Diksmuide zou haar beslissing rond de vergunningsaanvraag voor de nieuwe ’t Saamcampus op de VTI-site aan de Cardijnlaan in de loop van de maand januari nemen, maar maandagavond maakte schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) op de gemeenteraad al bekend dat het Diksmuids stadsbestuur volop zal gaan om de vergunning voor de nieuwe ’t Saam-campus aan de Cardijnlaan te krijgen.  Daar zou de nieuwe school komen, weliswaar deels in de industriezone Heernisse en deels in de park-bufferzone. Volgens schepen Deprez is deze situatie vergelijkbaar met deze van het gemeenschapsonderwijs in Kaaskerke die straks, na de aanleg van de nieuwe ambachtelijke zone ook in de schaduw komt van bedrijven. Toch heeft volgens raadslid Eric De Keyser (Vooruit) Diksmuide nu de kans om een historische vergissing waardoor men er het VTI liet bouwen in de jaren zeventig, recht te zetten.

Hij zag dan ook deze nieuwe fusieschool liever gebouwd op de hoek van de Stokerijstraat en de Esenweg (foto).  Maar dat het Diksmuids stadsbestuur volop voor de piste aan de Heernisse blijft gaan bleek ook uit haar beslissingen rond de herbestemming van de collegesite in het centrum en de schrapping van de kerkwegel op de VTI-site.  Daarmee voegde ze meteen de daad bij het woord.

Aan de gemeenteraad werd gevraagd goedkeuring te geven voor een nieuwe rooilijn die het tracé van de nieuwe weg zou bepalen op de gronden van het Sint-Aloysiuscollege in het centrum.  De gronden, die vrij komen na de afbraak van deze schoolgebouwen, zouden ook volgens een verkavelingsaanvraag, openbaar gemaakt worden.  De nieuwe weg zou verder ook een bypass maken tussen de Wilgendijk en de Stovestraat. Maar voor raadslid Bert Laridon (N-VA)  was het onbegrijpelijk dat het stadsbestuur een dergelijk belangrijk project voor het centrum, holderdebolder door de gemeenteraad laat goedkeuren.  Daarenboven werd het dossier ook nog niet voorgelegd aan de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.  En dat de Gecoro een voorontwerp met 99 woningen wel unaniem zou goedgekeurd hebben, zoals schepen Deprez op de zitting beweerde, trok hij in twijfel.  Hij vroeg dan ook deze beslissing van de Gecoro voor te leggen, wat niet gebeurde.

Dat maandagavond de gemeenteraad enkel moest beslissen over de wegenis en niet over de inhoud van het project zelf, zoals burgemeester Lies Laridon (CD&V) nog opwierp, maakte ook weinig indruk op het N-VA-raadslid.  Want hoe kan men een plan van de wegen goedkeuren als men de plannen van het totale project nog niet kent, zo vroeg Bert Laridon zich nog af.  Hij verwees daarbij fijntjes naar zijn opmerking die hij maakte bij de wegenis voor een verkaveling in Pervijze.  Ook dat werd toen van tafel geveegd en bij het latere project bleek dat men er evenmin rekening mee hield. Een precedent. Hij vreesde dan ook dat Diksmuide weinig inspraak zal dulden bij de invulling van de collegegronden die nochtans bepalend zijn voor het centrum.

Daarnaast keurde de gemeenteraad ook de schrapping van kerkwegel of sentier 31 goed.  Deze trage weg ligt immers op de gronden waar de nieuwe ’t Saam-campus moet komen en ze zou een hindernis kunnen zijn voor de finale goedkeuring van de omgevingsvergunning voor het project.  Met een verlegging van deze sentier, zoals eerder voorgesteld door buurtbewoners, wilde het stadsbestuur geen rekening houden omdat dit meer een mooi idee is dan een verwezenlijkbaar project, zoals schepen Deprez dit omschreef.  Dus was schrappen voor de schepen de enige juiste beslissing.  De gemeenteraad keurde de schrapping goed waardoor alvast nog een beletsel voor de realisatie van de school aan de Cardijnlaan van de baan is.

Dat Diksmuide dus, zoals schepen Deprez het liet optekenen, volop gaat voor een vergunning van de nieuwe ’t Saam-campus aan de Cardijnlaan is dus niet langer een publiek geheim.  Het is nu enkel nog wachten op de formele goedkeuring van de vergunningsaanvraag door het schepencollege.   Hiermee lijkt ze overigens het standpunt van de bouwheer van de school te volgen.  Deze had immers reeds bij monde van een ’t Saam-directielid laten optekenen in de media dat er eenvoudigweg geen alternatief is voor het project aan de Cardijnlaan.  Op een andere locatie zou het project immers financieel niet haalbaar zijn.  Diksmuide lijkt, met de maandagavond genomen beslissingen, deze zienswijze nu te volgen waardoor mobiliteits-, milieu-, inplantings-, gezondheids-, juridische- en andere tegenargumenten  moeten wijken voor het ene financiële argument. (DLD)