Geef aan de kiezer wat de kiezer toekomt en aan de keizer wat de keizer toekomt.  Zijn oude kleren bijvoorbeeld want die nieuwe outfit  staat hem niet. Bovendien moet hij zich  in de meest onmogelijke bochten wringen om zich deftig aan te kleden met die nieuwe spullen.  Hout vasthouden dat onze Keizerlijke Hoogheid zich alsnog bezint vooraleer hij zijn oude kleren wegschenkt aan één of andere armoezaaier want dan mag hij straks opnieuw van ‘naakt af aan’ beginnen…

Jo Han

Het bekende sprookje heeft in Diksmuide een nieuwe versie gekregen!

In Diksmuide heeft de keizer maandag laatst zijn traditioneel rode gewaden afgelegd en deze, tot verbazing van velen, geruild voor een gele jekker met opvallende chocoladekleurige knopen in de vorm van mooi gevormde pralines. Deze opmerkelijke gedaanteverwisseling was dan ook bedoeld om het volk  te plezieren en toejuichingen te ontvangen! Eigenaardig was ook dat niet alleen zijn kleren maar ook zijn keizerlijk gevolg helemaal veranderd was. In plaats van zijn traditionele kameraden werd hij nu gevolgd door een stoet volgelingen van diverse pluimage. Enkel de gemeenschappelijke nood aan publieke lofbetuigingen leek hen onderling te verbinden. Allen hadden immers in de voorbije maanden enkele zware opdoffers moeten incasseren.En inderdaad, wie argeloos deze metamorfose aanschouwde en erin meeging, zou echt denken dat de keizer en zijn nieuwe gevolg veel lof en bewondering konden oogsten met deze nieuwe outfit. Vooral de kleurencombinatie was nooit gezien en des te opvallend omdat iedereen wist dat de keizer vroeger een aversie had van geel!
Toen het nieuwe gevolg van de keizer echter samen met hem publiekelijk een voorstel deed tot verbetering van de (verkeers)- toestand, werd duidelijk waarom er van kleren gewisseld werd! Men wilde de bevolking kost wat kost zou gauw mogelijk een groot plezier doen, waarschijnlijk met als doel de eerder opgelopen nederlagen te verdoezelen, een in die rangen vaak gebruikte techniek!
Nochtans weten we uit ervaring dat de vroegere verkeersplannen voor onze stad van het nieuwe gevolg niet bepaald op veel sympathie konden rekenen en van veel intellectuele arbeid getuigden! Zo ook nu: het kwam er enkel op aan om zo gauw mogelijk punten te scoren waarbij de klassieke spelregels niet meer telden. Met de losse pols, zonder nadenken, zonder argumentatie, zonder advies en zonder inspraak beslissingen forceren is geen goede politiek, is een politiek die enkel ingegeven wordt uit hunker naar erkenning van de vox populi
Iedereen weet hoe het sprookje afliep: nuchtere toeschouwers die zich niet kritiekloos met het verhaal lieten meeslepen, zagen de waarheid. De kleren waren vals en het gevolg was op de dool. Ernstige getuigen bevestigden achteraf dat heel de vertoning, net als het verhaal van Moby Dick, niet meer dan alleen maar een (hier misplaatst) sprookje was!

Jan Van Acker

Aangezien de ring op de lange  baan maar  verder wordt geschoven , niet bij  gebrek  aan geld als vroeger met de bouw van de Basiliek van Koekelberg maar veeleer aan de medewerking van onze heer Minister van Verkeer  Ben Weyts .  Terwijl hij hedendaags  met zijn   functie nog  heel wat kan,  zou hij via onze Gewest wegen alle zwaar vervoer moeten weren die voor lossen of laden alhier niet vandoen zijn….  80 à 90 % passeren dagdagelijks om belasting te ontwijken  op de autostrade en rijden er met overlast ook die wegen zomaar kapot.
Het past helemaal niet zomaar door onze kleine stad met stoppen en aanzetten hun vuile rookwalmen uit te blazen en zodoende de gewone bestuurder misschien op te dringen om via kleine binnenbanen de rustige wijken te verstoren om  door zo een oplossing  beter te kunnen afslaan naar links ….. . Weg zwaar vervoer en  de afslag naar links vanuit de richting markt wordt zo wie zo al veel , veel gemakkelijker … maar van alle gevaar ontbloot is iets anders.
Antwerpen en nog ander steden houden de bevuiler(s) buiten anderen hebben een ring , die vroeger door ander leiders uit Diksmuide werd  verbannen ..  een rustig Veurne … nog later een rustig Torhout .. en  die er te plekke moeten zijn komen er toch en zo kan de middenstand goed werken!
Ik voer  hier zeker geen politiek debat in onze kleine stad, ook niet voor het iets groter België waar ze ook nu zo moeilijk doen tegenover Europa en waar we toch met zijn allen van afhangen.
Rust in vrede en trek je niets meer aan …er komt zo’n dag …maar het is ook zo moeilijk .
Niet bekvechten jongens maar een oplossing in peace!

Georges Lanssens

Ik vind uitrijden of oversteken vanuit Stationstraat veel gevaarlijker, door gebrek aan zicht verkeer komend vanuit lichten in De Breyne Peellaertstraat! Waarom geen éénrichtingsverkeer maken tussen Stationstraat richting hoek Montanusstraat en Oostvesten? Vertrekkend vanuit parking Carrefour kan men toch verder langs park Oostvesten richting Post of richting Vredestraat of station?
Verkeersbord aan uiteinde plein Apotheek Hauspie plaatsen met verbod uit te rijden richting de Grote Markt,  zou dan ook hierbij aangewezen zijn om verbodsteken niet inslaan weg te nemen vanuit Stationstraat richting St-Germain en wegrijden op gewestweg.   Natuurlijk ook verbodstekens plaatsen om vanuit Oostvesten en Montanusstraat richting Grote Markt te rijden.

Ook iets om vrijdag aan te halen met bijeenkomst verkeerscommissie.

Eddy Vermote

Wie dacht dat de folklore uit de Diksmuidse gemeenteraad verdwenen was is er aan voor de moeite.  Met de nakende toetreding van Idee tot het bestuur is zowaar ook de kolderbrigade terug.  De vertoning gisteren rond de twee toegevoegde punten over het intrekken van het verbod om links af te slaan op de gewestweg vanuit het Vrijheidsplein en de Grote Markt was best amusant.
Alleen is dit op het einde uitgelopen op een pijnlijke miskleun, die niet zonder gevolgen kan blijven.
Pijnlijk omdat de enige jurist in dit verkozen gezelschap meende een nieuwe inhoud te moeten geven aan het begrip ‘amendement op een voorstel van beslissing’.
Pijnlijk ook omdat de gemeenteraad zichzelf bij monde van burgemeester Laridon onbekwaam heeft verklaard om te oordelen en te beslissen over de grond van deze zaak.
De verkeerscommissie die nooit werd geraadpleegd over de invoering van de nu betwiste regeling, is nu plots wel de specialist die als scherprechter moet optreden enkel en alleen omdat de meerderheid geen gezichtsverlies wilde lijden bij een hoofdelijke stemming die dit verbod zou afschaffen.  Het debat ten gronde in de gemeenteraad, de verkozenen des volks,  altijd al  het paradepaardje van Idee, mag nu plots niet meer.  Idee heeft dit punt daarom maandagmorgen al, dus nog vóór de gemeenteraadzitting,  op de dagorde laten plaatsen van de verkeerscommissie van vrijdag 30/11.  Goed voorbereide en doorgestoken kaart dus.
Ten grond gaat het nochtans over de simpele vraag waarom je op een kruispunt van twee dubbele richtingsstraten de voorrang gewestweg wel dwars mag oversteken maar tijdens dat maneuver niet links mag afslaan.  Nochtans onmiddellijk weg uit het centrum en op een ‘slagader’ voor verkeer zoals het studiebureau dat zo mooi verwoorde.
Goed om weten , ik heb deze vraag ook al op de verkeerscommissie van 6 april   2018 gesteld.  De Idee fractie was er toen niet.  Niemand kon daar toen ook een duidelijk antwoord op geven.  Zoals verwacht werd wel geschermd met het begrip ‘hinderlijk sluipverkeer’. Zo weg geplukt uit de problematiek van een grote stad, maar voor een piepklein centrum als dat van Diksmuide,  zelf pal doorkruist door twee grote gewestwegen – die slagaders weet je wel  –  totaal naast de kwestie.

Omdat de meerderheid blijkbaar terecht twijfelde of ze wel nog een meerderheid had bij een stemming over dit punt van afschaffen van het verbod kon ze ook een verwijzing naar de verkeerscommissie niet inroepen als motivatie om dit toegevoegd punt zelf weg te stemmen.
Daarom dus  de truuk van het ‘amendement’ . Over een amendement – een voorstel van wijziging van de tekst –  wordt altijd eerst gestemd. Alleen bij verwerping van het wijzigingsvoorstel –amendement-  volgt dan de stemming over de oorspronkelijk neergelegde tekst.  De neergelegde tekst moest dus met een amendement zo kunnen gewijzigd worden dat de nieuwe meerderheid in de maak er wel kon achterstaan.
En hoe doen de nieuwe tovenaars dat nu ? Ze smokkelen de niet bruikbare motivatie met een zogezegd amendement in de tekst van het ingediende voorstel. De tekst wordt dan gewijzigd door het inlassen van een bijkomende zin die ongeveer luidt als volgt:” het voorstel van afschaffen van het verbod wordt doorverwezen naar de verkeerscommissie”. Klaar is kees. Geniaal toch?  Alleen wordt die nieuwe tekst waarover dan gestemd wordt totale onzin. Klein detail?
Hilarisch en tegelijk ook tragisch. Een echte kolderbrigade dus deze nieuwe meerderheid in spe.

Het zou mij zeer verwonderen moest de meerderheid met die truuk niet door de mand vallen van het hogere toezicht.

Jan Colaert

De menigvuldige keren dat ik iets via het Manehoekje bracht over gevaarlijke situaties in onze stad werd ik nooit ontboden en werd er nooit iets uitgevoerd. Waar was die verkeerscommissie ??  Heb er 12 jaar deel van uitgemaakt en er kwamen  gewone burgers  hun grieven of voorstellen mededelen om verder opgevolgd te worden, of ze werden onmiddellijk niet aanvaard.  Voorbeelden kan ik genoeg aanhalen uit nog bestaande rechtstreekse aanvragen via dit orgaan en zelf ook rechtstreekse naar hen die bevoegd waren  om ze uit te voeren of ze te  doen uitvoeren.
Negatieven punten :     Overgroeide verkeersborden, een bushalte op de hoek van De Breyne Peellaertstraat  en hoek marktplaats (nu verleden tijd)  Aan de bocht in de Generaal  Baron  Jacquesstraat is er een afgelijnd fietspad en  de wagens die richting markt rijden zullen daar ooit iemand aanrijden .. want zovelen nemen daar de binnenkant met de wagen onbedacht dat er wel een uitrit is voor de fietsers. Opgelet rechtshouden fietsers.  Zo een bord als verwittiging onlangs nog gemeld.  Ouderen als mindervaliden zelden een plaatsje  vrij en of bezet zonder de voorziene kaart … Deze voormiddag nog op het plein van het Dienstencentrum 3 plaatsen gegroepeerd  en toch twee bezet zonder kaart ….
Positieve punten :  Het pleintje voor het Politiebureel dat ik ooit via de Verkeerscommissie ietwat deed innemen voor een parkeerplaats kostte mij heel wat tegenkantingen van de  overburen …  enfin die is er nog en toch moet ik regelmatig herhalen om de op de hoek rond dat pleintje de haag korter te houden voor eventuele fiets rijdende kinderen uit de niet toegelaten rijrichting  niet aan te rijden.!  Zichtbaarheid op vele hoeken in onze wijk onvoldoende .. Hagen kort op de hoeken , geen overzichtelijk scheiding tussen buren en zeker niet in de bocht .Ik woon er 62 jaar en onder het beleid van de heer Burgemeester Vancoullie was het verplicht op de hoeken de haagjes 60 cm hoog te houden ….. liggen die opdrachten met een toenemend verkeer in de wijk ergens tussen de archieven?
De Sint Sebastiaanlaan over de ganse lijn voorrang van rechts. Ik deed melding dat van onder het spoorwegviaduct er  zomaar voorrang was van rechts .. en op een dag dan toch een omgekeerde driehoek geplaatst….via de verkeerscommissie?  Wat kent die buschauffeur van verkeer .. Hij reed amper 35 jaar en met om en bij de miljoen kilometers stoppen en terug aanzetten altijd gevaarlijk en de bus heeft niet overal voorrang.. Ook nog voor Walter Tours naar Rottach Egern …gereden    Geen inspraak van jou vandoen !!
Dank voor het zebrapad aan het uiteinde van de  Rozenlaan. Dank voor het tijdig weg borstelen van het  zebrapad aan de hoek  van de Vaartstraat met IJzerlaan … maar dit in de Vaartstraat ligt te dicht van de hoek. Overal in onze randsteden als Nieuwpoort en Veurne liggen de zebrapaden verder inwaarts.

Luister , de discussie(s) op de laatste gemeenteraad over de oversteek einde marktplein naar links  laat ik gewoon maar zo . Het wordt iets heel, heel gevaarlijk !!!!!!!!!!!!!!

Georges Lanssens

Langs deze weg laten wij jullie weten, dat Idee Diksmuide naar aanleiding van het artikel “Eric De Keyser maakt een bocht” een punt heeft toegevoegd aan de dagorde van de verkeerscommissie van 30 november.  Het behelst uiteraard het supprimeren van het verbod links af te slaan naarp de Oostendestraat, komende van de Grote Markt.  Idee Diksmuide wil zeker en vast het verbod afschaffen.  Laat dit duidelijk zijn.  Het staat immers in ons programma.  Maar inspraak (!) is voor Idee Diksmuide ook een breekpunt en bijgevolg kan men zich niet veroorloven en tolereren de verkeerscommissie, waarbij geen dotatie mee gepaard gaat, links te laten liggen.

Marc Deprez,
Gemeenteraadslid Idee Diksmuide

Plaatsen bijna alle steden een schaatspiste in het kerstverlof om volk naar hun stad te lokken, Diksmuide plaatst er een in de examenperiode om ze een week voor het kerstverlof af te breken. Heel goed bezig.
Straks zal men in januari weer uitpakken met cijfers van eindejaarsloten en beweren hoe goed de winkels in Diksmuide wel floreren, helaas kan men geen enkele stad vinden waar de winkelleegstand zo hoog is en het winkelaanbod zo schamel. Zowaar de helft staat momenteel te huur of is omgebouwd tot woonhuis met als grootste oorzaak dat men het niet wil inzien, hierdoor blind blijft(ondanks de vele brillenwinkels) en er dus niks concreets aan doet.

Johny Hemelsoen

Om een vredelievende en volk aantrekkende IJzerbedevaart in te richten, moet men zelf vrede uitstralen en iedere dag het Vlaamse gedachtengoed uitdragen daar waar het nodig is. We denken terug aan de woede van duizenden Vlamingen wanneer de vlaamse leeuw van de ijzertoren werd vervangen door een vod .
Reeds twee maanden geleden schreef ik hier dat de Vlaamse voortrekkers eerst onderling moeten overeenkomen, en niet om god weet wat te kibbelen om uiteindelijk postjes en gezag uit de brand te slepen . De oudere Vlamingen (die trouwens de ijzerbedevaarten spijzigden) hebben de breuk meegemaakt tot de twee groepen die de bedevaarten nu inrichten, namelijk Steenstrate en Diksmuide . Waarom kunnen de leiders van de beide partijen niet meer overeenkomen en de handen in mekaar slaan of had ik het toch juist hierboven met die postje
De bedevaart van Steenstraete trekt nog 6 à 8000 bezoekers , die nog nauwelijks een bedevaart kan genoemd worden als men vergelijkt met de normen van vroeger, en die van de nu reeds jaren ter ziele gegaan IJzerbedevaart gewoon omdat de ziel van de Vlaamse strijd er niet meer te vinden is, en niet meer aanwezig is . De laatste generatie van het ontstaan van de ijzerbedevaarten hunkert naar een oude traditionele IJzerbedevaart met eisen voor het eigen volk , met liederen voor en uit eigen volk , maar niet die Engelse teksten waar de helft van het publiek doet alsof ze het verstaan …
Waar is de tijd van de gerespecteerde Van Cauwelaerts die de Vlaamse strijd voerden en ons eigen geld in Vlaamse handen wilden houden , en zelf wilden beslissen over onze toekomst .
Een paar strijdliederen zouden nog altijd goed staan op een bedevaart, en een jarenlang lobbyen om nog minimum 50 autobussen met Vlamingen van over gans Vlaanderen naar de IJzerbedevaart te Diksmuide te brengen, jawel ze zijn er nog, maar eerst onderling overeenkomen is de grote voorwaarde .
We mogen niet op onze lauweren rusten omdat er sinds jaren toelagen allerlei worden gegeven voor de ijzertoren en vroeger werd bijna alles gedragen door eigen volk , ook de Diksmuidse handelaars zouden er wel bij varen met een heraanpak zoals het vroeger was. Het kan nog, maar er moet aan gewerkt worden . Let op leiders van Vlaanderen, de strijd is nog niet gestreden , en waakzaamheid zal geboden blijven.

Een bezorgde Vlaming die minimum 35 ijzerbedevaarten meegemaakt heeft .

Gaby Debruyne

Ongeloofwaardig, zo beschreef een scherpzinnige’ observator’ op het Manehoekje vorige week de verklaring van Marc Deprez van Idee Diksmuide over de reden waarom hij niet met N-VA wilde spreken op verkiezingsdag.  Omdat de waarheid zijn recht heeft vul ik dat bericht graag verder aan.

Marc Deprez heeft zelf geopenbaard dat hij vorig jaar aangestuurd heeft op de vorming van één lijst samen met de N-VA en dat dit initiatief door toedoen van N-VA op een sisser is uitgelopen.
De waarheid is dat N-VA Diksmuide geen ja wilde zeggen voor een kartel op het moment dat de deadlines door Idee gesteld werden. Wij konden begrip opbrengen voor het feit dat Idee niet langer wenste te wachten en besliste om op eigen houtje een lijst op te maken. Voor ons was daarmee de zaak gesloten en groot was dan ook onze verbazing toen er een uithaal in eDiksmuide kwam van raadslid Deprez over ‘elementaire hoffelijkheid’ en ‘oppositiestijl met steken onder de gordel en persoonlijke aanvallen’ van N-VA Diksmuide.
Nog vreemder was het te moeten horen dat Koen Bultinck een struikelblok zou vormen bij het sluiten van een coalitie met N-VA Diksmuide. Het waren net de afgevaardigden van Idee die tijdens het kartelgesprek voorstelden om Koen Bultinck op de gezamenlijke oppositielijst te zetten. Toekomstig schepen Deprez verklaarde daarop zelfs dat hij daardoor uit de VLD zou vliegen, maar dat dat voor hem geen probleem was.
Koen Bultinck gebruiken als excuus om zich achter te verstoppen en als reden te geven waarom hij niet met N-VA kon praten is niet alleen onjuist, het moet vooral de aandacht afleiden van het voorakkoord dat er was tussen Idee en CD&V en sp.a. Dat dit er uiteindelijk niet gekomen is, is enkel te danken aan de tweestrijd die aan de gang is binnen sp.a.

Koen Coupillie
voorzitter N-VA – Diksmuide