De Diksmuidse oppositie vreest voor donkere wolken boven de Diksmuidse stadskas. De indexering van de lokale belastingen en de retributies die het stadsbestuur maandagavond op de gemeenteraad voorstelde is voor haar slechts een doekje voor het bloeden, hiermee zal de put in de stadskas niet gedempt worden. Daarenboven zouden de voorgestelde belastingsreglementen juridisch ook al niet sluitend zijn waardoor iedere Diksmuideling ermee naar de rechtbank kan stappen om ze te laten vernietigen. Maar ook op lange termijn is er bij de oppositie de vrees dat het volgend bestuur in 2025 weleens een lege stadskas zal erven. Het is dan ook nu reeds uitkijken naar de gemeenteraad van december waarop Diksmuide zal moeten aantonen dat ze haar financiën wel nog steeds op orde heeft.

De gestegen grondstofprijzen, de hoge energiekosten en de indexering van de lonen heeft meerdere miljoenen doen verdampen uit de Diksmuidse stadskas. Maar volgens financiënschepen Greet Dever (CD&V) kan Diksmuide, mede dankzij de vele duurzame investeringen en de genomen energiebesparingen, zich beperken tot de indexering van een aantal belastingen en retributies om dit verlies op te vangen. Maar volgens raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) heeft Diksmuide meer dan een indexering doorgevoerd, het stadsbestuur voert voor hem onder het mom van een inflatie serieuze belastingsverhogingen door. Terwijl de inflatie sinds het einde van de vorige bestuursperiode eind 2018 is gestegen met bijna 18 procent, zijn de kosten van de huisvuilophaling gestegen met 44 %, taksen op reclamefolders met 40%, bouwaanvragen met 26%, de belasting op ontbrekende parkeerplaatsen met 26% en de bedrijfsbelasting voor ondernemingen en zelfstandigen zelfs met 55%. Aanzienlijke verhogingen waarvan het ook de vraag is of dit zal volstaan want ook de gemeentelijke bijdragen voor brandweer en politie zullen sterk stijgen

Daarnaast is het voor hem ook lang niet zeker dat Diksmuide zijn belastingen ook zal kunnen innen want de belastingsreglementen zoals ze maandagavond werden voorgelegd zijn volgens het Vooruit-raadslid niet sluitend. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de rechter op basis van fiscale bezwaren van belastingsplichtigen deze belastingen onwettig zal verklaren. Hierdoor zou Diksmuide dan niet alleen de verhogingen missen maar meteen ook alle inkomsten uit deze lokale belastingen. Het nieuwe belastingsreglement vervangt immers het vorige en na een onwettig verklaring heeft Diksmuide geen wettelijke basis meer om deze lokale belastingen te innen. Maar op de zitting maakte financiënschepen Dever zich sterk dat de voorgelegde teksten wel juridisch sluitend waren zodat aanpassingen niet nodig waren. Het is nu uitkijken of het bestuur deze maal inderdaad beter bij de les was. Enkele jaren terug had raadslid Vanlerberghe immers ook al gewezen op hiaten in verkeersreglementen, toen terecht. Toen drong zich wel een herwerking van de tekst van dat reglement op.

Voor N-VA-raadslid Mieke Vanrobaeys lijkt Diksmuide met de verhoging van de lokale belastingen vooral de lokale zelfstandige te viseren, de grootste stijgingen zijn immers terug te vinden in taksen die zij moeten betalen. Daarenboven vond ze het vreemd dat een bestuur waarin Idee Diksmuide zetelt de bedrijvenbelasting flink verhoogd. Nochtans had volgens Vanrobaeys deze partij in haar verkiezingsprogramma nog de afschaffing van deze belasting aangekondigd. Maar volgens schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) zorgt de ontspoorde inflatie ervoor dat niet alles uit het verkiezingsprogramma nog kan gerealiseerd worden. Daarenboven worden er volgens hem wel nog steeds inspanningen gedaan voor de startende zelfstandigen die niet alleen kunnen rekenen op een aantal premies bij een vestiging in het centrum maar daarenboven als startende bedrijven vrijgesteld worden van deze bedrijvenbelasting.

Raadslid Eric De Keyser (Vooruit) vond het tenslotte misplaatst dat Diksmuide de verhoogde lokale belastingen en retributies voor de bevolking deels zou compenseren met een verlaging van de onroerende voorheffing. Voor de kleine man of vrouw die slechts één woning heeft verdwijnt deze verlaging in het niets indien men het vergelijkt met de besparing die dit betekent voor grootgrondbezitters en landbouwers die hiermee eens te meer door dit bestuur beloond worden. Daarenboven bezorgde de gevoerde politiek van het stadsbestuur op vlak van haar financiën hem ook een déjà-vue-gevoel. Ook in het jaar 2000 werd het nieuw bestuur, dan zonder CD&V, geconfronteerd met een zowat lege stadskas die was achtergelaten door het vorig bestuur waarin CD&V wel zetelde.
Burgemeester Lies Laridon (CD&V) stelde in een reactie dat tijdens de gemeenteraad van december het aangepast meerjarenplan zou voorgesteld worden waarin alle genomen maatregelen zouden verwerkt worden. Daaruit zal dan volgens haar blijken dat Diksmuide wel degelijk haar financiën nog steeds goed op orde heeft. Of dit, zoals ook al gevraagd door de oppositie, gepaard zal gaan met het schrappen van enkele geplande investeringen, zal ook blijken op de laatste zitting van 2022 die doorgaat op 19 december. (DLD)