Niet minder dan 25 bewoners van de Woumenweg hebben een bezwaar ingediend tegen de plannen om de nieuwe ’t Saam-campus aan hun achterdeur te bouwen.  Zij willen liever het groen van de initieel voorziene parkzone aan de achterzijde van hun tuin, liever dan de bijna 10 meter hoge kille schoolmuren die hen het zonlicht ontneemt in hun tuin.  Daarenboven stellen de bewoners dat deze nieuwe school er ook niet op haar plaats zal staan.  Niet alleen zijn hiertegen juridische bezwaren omdat bestaande plannen worden genegeerd, ook het eenvoudig boerenverstand zegt volgens hen dat men geen school deels bouwt op een industriezone.  De buurtbewoners roepen dan ook op een andere inplantingsplaats te zoeken en zo allerhande beroepsprocedures te vermijden waardoor alleen maar belangrijke energie verloren dreigt te gaan die beter kan gebruikt worden voor meer edele initiatieven.

De 25 ondertekenaars van het bezwaarschrift vinden dat op deze plaats aan de Cardijnlaan de bouw van een nieuwe fusieschool voor 1.500 leerlingen en 200 personeelsleden niet kan.  Deze zou immers gebouwd worden niet alleen aan de rand maar ook deels binnen een industriezone voor milieubelastende industrie die de Heernisse is.   Ze herinneren eraan dat in 1976 de eerste zogenaamde tijdelijke prefablokalen voor het VTI werden geplaatst in een parkgebied, die een bufferzone moest zijn voor het in volle ontwikkeling zijnde industriegebied.  Toen reeds een foute keuze.  Nochtans werd deze groene bufferzone tussen een industriezone en de woonbebouwing als essentieel gezien voor de bewoners van de Woumenweg. Het moest alle mogelijke hinder als geur, lawaai en veiligheidsaspacten opvangen, dan wel minstens beperken.
En die zienswijze werd ook in verschillende plannen meegenomen.  Daarbij wordt ondermeer verwezen naar het gewestplan, het BPA Woumenweg en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan die allemaal melding maken van deze groene bufferzone.   Ook de Vlaamse Bouwmeester stelde nog in 2018 dat het “park Heernisse” niet alleen veel potentie zou hebben, maar ook dat ze van groot (sociaal) belang is voor het gebied van de Woumenweg.  De huidige vergunningsaanvraag voor de nieuwe school is ook hiermee strijdig. Door de inplanting van de fusieschool verliest een terrein van bijna 4 hectaren haar oorspronkelijke functie waarbij dan ook nog eens meer dan 70 procent wordt verhard.  Bovendien krijgt de schoolsite ook te maken met alle mogelijke hinder van de industriezone die ten zuidwesten, de overheersende windrichting, van de schoolsite ligt. Het openzetten van de ramen van klaslokalen is volgens de buurtbewoners vaak een ongezonde handeling.  En wat met de lessen die gegeven zullen worden in die “gezonde” buitenlucht op de dakterrassen, zo vragen ze zich nog af.  Tenslotte lijkt een eventuele snelle evacuatie bij een incident op de Heernisse waar gevaarlijke stoffen liggen ook niet voor de hand liggend.

En ze vrezen voor nog meer problemen.  Zo kan men niet voorbij gaan aan de aanzienlijke toename van het piekverkeer in de Woumenweg en aan de onveiligheid voor de zwakke weggebruikers en de bewoners.  Daarnaast vreest men voor te weinig plaats voor wagens, bromfietsen en fietsen wat op zijn beurt zal zorgen voor overlast in de Woumenweg.  En een noodzakelijke uitbreiding van de voorziene parkeerplaatsen zal op haar beurt bijdragen in een verdere verharding van de site die nochtans een parkgebied zou moeten zijn.
Verder verwijzen ook de buurtbewoners naar de kerkwegel die door het perceel loopt.  De bewoners vragen om de zogenaamde sentier 31 overigens niet af te schaffen maar te verleggen binnen de voorziene en gerealiseerde parkzone.  Tevens kan deze dienen als natuurcorridor vanaf de spoorwegberm tot de zuidwestelijke omleidingsweg.  Meteen wordt dan ook rekening gehouden met het bestaan van het Internationaal Vogelrichtlijngebied.

De omwoners vragen deze nieuwe school niet in te planten langs één van de toegangswegen van Diksmuide, er zijn voor hen betere plaatsen die beter beantwoorden aan de eisen van de inplanting van een nieuwe school als kwetsbare locatie voor vele honderden jongeren en leerkrachten.  Voor hen kan bij de opmaak van de partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan al een onderzoek naar alternatieve sites voor een nieuwe school in het stadscentrum meegenomen worden.

Het openbaar onderzoek rond de vergunningsaanvraag loopt nog tot 29 mei. (DLD)