steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

1903, 2022

Wie komt als laatste  uit de bocht

19 maart 22|

Anno 1956  kwamen  Dina en ik als jonggehuwden  en ook als laatste in de huidige Sint Sebastiaan en  wonen als laatste uit de bocht.  Onmiddellijk  kreeg de  straat als naam : Ijzerlaan – Zuid en betrokken wij  het huis N° 24.;,Om geen verwarring  te zaaien met  de IJzerlaan en ook huisnummering hoorde ik bij het winkelen dat het in de volksmond de naam kreeg van de margarine straat…… Werkmanwoningen die  hedendaags nog bij verkoop nog veel in waarde zijn met kelder en hoving en ook  om de rustige buurt .
Goed  bedeeld wat buren betrof werd door de landmeter bepaald dat ik achteraan niet minder telde dan 6 (zes) aanpalende hovingen.  Ik kon dan ook onmiddellijk aan de slag en plaatste  rondom mijn domein betonnen paaltjes en tussenin draad  die rust op betonnen platen  gekocht bij de Firma Beausaert  .Volgens de lopende meters betaalde  iedereen  zijn deel van het materiaal en was het werk gratis.
Nu wonen wij er ruim 65 jaar en ook al meerder verschillende buren met minder beperking van aanbouw of gebouw en je moet  ermee leren leven.  Wegens een paar diefstallen plaatste ik inmiddels een houten  omheining zodat  onze hoving rondom mooi ingekaderd is en  VOLLEDIG begroeid met Klimop als voorbeeld voor bevuilde platen of ander kunststof.  Onderhoud kost geld al hebben wel wat moeten afhaken van struiken …

Negentig lentes en zorgen voor elkaar dat is  onze leuze …  De tel ben ik God zij dank nog niet kwijt …. Ik kreeg er al meerdere jaren een dode buurman bij.  Gedurend met verandering van naam    W.V.E.M.   … enz  en hedendaags FLUVIUS …

Zeven buren !!

Familie Georges & Dina Lanssens – Delaleeuwe, Sint Sebastiaanlaan ,47

1503, 2022

Omdat het stifstofdossier belangrijk is voor de landbouw

15 maart 22|

Vorige week liet eDiksmuide een opinie optekenen van schepen van landbouw Obin, dit naar aanleiding van het stikstofakkoord. Hierbij stipte hij aan dat er nu nog een openbaar onderzoek komt en dat het ondermeer aan de Diksmuidse landbouwraad is om hierop in te spelen.

Als lid van de landbouwraad verwachtte ik dan ook een uitnodiging. Die uitnodiging kwam er en is geagendeerd op 16 maart. Maar wat niet op de agenda staat en wat toch primordiaal werd verwacht is “het stikstofdossier”. Begrijpe wie kan…. Ik heb het dan maar zelf laten agenderen.

Nu, de mensen vragen zich misschien af, wat en wie is dat de landbouwraad?
De landbouwraad wordt geacht de belangen van de landbouw te behartigen, de streekeigen hoeveproducten te promoten, het imago van de landbouw op te krikken. De landbouwraad brengt advies uit over landbouwmateries (bv stikstofdossier). Daarmee kan dus advies verleend worden aan de overheden, in eerste plaats aan de lokale overheid maar ook aan de hogere overheden. De landbouwraad is ook de bezieler van de landbouwdag in september. De raad is samengesteld uit de schepen van landbouw, de polderbesturen, de milieuraad, verbond der Volkstuinen, Boerenbond, ABS en Landbouwcomice. Iedere politieke fractie in de gemeenteraad kan ook een niet stemgerechtigde afgevaardigde sturen.
Mijn ervaring in de legislatuur 2013-2019 leert me dat er in deze raad heel wat gezond boerenverstand aanwezig is. Als politicus heeft het ook zeker een meerwaarde, want het is op zo’n vergadering dat je het hart van de landbouw hoort spreken en uit debatten kun je leren. Voor alle duidelijkheid: aan deze bijeenkomsten is geen presentiegeld verbonden!

Maar toch vreemd dat in deze legislatuur met een stadsbestuur die naar eigen zeggen wil luisteren naar zijn inwoners de landbouwraad niet eens is samengekomen, laat staan dat ze al is samengesteld. De website van de stad Diksmuide laat weten dat er een zestal samenkomsten voorzien zijn per jaar. Diksmuide toch wel een gemeente waar landbouw belangrijk is denk ik dan….. We zijn drie jaar ver…. En de teller staat op nul vergaderingen. Nochtans is er op landbouwvlak toch wat te doen geweest, meer dan ooit vermoed ik! De corona heeft er wellicht iets mee te maken, maar ik denk dat alle leden ook digitaal hun manneke of vrouwtje hadden kunnen staan.
Maar goed, op 16 maart is er dus een eerste vergadering landbouwraad legislatuur 2019-2025. Benieuwd naar de samenstelling van de raad en uiteraard ook naar de inhoud van het debat.
In zijn bijdrage in e-diksmuide  was de schepen zeer pessimistisch voor de varkenssector. Maar misschien is het goed om ook eens een positieve noot vanuit de landbouwsector mee te geven: in de tweede helft van vorig jaar zijn de melkprijzen naar een recordhoogte gegaan. Ook de prijzen voor vleesvee volgt die trend. Eindelijk, want dit was nodig gezien ook nu de stijgende voederprijzen!
Heeft één en ander ook te maken met het stikstofdossier?  Zal dezelfde beweging zich voordoen in de varkenssector? Interessante vragen om donderdag eens voor te leggen aan de deskundigen van de sector!

Luc Coupillie
Provincieraadslid voor N-VA

1503, 2022

Als de wetenschap niet in het kraam past, ontken je die toch gewoon?

15 maart 22|

De waarheid aldus Agro Trump

Het moment dat Dhr. Bulcke, schrijver van het vorig stukje, de zaal betrad voor de lezing van Prof. Patrick Meire over water, droogte en klimaatverandering wisten we het direct: na de lezing gaat de spreker van de avond niet gehinderd zijn door gebrek aan kennis, de verkeerde zaken zeggen, …  Niet voor niks hebben we Dhr. Bulcke ooit de bijnaam ‘de Agro Trump’ van Diksmuide gegeven. Hoe sterk wetenschappers hun meningen ook onderbouwen, hoeveel onderzoek er ook rond gebeurd is, als het niet in het kraam past, is het onzin, niet waar. Op z’n Trumps: wetenschappers zijn enkel goed als ze zeggen wat je wil horen.  Prof. Meire is al decennia lang als wetenschapper actief en deed onderzoek van Groenland tot in Damme, is voor de lage landen een van de specialisten inzake waterbeheer, droogte en het verband met de klimaatverandering. In zijn teksten en lezingen knalt het van de wetenschappelijke data en net zoals anders zei hij tijdens de lezing meermaals dat er niet 1 oplossing is voor het complexe probleem van water en droogte. Hij zei ook meermaals dat er in het beleid in alles moet rekening gehouden worden met de landbouw en hun inkomen.

Prof. Meire verdient beter dan deze laagdunkende reactie van Dhr. Bulcke en eigenlijk zou ‘Agro Trump’ dat goed moeten weten, hij zat niet alleen vooraan tijdens de lezing, maar hij kreeg ook alle kans om na de lezing vragen te stellen aan Prof. Meire. Hij deed dat ook wel als eerste met 1 vraag en zweeg dan, terwijl er meermaals herhaald werd dat er nog tijd was voor vragen, opmerkingen. Raar, als je dan 6 dagen later in een stuk op het Manehoekje het wel nodig acht je gal te spuwen op de lezing en de visie van de prof.  In een uitverkochte zaal, in aanwezigheid van de West-Vlaamse gedeputeerde van landbouw en die van milieu én van onder meer een aantal landbouwers die nadien openlijk zeiden dat ze de lezing boeiend vonden en er veel openingen inzagen voor samenwerking, stel je amper 1 vraag en dagen nadien speel je dan de held voor je computerscherm. Ik wik mijn woorden, maar zo’n manier van reageren is flauw.

Dit is hier niet de plaats om de inhoud van de lezing van Prof. Meire te herhalen, maar toch een korte reactie op het fake nieuws van Dhr. Bulcke dat “dat door poldergronden te draineren de beschikbare waterreserve voor de planten verhoogt”.  Hij blijft dit maar verkondigen en ook anderen daarmee aansteken terwijl dit complete onzin is.  Neen, draineren (diep of ondiep) is niet goed tegen droogte. Draineren doe je om het waterpeil te verlagen en meer en sneller water weg te krijgen. Draineren tegen droogte is iets als gaten in een vat boren om het water vast te houden.

Als ik naar de dokter ga en ik hoor dat ik bv. teveel cholesterol heb en mijn levensstijl moet aanpassen en/of een medicament nemen, dan neem ik dat advies ernstig. Wetende dat mijn dokter wetenschappelijk geschoold is en de gevolgen van teveel cholesterol door wetenschappelijk onderzoek bewezen. Ik ga de diagnose niet ontkennen of verdraaien omdat ik weet dat het probleem daarmee niet zal opgelost worden, integendeel. Met de problematiek van water, droogte, verzilting en klimaatverandering is dat net zo. De problemen worden niet kleiner door de waarheid te verdraaien, het wetenschappelijk onderzoek te negeren en de boodschapper verdacht te maken. Met die houding kom je geen millimeter dichter bij de oplossing en wat in deze meer is, je bewijst er ook de toekomst van de landbouw geen dienst mee.

Tot slot: waarom Dhr. Bulcke hier de kernraketten bij sleept is me een beetje vreemd. Misschien is hij vergeten dat er overal in Europa kernwapens aanwezig zijn, ook in ons land en dat deze duidelijk Poetin niet verhinderd hebben om op een brute en laffe manier Oekraïne binnen te vallen. Vaak is een beetje dimmen in wat je sommige probeert in de schoenen te schuiven, geen slechte houding.

Peter Bossu
NP De Bron

1203, 2022

Schoenmaker blijf bij uw leest

12 maart 22|

Op 8 maart mocht in de 4AD professor biologie Patrick Meire,  gekend als een notoire groene jongen, een lezing geven over water in onze polder. En daarover verscheen in E-Diksmuide onlangs een artikel.  De man, niet gehinderd door gebrek aan kennis van de  bodemopbouw, de geologie en het waterbeheer van onze polder beweerde zomaar dat een waterpeilverhoging en wat meer natte natuur “de” oplossing is. Dat hij oplossingen voor valleigebieden in Limburg  of Brabant zo maar extrapoleert naar onze Diksmuidse polders,  dat deed mensen met kennis ter zake meer dan de wenkbrauwen fronsen.
Dat de kansen op wateroverlast en watertekorten reëel zijn en in de toekomst alleen maar zullen toenemen, dat is zo.  De diepere oorzaak : Klimaatopwarming door te veel co²-uitstoot. Stoppen met fossiele brandstoffen te verbranden is zowat de belangrijkste mogelijkheid om onze planeet op termijn te redden.
Maar hoe beperken we intussen de gevolgen van die klimaatwijziging voor onze polder? Voor ons is het belangrijk de mogelijkheden die de polderbodem biedt optimaal te gebruiken. Even de voordelen van onze Diksmuidse polder op een rijtje zetten : We liggen dicht bij zee, het is een relatief vlak gebied en onze  bodem kan veel water opnemen.
Van een vruchtbare bodem mag je aannemen dat de bovenste meter bestaat uit 50% poriën, voor de helft gevuld met lucht, voor de andere helft gevuld met water. Dat maakt 2.500l /m² of 2.500m³/ ha. Die  hoeveelheid grondwater is dus vele en vele malen groter dan alle water in onze stromen, grachten,  poelen en citernes samen.  Nu is het zonde deze voorraad vocht in droge periodes niet te gebruiken.
Maar wie heeft in de praktijk kennis om planten van dit vocht te laten genieten?  Onze prof. biologie of de auteur van het betreffende artikel? Indien ze die kennis hadden zouden ze geen waterpeilverhoging  voorstellen en bovendien zouden ze weten dat door poldergronden te draineren de beschikbare waterreserve voor de planten verhoogt. Dat dhr. Meire zelfs tegen de wetenschap van de hydrologie in  “zijn” waarheid blijft verkondigen doet denken aan desinformatie.  Wie  een prof. hydrologie wil horen over de invloed van drainage op de grondwaterstand kan dit vinden op YouTube  “Webinar water en landbouw” , prof. Guido Wyseure, KU Leuven. Vanaf de 39ste minuut hoor je de wetenschapper over drainage en de invloed ervan op de grondwatervoorraad.
Om terug te keren naar de oplossingen  voor het probleem water : Laat het duidelijk zijn, tegen een waterbom van 213 l in 48 uur is niets opgewassen en tegen extreme droogte zoals we enkele jaren terug gekend hebben is ook weinig aan te vangen. Maar tegen hoeveelheden neerslag van 100 mm per dag kunnen we wel iets doen. En om de gevolgen daarvan te beperken is het efficiënter gebruik te maken van onze ligging dicht bij zee. Een volk met kennis, Nederlanders, zou ervoor zorgen dat waterlopen zoals de Ijzer, de Grote Beverdijk, de Vladslovaart minstens  grondig  gebaggerd worden.  Er zit meer slib dan water in. Dat is in ieder geval efficiënter dan natuurgebieden aankopen of te herinrichten, zeker in het licht van wat we de laatste weken meemaken.
Het zou immers best kunnen dat in navolging van aardgas ook de prijs van ons voedsel  “evolueert”.  Voor dit geval zullen onze prof en de schrijver een voorbeeld kunnen nemen aan zij die zoveel jaren terug  beweerden dat een leger en kernraketten niet nodig waren en aan zij die tot zeer onlangs  meenden nog zonder kernenergie te kunnen. Die kunnen in twee weken een bocht van 180 graden maken. Proficiat.
Of zullen ze het bij voedselschaarste  zo uitleggen : Er is voor iedereen genoeg ……..natuur.

Geniet nog van de vruchten van onze prachtige polder.

Joris Bulcke

1203, 2022

Het Stiltepad te smal?

12 maart 22|

Het Stiltepad is opgenomen in het fietsnetwerk en hier heeft nog nooit iemand een hapering gehad in tegenstelling met de heel onveilige markt waaraan niks gedaan wordt.  Denk maar aan het haaks parkeren waardoor reeds menig fietser van de sokkel gereden werd en de westkant van de markt waar nauwelijks de auto’s elkaar kunnen passeren en zelfs sommige tijdstippen het onmogelijk is om te fietsen, dit op enkele honderd meters van een school.
Idem in deze legislatuur onveilig gemaakte Grauwe Broedersstr. en daar doet men helemaal niks aan!
Men ziet dus liever de fietsers rijden langs de enorm drukke en filerijke Kaaskerkestraat wat nogmaals onderstreept hoever deze coalitie van de realiteit leeft.  Overal zien we appartementsgebouwen, als paddenstoelen uit de grond rijzen, lukraak neergepoot zonder rekening te houden met de mobiliteit.  Gelukkig zijn de bewoners alert en dienen  vaak een klacht in en belanden opvallend veel dossiers richting ‘raad voor Vergunningsbetwistingen’. Tevens een groot bewijs hoe weinig deze coalitie met de opinie van de burger rekening houdt. Hilarisch is ook dat men nog het woord ontharding in de mond durft nemen.
We zien straks een Boterhalle komen op een van de drukste plaatsen van de ganse regio. Enkele jaren geleden sprak men van 2.700.000 euro later van 4.000.000 euro en nu wil men er een parking onder creëren wat her en der gissingen teweegbrengt dat een kostenplaatje van ver boven de 7.000.000 euro onder de neus van de Diksmuidse belastingbetaler zal gewreven worden. En tevens vindt men het dus nog niet druk genoeg in deze omgeving.  En is die parking wel nodig als men ziet dat heel veel parkeerplaatsen in de week ingenomen wordt voor een ganse werkdag door mensen die doodgewoon hun schijf verzetten. En maar klagen dat er geen kat naar Diksmuide komt. Hoe men het ook draait en keert we zien enorm veel leegstand en tot burgerhuizen omgebouwde winkels, zelfs op het marktplein staan momenteel enkele horecazaken leeg.
Zal trouwens deze ondergrondse parking niet dezelfde weg opgaan als de urnenkerk in Lampernisse die bijna volledig uit lege nissen bestaat en de Diksmuidse belastingbetaler ettelijke honderdduizenden euro’s kostte?  Ik heb medelijden met de jonge generatie die de belastingen zullen mogen ophoesten van de schulden die deze legislatuur gecreëerd werden en ook de dupe zullen zijn van een drukke stad met groot gebrek aan betaalbare woningen en groene voorzieningen , nochthans broodnodig in de huidige tijd.

Johny Hemelsoen

Ga naar de bovenkant