Al zijn de tradities inzake begrafenissen en dodenherdenking grondig gewijzigd, de kerkhofblomme overstijgt de tijd. De veelkleurige chrysanten in al hun rijke vormgeving veranderen de kerkhoven tijdelijk in een streling voor het oog.

Niemand wil dat zijn geliefde doden er op Allerheiligen bloemenloos en verlaten bijliggen , alsof ze nooit hebben bestaan. Dat neemt niet weg, dat nieuwe ideeën zich opdringen. De vroegere kerkhoven met hun zware grafkelders die na verloop van tijd inzakten, zijn passé. De begraafplaatsen moeten hun morbide karakter verliezen en groene oorden worden die op een natuurlijke wijze deel uitmaken van de gemeente. In Wevelgem loopt er een fiets- en wandelpad dwars door de gemeentelijke begraafplaats. In Torhout is veertig jaar geleden al beslist om uniforme grafzerken te voorzien met een kleien ruimte voor de zerk, waar de familie het jaar door een eigen bloempje kan planten. Tussen de gangen oases van groen en overal praktische voorzieningen in de vorm van kraantjes, gieters en afvalcontainers. Zitbanken voor een rustpauze. En in de dagen voor Allerheiligen is de dienstverlening optimaal : om te verhinderen dat mensen putjes graven, staan er aan de ingang cachepots met in het midden een cirkel om je bloempot in te plaatsen, en dat geheel zet je dan neer voor de zerk : netjes en efficiënt. Ook staan er rollaters en rolstoelen ter beschikking van bejaarden die slecht te been zijn. Onder een geïmproviseerde tent wordt de bezoeker verwend met gratis soep of koffie. De doden kijken glimlachend toe …

Marie-Thérèse Vandecasteele

Blijkbaar is alle inkt nog niet gevloeid over de Kruisstraat in Esen,en  inderdaad, er was ruimte voor verbetering tijdens de volksraadpleging.
Ook de landbouwers uit Esen waren massaal aanwezig, de collegialiteit was groot. In tegenstelling tot wat eerder in het Manehoekje verscheen, waren, op één na, (die waarschijnlijk in zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid aanwezig was), alle landbouwers van Esen. Die ene landbouwer heeft dan ook dadelijk , zoals de andere niet-Esenaren zijn stembriefje afgegeven. Neutrale  personen   die vertrouwd zijn met landbouwmidddens en  ook aanwezig waren kunnen dat bevestigen. De waarheid mag hier geen geweld aangedaan worden.Wat betreft de opmerking dat de wijken Reigersnest en Zonnestraal geen uitnodiging ontvingen, dit lijkt mij niet relevant: procentueel  gezien  hebben heel weinig mensen in deze wijken voeling met deelgemeente Esen, zij zijn eerder op het centrum van Diksmuide gericht.  Iets van spijkers en laag water…

Antoon D’Haeyere

De volksraadpleging in Esen zorgde maandagavond voor veel onverdeeldheid en gemor onder de aanwezigen daar er geen tussenoplossingen waren tussen het uitzonderlijk verkeer van de Kruisstraat al of niet behouden.
Velen klaagden dat er mensen van buiten Esen aanwezig waren,er was hier immers geen enkele controle over aan de ingang en iedereen kreeg zomaar een stembriefje.
Sommigen kregen een schriftelijke uitnodiging maar vele delen van Esen werden over het hoofd gezien zodat slechts weinig op de hoogte waren van deze volksraadpleging.Denk maar aan ondermeer.het Reigersnest en de wijk Zonnestraal die ook op Esens grondgebied liggen.
Toen van achter in de zaal mensen hun stem gingen uitbrengen riepen velen dat dit landbouwers van buiten Esen waren.
Hoe kan deze volksraadpleging wettelijk zijn daar er geen identiteitscontrole was,er betwistingen waren over het al of niet Esenaar zijn en velen geen uitnodiging kregen en er dus niet vanop de hoogte waren?

Dit soort democratie is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.

Johny Hemelsoen

Met het afsluiten van het openbaar onderzoek over de aanleg van de Ring om Diksmuide zijn er 5 bezwaarschriften of klachten ingediend.  De analyse van die bezwaarschriften zal dus starten met een reeks vergaderingen van het AWV (Agentschap Wegen & Verkeer) en de Vlaamse Overheid.
Eén feit is zeker dat, indien de goedkeuring alsnog volgt , de VOORDELEN  de nadelen ervan  FORS ZULLEN OVERTREFFEN. Het grote voordeel is het reduceren der files, die de directe oorzaak zijn van de stikstofdioxyde ten gevolge van de luchtvervuiling door het zwaar vervoer. Uit verschillende testen door de studie der Curieuze Neuzen werd de luchtkwaliteit gemeten met als code zeer negatief voor de gezondheid ! Immers, files veroorzaken massa’s luchtvervuiling, en dat betekent ongezonde situaties met veel ziektes tot gevolg (astma, longzwaktes, enz.), om nog te zwijgen over het acuut gevaar van verkeersongelukken voor de zwakke weggebruikers.
De vele voordeelpunten zijn reeds ten overvloede aangehaald, en het heeft dus geen zin om die nogmaals te herhalen. Echter, het positieve nieuws uit Info Diksmuide oktober vermeldt dat de werken voor de zuidwestelijke omleiding van start gingen. Tevens zijn er struiken  geplant om verdwaalde vogeltjes te laten broeden en uitrusten. Ook werd gezorgd voor veilige oversteekplaatsen voor kikvorsen en padden. Al die facetten verminderen zo het aantal klachten. In feite zijn 5 klachten  een overbrugbaar probleem, die niet opwegen tegen de voordelen en de graad van tevredenheid bij de Diksmuidse burgers.
Zoek een consensus, want zonder oplossing voor de files en de aanleg van een nieuw tracé is de verdere uitbloei van onze boterstad in gevaar !!

Robert Pil

Het is nu toch maar logisch, dat na de landbouwersoproep (email 11 oktober 2019) de provincie op haar domeinen  zal moeten overgaan tot verdelging van dit onkruid (zaden verspreiden zich door de wind).
De landbouwers kennen de gevaren van akkerdistel voor hun teelten en zijn  bijzonder goed ingelicht om dit probleem zeer adequaat aan te pakken. Velen onder hen volgen cursussen om hun erkenning en licentie te bekomen, met het oog op de aankoop van de beste bestrijdingsmiddelen bij hun leveranciers. .
Tips van een vakman. Het is belangrijk om de akkerdistel te verdelgen, waarbij ook het wortelgestel moet gedood worden, en dit met een selectief en systemisch middel. Er moet altijd rekening gehouden worden met het toepassen van de juiste dosis, zo niet kan er een tegenreactie ontstaan door de ontwikkeling van meerdere zijwortels (risoctonen).
Nu toch wel benieuwd hoe de provincie te werk zal gaan.
Rekening houdend met het verminderd aanbod van herbiciden  is de keuze aan producten zeer gering. Producten op basis van M.C.P.A. (2-4-5T) Dicamba zijn  verboden. Tevens alle hormoonpreparaten  (Damex – B-Hedonal) zijn nu onbestaande ! De enige oplossing bestaat erin de werken te laten uitvoeren door een tuinondernemer met licentie. Producten die zogezegd verboden zij  voor de particulier, kunnen opnieuw hun intrede maken via een erkend tuinier : BOFIX – TRATAN -TRIBUT zijn dus plots weer medespeler in de bestrijding van akkerdistel en een gans gamma aan moeilijk te verdelgen onkruiden.
Of hoe via alternatieve weg de beste onkruidbestrijding toch weer aan bod  komt !

Robert Pil

Wat er de afgelopen gemeenteraad is gebeurd, kan niet door de beugel. Ik ben een minzaam iemand, die veel kan incasseren en altijd dialoog nastreeft. De manier waarop mijn naam door het slijk werd getrokken tijdens de afgelopen gemeenteraad is een brug te ver. Zonder dat ik in de gemeenteraad zetel en mij al helemaal niet kan verdedigen, blijk ik 12 jaar na datum, nog steeds een “hot” item als het over het centrummanagement in Diksmuide gaat. Dhr. Eric De Keyser beweert dat Claude Vindevogel als voorzitter van de meerderheidspartij Idee Diksmuide “een jobke” nodig heeft. Wel ik heb absoluut geen job nodig, want iedereen die mij echt kent (en daartoe behoort zeker niet Dhr. De Keyser en zijn entourage), weet dat ik amper vrije tijd heb. Ik run drie bedrijven, ben muzikant en actief in verschillende verenigingen. Het is frappant dat de “jobkes” kampioen in mandaten bij de Sp.a Open Diksmuide zo’n uitspraken doet. Een spiegel voorhouden kan soms verhelderend werken…
Dhr. De Keyser hoort in de wandelgangen dat sommige personeelsleden mij niet graag zien komen?  Ik heb altijd perfect samen gewerkt met ieder personeelslid. Wie wordt niet enthousiast als er mooie dingen gebeuren in hun stad? Tijdens de jaren waarin ik de uitvoering deed, beschikte ik over een fantastisch team met enthousiaste medewerkers, zowel binnen de administratie als technische dienst.
Dhr. De Keyser beweert dat ik met deze job zo’n 40.000 euro/jaar zou opstrijken. Een bewijs dat hij het dossier niet kent. De facturen worden betaald aan een extern bureau en dit zal zeker ik niet zijn. Daarenboven blijkt uit het dossier dat in dit bedrag alle kosten vervat zitten. Het is het externe bureau dat bepaalt wat de centrummanager verdient.
Een detailhandelsvisie is blijkbaar ook vreemd aan dhr. De Keyser, alsof je voeling met de middenstand krijgt, door in de boekjes te kijken,… Een opmaak van een strategisch commercieel plan, is een complex gegeven waaraan o.a. veel gesprekken met de middenstand vooraf gaan. Goede communicatie is een deugd, die niet iedereen is gegeven.
Dat Sp.a. Open erop hamerde voor de verkiezingen dat ik terug centrummanager zou worden, staat nu wel in schril contrast met hun frustraties na de verkiezingen… Ik heb voor alle duidelijkheid nooit voor dit “jobke” gesolliciteerd. Iedereen met een beetje visie, zag het verschil tussen mijn uitvoering van dit ambt en wat er nadien is gebeurd. Het is nogal frappant dat nu alles wordt uit de kast gehaald, opdat ik het niet zou zijn.. Een vrees vanuit de oppositie, dat de middenstand zou tevreden kunnen zijn en Diksmuide nog beter presteren? Zou het niet beter zijn om samen te werken? Het centrummanagement is een orgaan, om boven alle politieke grenzen heen, iets te doen voor Diksmuide en daarbij komen alle ideeën aan bod, ook vanuit de oppositie. Zo heeft de oppositie het blijkbaar niet begrepen…
Dhr. De Keyser probeert mij aan de schandpaal te nagelen en dit is niet de eerste keer. Dergelijke volkse figuren hebben jarenlang de politiek van Diksmuide een gelaat gegeven, waarbij toogpraat, gebulder en valse beschuldigingen de bovenhand hadden op visie en beleid voeren. Zo’n figuren gedijen zolang ze de macht hebben en verkrimpen tot een zielig hoopje politieke geschiedenis, wanneer ze in de oppositie zetelen. Daarmee moet de Diksmuidse bevolking leren leven, ten spijt van al wie het goed meent in het belang van hun stad. Dat je een rechtzetting moet plaatsen om de waarheid te vertellen, zegt meer over het niveau van bepaalde verkozenen, dan over dit dossier, dat enkel en alleen tot doel heeft meer beleving te brengen in Diksmuide na intense investeringen in het openbaar domein de afgelopen jaren.
Dat ook het masker van het gezicht van Koen Bultinck valt, is niet te verwonderen. Deze Vlaams Belanger, die bij de NVA Diksmuide zijn toevlucht zocht om zijn afkomst te verloochenen ten koste van een zitje in de gemeenteraad, tovert een ondertekend voorakkoord op tafel, waarvan al bewezen is, welke waarde aan dit papiertje wordt gehecht.
Dat de beste Diksmuide mag vooruit helpen. Het zal een extern bureau zijn, die de kandidaat voordraagt en een onafhankelijk jury zal oordelen. Een levendig Diksmuide is het enige wat mij interesseert en, ja,  Ik heb het voordeel dat ik een palmares kan voorleggen, die moeilijk te weerleggen valt. Dat dit een probleem vormt voor de oppositie, is uitermate schrijnend. Het is alsof een trainer een speler, die scoort van het veld wilt halen, opdat de ploeg alsnog zou verliezen… Dat dit de inzet is van dhr. De Keyser en dhr. Bultinck vertelt veel over de wijze waarmee deze ouwe vossen uit de politiek een vis proberen te vangen. De enige slachtoffers zijn de Diksmuidse middenstand en al wie Diksmuide als een bruisende stad voor ogen heeft.

Met vriendelijke groeten,

Claude Vindevogel

Ik weet niet waarom die anonieme bewuste en verontruste natuurminnende burger moet bang zijn om zijn naam mee te delen.  Om de waarheid te vertellen moet je nooit bang zijn. Het is dan ook een waarheid als een koe wat in de laatste testaankoop staat over de gevolgen van sproeien op ontwikkeling van kanker, Parkinson,autisme…
Andere tijdschriften lezend beamen dit,nog nooit in een tijdschrift gelezen dat sproeien met pesticiden gezond is. Sommigen proberen dit wel te minimaliseren, begrijpelijk iedereen praat voor zijn eigen winkel en inderdaad de landbouw heeft nood aan een positief ondernemersklimaat.
Als fervent fietser en fietsend door onze mooie streek heb ik al meerdere keren kennis gemaakt met sproeistoffen,niet alleen het ongezond inademen maar al meermaals zelf besproeid geweest bij winderig weer wat een duidelijk bewijs is dat er soms teveel gesproeid wordt.
Daarom alle respect voor de bioboer, sproeien staat niet in zijn woordenboek. Zijn winst is misschien wat minder dan de traditionele boer maar zijn liefde voor de pure natuur primeert.
De kleine meerprijs betaal ik er graag bij,de gezondheid staat boven alles.

Johny Hemelsoen

Iemand van antwoord dienen die zich gedraagt als een anonieme burger, die ziekelijk bang is voor bepaalde sproeimiddelen, vereist vakkennis.
Laat me beginnen met een algemeen punt, namelijk dat de wetgeving voor het op de markt brengen van bestrijdingsmiddelen zeer sterk gereglementeerd is. Daarom bestaat de rangschikking A – B – C1 – D2 als classificatie van gevaarlijke producten. Elke firma licht vooral de loonsproeiers en landbouwers in omtrent de correcte toepassing bij iedere besproeiing. Immers, de Belgische wetgever maakt een onderscheid tussen bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en gewasbeschermende middelen  en biotopen ! Fungiciden bv zijn middelen tegen schimmelziekten ; insecticiden tegen insecten en herbiciden als onkruidverdelgers.
Sinds 25/11/2015 is er een foto-licentie nodig om als professionele gebruiker, voorlichter of verdeler van gewasbeschermingsmiddelen te mogen optreden. Deze licentie bekom je door verplichte lessen te volgen in diverse sessies. Dus Mr de Bange Burger, punt 1 is hierbij opgelost qua veiligheid. De wetgever gaat nog verder door aan particulieren producten te verbieden uit veiligheidsoverwegingen. Wat nu bv. met de buxusmot of de onkruidbestrijding in gazons met Bofix ? Alternatieven om die producten te vervangen bestaan NIET, dus zoals steeds weet men nu wat men gaat missen als het te laat is.
Heb toch wat meer respect voor de landbouwer en zeker meer waardering ! Zij brengen voedsel voort en … zij betalen de rekening van de prijzenslag tussen de warenhuizen.

– De bijzonder grote technische stielkennis die zij in het veld opdoen, staat in schril contrast met de lichtzinnige houding van vroegere generaties ten aanzien van de ondernemersrisico’s die een moderne boer moet nemen.

– De landbouwer heeft nood aan een positief ondernemersklimaat, dat verandering mogelijk maakt. Landbouwers zijn heden ten dage eerst en vooral ondernemers, en niet louter producenten.

– Bij ons wordt de consument zo danig afgeschermd van de schommelende marktprijzen voor grondstoffen en voedsel, dat er een totaal verkeerde perceptie rijst inzake de rol en risico’s die de landbouwer moet nemen.

Tot slot de toekomst : slimme camera’s op drones of tractoren kunnen zeker plantenziekten in de landbouwgewassen detecteren. Zo zullen landbouwers lokale ziektehaarden op hun percelen kunnen opsporen en behandelen volgens het principe van de precisie-landbouw, wat tot een betere en efficiënte gewasbescherming zal leiden.
Dus Mijnheer de bange burger, stop die paniek en ga in dialoog. Door de botsing der gedachten ontstaat het licht.

Robert Pil
gewezen inspecteur BAYER Belgium divisie FYTO

Als ( bewuste) landbouwer voel ik me aangesproken en had ik toch even graag mijn mening gegeven op het artikel van de (anonieme ???) bewuste burger  op het manehoekje. Die stelt namelijk in zijn verhaal  dat het gebruik van sproeistoffen door de landbouwers verantwoordelijk zijn voor allerhande ziektes bij de mensen en kinderen
Wie ben ik als gewone landbouwer om dit te erkennen of om dit te ontkennen, maar wil toch het één en ander even duidelijk stellen .Eerst en vooral wil ik meegeven dat het voedsel geproduceerd door onze Vlaamse landbouwers tot het meest gecontroleerde en veilige voedsel ter wereld behoort wat betreft residu’s of resten van sproeistoffen in ons voedsel. Er is voor elk sproeimiddel een veiligheidstermijn opgelegd wanneer het laatst mag gesproeid worden voordat men oogst. De landbouwers zijn zich hier dan ook terdege van bewust om die veiligheidstermijn toe te passen anders wordt hun product zomaar afgekeurd
Ten tweede wil ik meegeven dat de grote meerderheid van de landbouwers er wel degelijk van bewust is dat wanneer er gesproeid wordt met (dure) sproeistoffen, die wel degelijk op het gewas terechtkomen en niet zomaar in het rond vliegen.  Er is de laatste jaren dan ook heel heel wat geïnvesteerd in anti-driftdoppen en sproeien met luchtondersteuning door onze landbouwers en loonsproeiers die verneveling in de omgeving tegengaan.
Wat de distelbestrijding betreft zijn de landbouwers er zich ook van bewust dat men voor een 20-tal distels zeker niet het volle veld moet gaan sproeien .Dit gebeurt dan ook niet want dit zou veel te duur worden voor de landbouwers .De distels worden dan ook meestal  pleksgewijs gesproeid of mechanisch verwijderd. Maar ….de distelbestrijding wordt blijkbaar niet door iedereen zo efficiënt toegepast .Op de provinciale domeinen en de eigendommen van natuurpunt en ANB (agenschap natuur en bos) mogen de distels welig tieren en uitzaaien naar de omliggende akkers en weiden van de landbouwers .De milieuorganisaties zijn er zich blijkbaar NIET van bewust dat ze zo de landbouwers aanzetten tot gebruik van volle veld sproeien van de honderden (overgewaaide) distels en ze zo zelf meehelpen aan het meergebruik van sproeistoffen door de landbouwers.
Dat de landbouwers wel degelijk bewust omgaan met sproeistoffen en met de gezondheid van zichzelf en de medeburgers bewijst het onderzoek dat de landbouwers,die zich toch nog altijd het meest in de gevarenzone begeven, in het algemeen niet gevoeliger zijn voor levensbedreigende ziektes .

De bewuste landbouwers die net als de bewuste burgers houden van de natuur, hun gezondheid en het goede in het leven beseffen maar al te goed dat een goede gezondheid onbetaalbaar is  Maar spijtig genoeg is een goede gezondheid en dit geluk niet iedereen gegeven, wat de oorzaak ook moge wezen !?!

Met vriendelijke groeten

één van de vele bewuste landbouwers
Johan Debruyne

Beste landbouwer,

Ik ben een verontruste en bewuste burger die houdt van de natuur, gezondheid en het goede. De basis dingen in het leven zijn liefde en gezondheid en dit leidt tot geluk.
Tot mijn spijt ben ik al talloze malen getuige geweest van een ernstige aanval op de gezondheid door de boer.
In een publicatie van Test Aankoop van 19-09-2019  kan je lezen welke gevolgen sproeien heeft: kanker, Parkinson, onvruchtbaarheid, autisme, hormoonproblemen, … Bij de 84 kinderen die onderzocht zijn vinden ze bij elk van hen sproeistoffen in de urine. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat in ieder huis in een landbouwomgeving sporen van  sproeistoffen aanwezig waren.
De ene zijn brood is de andere zijn dood in dit geval, dit klinkt hard maar is de huidige realiteit. De effecten zijn niet onmiddellijk voelbaar maar op het lange termijn zorgen ze voor zeer veel leed bij de bevolking.
Deze publicatie is niet om jullie te vragen om te stoppen met sproeien (al is dit het meest wenselijke). Deze brief is om jullie op een vriendelijke manier te vragen enkel nog verantwoord te sproeien. Windstille momenten en minimale dosissen. Als er gesproeid wordt met hevige wind dan heb jij een verregaande invloed op de gezondheid van de weerloze passanten (kinderen op de fiets, wielertoeristen, natuurliefhebbers, …). Deze impact is niet te verwaarlozen zoals je kan lezen in het artikel van Test Aankoop. Een veld besproeien om 20 distels te doden is onnodig als je deze ook gewoon kan verwijderen met een hak. Investeer in handenarbeid en niet in sproeistoffen. Het stopt ook niet bij het sproeien, het zit in de bodem voor altijd en als je ploegt, waaien deze chemicaliën opnieuw in het rond. Daardoor vinden ze nog altijd DDT terug.
Als de leveranciers jullie vertellen dat het een veilig product is, moeten jullie dit ten zeerste in vraag stellen. Tenslotte welke fastfoodrestaurant geeft toe dat het aangeboden voedsel ongezond is? Welke sigarettenmerk geeft graag toe dat roken nefast is voor de gezondheid. Word je onmiddellijk ziek, ga je onmiddellijk dood, neen, maar na verloop van tijd heb je een dodelijke ziekte als kanker waar de oorzaak misschien bij jullie ligt.
Ik vraag jullie om menselijk en bewust te zijn. Jullie eigen gezondheid, jullie kinderen hun gezondheid, de bevolking hun gezondheid, de toekomstige generaties mensen hun gezondheid, de natuur en alle ecosystemen zullen er voordeel bij hebben. Deze verantwoordelijkheid ligt in jullie handen. Wees alstublieft menselijk! De overheid laat het toe, maar dit zegt spijtig genoeg zeer weinig, de overheid denkt hoofdzakelijk economisch en volgens de stembus.

Beleefde groeten, hopend op een passend gevolg.

Een Bewuste Burger