De Kaaskerkenaren, die zich in hun verzet tegen de geplande windmolens langs de industriezone Oude Barriere hebben verenigd in de actiegroep De Groene Weiden, krijgen nu in hun strijd de leidend ambtenaar van het Vlaams departement Omgeving aan hun zijde.  Deze gaat nu immers eveneens in beroep.  Diksmuids schepen Marc Deprez is enigzins verrast door dit standpunt want zowel het Diksmuids stadsbestuur als de provinciale deputatie keurden eerder de inplanting van deze windturbines door exploitanten BeauVent en Elicio goed.  Maar voor betrokken leidend-ambtenaar Peter Cabus van het departement omgeving van het Vlaams Gewest doet het vergunde windproject afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten en de erfgoedwaarden van deze locatie die gekenmerkt wordt door de weidsheid en de openheid van het vlakke landschap.  Opmerkelijk is dat in zijn betoog ook de signaalfunctie van het IJzertorenmonument als een argument tegen de inplanting wordt aangehaald.  Des te opmerkelijk omdat er in het beroep ook met de omschrijving van het IJzertorenmonument wordt afgeweken van de officiële omschrijving die nochtans luidt : Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap.  Het is nu uitkijken in hoeverre deze argumenten zullen doorwegen in de beslissing van Vlaams minister Zuhal Demir die het laatste woord zal hebben over de Kaaskerkse windmolens.  De Vlaamse regering, die eerder stelde de komende tien jaar twee maal zoveel windenerige bij te willen creëren, liet eerder ook noteren de weerstand tegen windprojecten te missen als kiespijn.

In zijn beroepsschrift stelt leidend-ambtenaar Peter Cabus van het Vlaams departement omgeving dat de exploitanten hun windturbines in Kaaskerke willen inplanten in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  Dat de aanvraag ook gesitueerd is binnen een zone voor solitaire vakantiewoningen is voor hem ook niet relevant voor deze aanvraag.   Hij vreest verder dat de windturbines, met hun hoogte van 121 meter, een grote impact zullen hebben op de omgeving waarbij de huidige visuele bakenfunctie van de IJzertoren in dit gebied zou aangetast worden.  De IJzertoren heeft een hoogte van 84 meter.

Voor Diksmuids schepen van energie en milieu Deprez (Idee Diksmuide) is het nu uitkijken of Vlaams N-VA-minister Zuhal Demir rekening zal houden met de visie van de Vlaamse regering rond windenergie, dan wel er politieke spelletjes zullen gespeeld worden waarbij het N-VA-standpunt zal meegenomen worden in haar beslissing.  De Diksmuidse N-VA-fractie had zich tijdens de Diksmuidse gemeenteraad bij een stemming rond windenergie ook al, weliswaar verdeeld, onthouden.  Daarnaast is ook leidend-ambtenaar Peter Cabus, de indiener van het huidig beroep van het departement omgeving, lid van N-VA via de Mechelse afdeling. (DLD)