Voor de college-site in het centrum tussen de Wilgendijk en de Stovestraat loopt momenteel een opmerkelijk openbaar onderzoek om deze gronden te verkavelen zodat er appartementsgebouwen kunnen gebouwd worden.  Opmerkelijk omdat de leerlingen van deze ‘t Saam-campus, het voormalig Sint-Aloysiuscollege, er nog steeds school lopen en pas op termijn zullen verhuizen naar de nieuwe gebouwen aan de Cardijnlaan.  Maar de aanvraag voor de bouw van de nieuwe school aan de Cardijnlaan is ook nog steeds niet vergund na protest van ondermeer de omwonenden uit de Woumenweg.  De huidige vergunningsaanvraag van een private projectontwikkelaar om de college-gronden te verkavelen roept dan ook vragen op.

Volgens schepen voor vergunningsbeleid Marc Deprez kunnen beide projecten, de nieuwbouw van de fusieschool ‘t Saam en de verkavelingsaanvraag voor de collegegronden in de Wilgendijk, alvast niet los gezien worden van elkaar.  Toch wordt er, vanuit de hoek van de tegenstanders van de nieuwbouw aan de Cardijnlaan, argwanend naar de huidige aanvraag gekeken.  Starten met het tweede luik van het project zonder dat het eerste deel ook maar opgestart is, komt voor hen bevreemdend over.
De vergunningsaanvraag om de gronden van de college-site te kunnen verkavelen, is alvast de eerste stap die op termijn moet leiden tot de afbraak van de huidige schoolgebouwen aan de Wilgendijk. (foto archief).  Uit de aanvraag blijkt verder dat niet alleen de college-gebouwen gesloopt zullen worden maar ook Onze Kring aan de overzijde van de Wilgendijk.  Hiermee zou een vertrouwd stadsbeeld in het centrum van Diksmuide verdwijnen om plaats te maken voor appartementsgebouwen.  Want na goedkeuring van de verkavelingsaanvraag zou de omgevingsvergunningsaanvraag volgen voor de bouw van appartementsgebouwen met 91 wooneenheden.  Daarvan zou het hoogste gebouw met een hoogte van circa 20 meter en zes bouwlagen aan de Wilgendijk komen.
Maar, nadat de plannen voor de fusieschool aan de Cardijnlaan al op hevig verzet stuitten, lijken ook de plannen voor de college-site eenzelfde weg op te gaan.  Een dergelijk project op een terrein van een halve hectare met nieuwe wegenis en groenzones voldoet immers aan de criteria van een strategisch project.  Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) centrum vermeldt wel zes zones voor de realisatie van dergelijke strategische projecten maar in dat RUP is de schoolsite van het college echter niet opgenomen als strategisch project.  Op de gronden aan de Wilgendijk lijkt dit project dan ook niet te beantwoorden aan de inhoud en voorschriften van het huidig RUP centrum.  Tenzij met de huidige verkavelingsaanvraag de private ontwikkelaar, in de plaats van de overheid, een addendum met afwijkingen aan de voorschriften van het bestaand RUP centrum wil maken.   Maar de nu reeds gestelde vragen rond de inpassing van de verkavelingsaanvraag binnen het RUP-centrum laten vermoeden dat ook deze aanvraag niet zonder de nodige procedures zal kunnen vergund worden.

Vraag is tenslotte waarom de scholengemeenschap ‘t Saam, die momenteel nog niet over een vergunning beschikt voor het op korte termijn bouwen van de nieuwe fusieschool, toch de verkoop van de site van het college aan een projectontwikkelaar verder zet.  Tenzij dit, gezien beide ‘t Saam-projecten niet los kunen gezien worden van elkaar, kadert in de nieuwe vergunningsaanvraag die inmiddels is ingediend voor de fusieschool aan de Cardijnlaan.  Daarvoor werd echter het nieuw openbaar onderzoek nog niet opgestart.

Het openbaar onderzoek voor de verkaveling van de college-site loopt nog tot 5 oktober.  Het dossier ligt ter inzage in het administratief centrum aan de Heernisse 6 te Diksmuide. (DLD)