Aan de vooravond van de digitale gemeenteraad van maandagavond riepen oppositiepartijen N-VA en SP.a-open bij monde van haar raadsleden Koen Coupillie en Kurt Vanlerberghe op om de muur die het stadsbestuur tijdens deze coronatijden rond de gemeenteraad heeft opgetrokken, opnieuw te slopen zodat Diksmuide opnieuw volwaardig democratisch zou kunnen bestuurd worden.  Maar die oproep viel in dovemansoren.  Meer nog, uit het verslag dat achteraf aan de persmensen werd bezorgd, bleek alvast dat er op minstens 6 vragen en opmerkingen vanuit de oppositie geen enkel antwoord werd gegeven.  Deze tussenkomsten van de raadsleden werden beschouwd als onbestaande.  Een overzicht van de vragen waarvan niet alleen de betrokken raadsleden maar ook Diksmuide nog steeds op de antwoorden wacht.

Gert Maertens, die vorig jaar met zijn partij Groen nog had voorgesteld om de Bethoosterse broeken in Esen en Vladslo te gebruiken als buffergebied waar water kan opgeslagen worden dat dan later kan gebruikt worden in droogteperiodes, uitte zijn bekommernis over de huidige droogtecijfers.  Hij vroeg of er hierover inmiddels doorhet stadsbestuur al gesprekken zijn gevoerd met het provinciebestuur en de polderbesturen.  Verder peilde hij ook naar de lokale ideeën om de droogteproblematiek aan te pakken.  Maar hij kreeg op zijn vraag geen antwoord. (*)

Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) verwees naar de suggestie van de verkeerscommissie om bij de invoering van de fietszone in het centrum ook de zone, begrensd door de IJzerlegerstraat, de Koning Albertstraat, de Maria Doolaeghestraat en de Rosemarijnstraat, mee te nemen.  Motivering : het is een autoluw gebied dat veel gebruikt wordt door jonge fietsers op weg naar ‘t Saam campus Cardijn.  Maar hij kreeg op zijn vraag geen antwoord. (*)

Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) merkte op dat, met het invoeren van een tonnagebeperkingszone in het centrum, Diksmuide over een derde zonale reglementering zal beschikken, vermits er ook al een blauwe zone is en nu ook een fietszone.  Hierdoor dreigt de rechtsgeldigheid van de drie zones aangetast te worden.  Daarbij kunnen alvast alle retributiebonnen van de blauwe zone betwist worden.  Maar hij kreeg volgens het verslag op zijn opmerking geen reactie. (*)  Wel werd dit punt zonder verdere motivering afgevoerd.

Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) vindt dat Diksmuide zijn inspanningen voor de heraanleg van voetpaden teveel concentreert in Pervijze, Esen en het centrum en dat Beerst, Leke en Keiem in de kou blijven staan.  Daarnaast vond hij het vreemd dat er in Pervijze voetpaden worden herlegd terwijl ze voorzien zijn in de dorpskernherinrichting die weliswaar op de lange baan is geschoven.  Het raadslid vroeg zich dan ook af of het herstel van de voetpaden betekent dat de plannen voor de dorpskernherinrichting van Pervijze helemaal zijn afgevoerd?  Op deze vraag kreeg hij ook geen antwoord. (*)

Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) vreest dat er problemen zullen opduiken bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de evenementenzaal met parkeerplaatsen op de site van de Boterhalle.  Vooral de verkeersafwikkeling voor de parking zou voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.  Hij verwees daarbij ook nog naar zijn voorstel om met de uitbater van de Salons Saint-Germain samen te zitten om tot een gemeenschappelijk publiek-privaat gebruik van diens parking te komen.  Op deze vraag en opmerking kwam er geen reactie. (*)

Diksmuide stelt een nieuw concessiecontract voor de uitbating van het cultuurcafé in Ten Patershove (foto archief) voor.  Omdat een eerste poging mislukte worden het appartement en de concessieverplichtingen nu losgekoppeld.  Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) vroeg zich af of er een kandidaat kan gevonden worden nu duidelijk wordt dat het dienstencentrum en de clubwerking tegen 2025 zullen verhuizen.  Wat als er tegen de start van het nieuw cultuurseizoen geen nieuwe uitbater is gevonden? En hoe wil Diksmuide het gebouw van het huidig dienstencentrum na de verhuis ervan, invullen?  Maar ook op deze vragen kwam er geen reactie. (*)

(*) Onder voorbehoud dat eventuele reacties niet zouden zijn opgenomen in het verslag dat aan de niet toegelaten persmensen werd bezorgd. (DLD)