1301, 2023

Boerenharters bedanken stadsbestuur …..of toch niet?

13 januari 23|

Bij deze willen we meegeven dat de boerenharters uit Diksmuide zeer teleurgesteld zijn in het stadsbestuur dat hun stille, symbolische actie tijdens de nieuwjaarsreceptie in de kiem smoorde. Een vredelievende boodschap met de beste wensen en een happy new year boycotten ……Onbegrijpelijk…..en velen vonden het zelfs triestig !.
Anderzijds willen we het stadsbestuur toch wel even fijntjes bedanken om onze kruisen weg te nemen. Deze actie van het stadsbestuur heeft voor een grote mediaaandacht gezorgd en kwam zo nog meer in de belangstelling te staan. Vooral op de sociale media (facebookgroepen) waar de beheerders ons wel volledig steunen, maar ook hier op ediksmuide die eventjes “de boerenhartslag van Diksmuide” werd.  Laat dit nu echt iets zijn waar de boerenharters met hun acties voor staan. We voeren geen hevige protestacties of boerenbetogingen met tractoren, die het de burgers soms moeilijk maken en op weinig sympathie kunnen rekenen maar kiezen voor stille, symbolische, soms ludieke acties waar niemand last van heeft maar waarvan de boodschap toch aankomt en de burgers en landbouwers wat dichter bij elkaar brengt .

Tevens willen we het stadsbestuur  bedanken dat ze oor en begrip hebben voor de bezorgdheden in de landbouwsector, voor het promoten van de boerenmarkt en de streek-en hoeveproducten. Allemaal mooi, goed en wel, maar hiermee zullen we de problemen in de landbouwsector niet oplossen. De oorzaak maar tevens de oplossing ligt hoofdzakelijk bij de hogere overheid, zeg maar de Vlaamse regering die op vandaag met onwerkbare regels en wetten op de proppen komt voor de landbouwsector en dit zonder enig toekomstperspectief voor de (jonge)landbouwers. Na de emotionele oproep om’ ‘hulp ‘ vanwege de voorzitter van de landbouwraad tijdens het overleg met het stadsbestuur, stelden we dan ook vanuit boerenhart de vraag aan het stadsbestuur om de hogere regionen van hun politieke partijen hierover even aan te spreken. De vraag werd vooral aan de burgemeester gericht die toch over heel wat connecties beschikt in hogere kringen binnen haar politieke partij en die bovendien ook nog een paar ministers heeft die het voorliggend stikstofplan, het mestactieplan en het globaal landbouwbeleid mee hielpen goedkeuren en of verder zullen uitwerken .

Vanuit boerenhart vinden we al een tijdje dat het 5 voor 12 of misschien zelfs al na 12 is voor het verder bestaan van de Vlaamse (duurzame) landbouw. De gemiddelde leeftijd van een actieve landbouwer is 57 jaar en jonge (toekomstige) landbouwers zien het op vandaag veelal niet meer zitten om het bedrijf over te nemen, dit door de toenemende onzekerheden, de bijna onuitvoerbare regelgevingen en wetten met weinig of geen toekomstperspectief.

Eén GROOT probleem : velen zien het niet of willen het (nog) niet zien op vandaag!!!

In 2024 zijn er terug verkiezingen, hopelijk gaan de ogen heel binnenkort open bij de beleidsmensen die op vandaag aan het roer staan, zowel op gemeentelijk, Vlaams als federaal niveau en is het kalf toch nog niet helemaal verdronken voor onze’ Vlaamse landbouw’ tegen eind 2024 ..
Indien wel ….dan zullen er wellicht toch velen zijn die in het stemhokje eventjes VERGETEN om de politiekers die op vandaag aan de macht zijn TE BEDANKEN !!!!

WAKE UP PLEASE !!!

Vanwege
Boerenhart Diksmuide

1001, 2023

Wat met onze boeren?

10 januari 23|

De vier argumenten die Isabelle De Wispelaere (bijdrage Manehoekje) aanhaalt om de landbouw te koesteren, zijn goed meegenomen. In reactie hierop zijn de werkelijke oorzaken van de aanleg van een boerenkerkhof in Esen, veel complexer. Het is naïef om alles vanuit een roze bril te bekijken, want ook onze Diksmuidse boeren bevinden zich in een toestand van code ROOD. Graag mijn argumentatie, want de waarheid is voor iedereen toegankelijk, en zo kunnen mensen elkaar spreken zoals in uw slotwoord.

Zoals in uw brief vermeld, waait er in Vlaanderen, en dus ook in Diksmuide een golf van boerenprotest, vandaar het verschijnen van een boerenkerkhof in Esen. Het WAAROM ??

In feite komen steeds meer landbouwers in de problemen en krijgen  de boeren heel wat op hun bord : het ontbreken van rechtszekerheid; bergen administratie; geen garantie op het terugverdieneffect van gemaakte investeringen; de klimaatverandering; zeer lange en onregelmatige werkdagen; de coronacrisis; tekorten aan grondstoffen met sterk stijgende prijzen en energiekosten. Dientengevolge is er in de landbouw meer mentale stress dan in andere beroepen, met als gevolg depressies en relatieconflicten.

Dat weegt op de landbouw en op de boer die een gebrek aan respect ervaart en geconfronteerd wordt met veel elementen waar hij geen vat op heeft.

Het doel van de landbouw is de bodem te gebruiken voor het kweken van dieren en telen van gewassen ten behoeve van de menselijke consumptie. Daar geeft meer kansen en perspectief aan de jonge boeren. De regelgeving van de landbouw is complex en voortdurend in beweging. De Belgische en Vlaamse wetgeving wordt in belangrijke mate beïnvloed door de Europese en internationale richtlijnen. Voeg daar nog aan toe het ontbreken van een degelijk stikstofakkoord, wat zal leiden tot sluiting van rendabele bedrijven; de herziening van de pachtwet; de Ventilus hoogspanningslijn en een verzoening tussen de landbouwsector en de Vlaamse regering lijkt steeds verder weg. Indien al deze plannen doorgaan, kunnen de boeren hun toekomst begraven (vandaar het Esens boerenkerkhof).

Het belangrijkste punt : zorg dat de voedselvoorziening gegarandeerd is door de lokale productie. Schenk onze boeren vertrouwen. Koester hun creativiteit en inzet. Geef hen ademruimte letterlijk en figuurlijk. Voor die lekkere croissant op zondagmorgen, dat malse stukje biefstuk opgediend tussen streekgebonden groenten. Zoete aardbeien, heerlijke trostomaatjes. Dank u wel, dames en heren landbouwers voor zoveel gezonds, zoveel lekkers !!

Robert Pil, Diksmuide
Regent land- en tuinbouw

701, 2023

Landbouw heeft meer dan ooit een maatschappelijke taak

7 januari 23|

Wie vandaag door de Vlaamse wegen rijdt, kan niet naast de stille actie van Boerenhart kijken. De sector krijgt vandaag als minderheidsgroep heel wat te verduren. Nochtans zou men net deze sector moeten koesteren om verschillende redenen.

 • Voedselvoorziening : Nergens ter wereld wordt het voedsel, in al zijn tussenschakels, terecht zo streng gecontroleerd.
  Veilig voedsel produceren blijft onze belangrijkste bestaansreden !
  Ik kreeg van het Agentschap Landbouw en Visserij onderstaande Nieuwjaarsboodschap.
  Ik wens dit met jullie te delen omdat bewustwording overal echt wel bezig is.
  Maar… waarom wordt nog steeds voedsel ingevoerd dat niet aan dezelfde productie eisen moet voldoen?
  We moeten die vraag luidop durven stellen…
 • Afvalverwerker in circulair systeem : Bierdraf, sojaschroot, bietenpulp, digestaat uit verwerkende voedingsbedrijven …
  Wat een ‘afvalproduct’ blijkt voor de ene speler, wordt door land- en tuinbouw verwerkt als nieuwe bouwstof.
  Hoeveel zou een pintje of sojadrink écht kosten als hun rest – ’afval’- product niet door de landbouw werd afgenomen?
 • Plaatselijke werkgelegenheid: Velen halen hun broodwinning, rechtstreeks maar onrechtstreeks bij de land -en tuinbouwers.
  Tel maar eens het aantal toe-en afleveringsbedrijven die met de landbouw samenwerken.
  Om nog niet te spreken van het aantal mensen die in de verwerking van onze (h)eerlijke producten actief zijn.
  De land- en tuinbouwsector is een belangrijke werkgever die de LOKALE economie draaiende houdt.
 • Partner in natuurbeleving en natuurbehoud: Landbouwers doen actief mee aan de opbouw van een leefbaar platteland.

Denk aan uitzaai van grond bedekkers, verhogen van grondkwaliteit door inzaai van koolstofhoudende gewassen in de winter, ploegloos boeren door directe inzaai, directe inwerking van mest, aanleggen van buffer- en bloemenstroken, erosiebestrijding, GPS gestuurde precisielandbouw, IPM (geïntegreerde gewasbescherming), fractionering in bemesting op maat van het groeistadium van de plant.
Er wordt ook ongelofelijk veel geregistreerd: mestanalyses, grondanalyses , meststoffenregister , registratie verlaagde uitstoot via voedermanagement, registratie dieren in DGZ, mestbankaangifte, verzamelaanvraag, IKM (Integrale Keten Melk) en nog zoveel meer wordt bijgehouden in kader van traceerbaarheid…
Tenslotte zijn alle restjes voedsel op velden beschikbaar voor de vele akkervogels.
’s Winters vinden vogels een warm nest in de stallen.
Zij geven een oorverdovend fluitconcert in de vroege ochtend. Zij zijn vandaag onze grootste supporters!
Hoeveel zwaluwnesten, uilenbakken en nesten van de bruine kiekendief zijn er niet aanwezig op onze boerederijen?
Wie zal het mooi weidse landschap onderhouden als land- en tuinbouw weg zou vallen?

We mogen terecht fier zijn op onze innovatieve sector waarin we elke dag met passie werken.
Respect voor ons als producent is echter broodnodig, om alle inspanningen te blijven volhouden.
Onze eigen wereld verbeteren begint meestal in de dichte omgeving…

Laat ons samen deze maatschappelijke taken vredevol omarmen. Mensen spreken mensen.
Laat ons zondag samen het glas heffen en elkaar een hart onder de riem steken.
OP EEN GOED GEVOED 2023 !!!

Isabelle De Wispelaere
Voorzitter landbouwraad

3112, 2022

Wateroverlast zal uit Tuinwijkverkaveling verdwijnen

31 december 22|

In het recent artikel in é-diksmuide wordt onnodig angst aangewakkerd inzake eventuele wateroverlast in de nieuwe verkaveling in de Tuinwijk.

Dat er nu grote plassen staan ingevolge de regenval van de laatste tijd is eigenlijk normaal omwille van de volgende redenen:

De ondergrond van deze verkaveling bestaat voornamelijk uit een kleilaag waarbij insijpelen van regenwater zeer moeilijk is.
Bij aanleg van deze verkaveling werd de tuingrond afgegraven en verkocht en nog onvoldoende opgehoogd zodat het teveel aan water aan aflopen naar de riolering.
Eens de woningen zullen zijn gebouwd zal al het overtollige regenwater via de daken en opritten in de riolering geloosd worden, waardoor er van wateroverlast geen sprake meer zal zijn.

Ik heb dat al bevoegd schepen indertijd meegemaakt met de verkaveling van een 80 tal woningen in het Reigersnest. Ook toen stonden hele stukken van de verkaveling blank. Toen kreeg ik van verschillende bewoners van de aanpalende verkaveling te horen dat ze ongerust waren dat het water op termijn in hun tuinen zou stromen.

Ik heb hen toen verzekerd dat, wanneer de woningen in deze nieuwe verkaveling zouden gebouw zijn er van wateroverlast geen sprake meer zal zijn. En zo was en is het nog steeds. In de verkaveling Reigersnest, aan de overkant van de voetbal accommodatie, is geen sprake van wateroverlast.

Eric De Keyser

Naschrift eDiksmuide : bijdrage is gebaseerd op de waarschuwing van de Vlaamse Bouwmeester die waarschuwt voor wateroverlast op deze verkaveling. De verkaveling Reigersnet ligt niet in een gebied dat overstromingsgevoelig is.

2112, 2022

Alternatief voor Boterhallesite

21 december 22|

Graag had ik een voorstel geformuleerd betreffende de site ” boterhalle “. Er zijn al heel wat voorstellen gedaan gaande van bijkomende parking creëren op de markt, dure ondergrondse parking, evenementenhal onder de wooneenheden, enz.
Om aan alles wat tegemoet te komen mijn onderstaand voorstel :

 • gelijkvloerse parking op de site van de boterhalle met overdekte fietsenstalling .
 • daarboven ipv wooneenheden, het administratief centrum terughalen naar het centrum van de stad. ( staat toch zonevreemd op het industrieterrein )
 • maak daarna van het oud administratief centrum een evenementenhal .

Besluit : iedereen tevreden en heel veel geld bespaard zonder dat iemands portefeuille moet geplunderd worden .
Gevaar : politici die gezichtsverlies lijden
Winst : meer parkeerplaats, voor de minder mobiele stadgenoot een bereikbaar administratief centrum, minder geluidsoverlast in het centrum, en toch een evenementenhal voor de stad .

Marnik Tanghe

Ga naar de bovenkant