De bouwpromotor, die een nieuw project wil ontwikkelen tussen de Handzamevaart en de Wilgendijk op de vroegere site Monteyne, lijkt het gemunt te hebben op een oude wilde kastanjeboom langs het Alleyepad. Via dit wandelpad langs de Handzamevaart wil de promotor immers een bijkomende ontsluiting maken voor wandelaars vanuit zijn project . En laat dat nieuw project nu net een bedreiging vormen voor deze imposante boom. Staat met de goedkeuring van deze ontsluiting deze boom reeds spreekwoordelijk op de brandstapel, uiteindelijk zal het de goedkeuring door het stadsbestuur van het project zelf zijn die zal beslissen of de brandstapel ook zal branden.

De nieuwe ontsluiting naar het Alleyepad zou komen op amper enkele tientallen meters naast de bestaande brede trap die via de Weddingstraat, de doodlopende zijstraat van de Wilgendijk, ook al uitkomt op dit wandelpad. Waar Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe meende dat deze tweede ontsluiting dan ook zinloos was, toch zou dit volgens schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) wel degelijk een meerwaarde betekenen. En hij herinnerde er op de zitting ook aan dat het Alleyepad een pittoresk en idyllisch uithangbord is voor Diksmuide.
Maar in dat decor dreigt dus een oude wilde kastanjeboom te verdwijnen. Of deze boom nu eigendom is van het Vlaams Gewest als beheerder van de Handzamevaart, dan wel van Diksmuide zelf, toch wilde op de zitting het stadsbestuur deze wilde kastanje nog niet in bescherming nemen. Nochtans is op de plannen van het nieuw project een ondergrondse keldergarage voorzien die op minder dan 2 meter van de boom komt. Hierdoor dreigt een groot deel van het wortelstelsel van de boom vernietigd te worden. Daarnaast zou ook de geplande bemaling waardoor de boom niet meer over voldoende water zou beschikken, het einde van de wilde kastanje betekenen. En dat sluit aan bij het grondplan waar de boom reeds geschrapt werd (foto’s onderaan). Overigens zouden de woningen van het project zonder boom een grotere lichtinval krijgen. Een bijkomend voordeel voor de projectontwikkelaar.
Voor raadslid Gert Maertens (Groen) was het opmerkelijk dat er hiervoor geen kapvergunning was aangevraagd door de projectontwikkelaar.

Nog volgens schepen Deprez was het niet aan de raad om zich uit te spreken over het project zelf, enkel over de bijkomende ontsluiting naar het Alleyepad. Bijgevolg bezegelde de bijkomende ontsluiting naar het Alleyepad voor hem niet het lot van de wilde kastanje. Alleen als het schepencollege haar goedkeuring zal geven aan de vergunningsaanvraag voor het project zelf, zal duidelijk worden of de wilde kastanje er kan en zal blijven.
Maar rond deze vergunningsaanvraag, voor het project dat 18 appartementen en 13 stapelwoningen zal tellen, rijzen nog meer vragen. Want naast een dreigende verdwijning van de wilde kastanje, blijkt de vergunningsaanvraag ook strijdig te zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum. Zo is er geen ontsluiting via het ernaast gelegen reeds bestaand project Alleye naar de Generaal Baron Jacquesstraat. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) heeft overigens al unaniem een negatief advies gegeven voor het project.
Maar intussen vrezen de omwonenden van de Wilgendijk dat de goedkeuring van de tweede ontsluiting naar het Alleyepad een voorzet zal zijn van het stadsbestuur om ook de vergunningsaanvraag zelf goed te keuren. Deze buren beraden zich dan ook nu reeds om in beroep te gaan bij de deputatie mocht er inderdaad een goedkeuring komen voor het project.
N-VA-raadslid Bert Laridon vroeg nog het punt van de tweede ontsluiting te verdagen tot er meer duidelijkheid was rond het project zelf, maar daarop wenste het stadsbestuur niet in te gaan. De ontsluiting werd door een meerderheid goedgekeurd. (DLD)