In haar advies voor de inplanting van de windmolens in Kaaskerke, stelde het Diksmuids stadsbestuur te willen weten in welke mate verzilting bij bronbemaling een negatief effect kan hebben op de bodem.  Een opvallende insteek maar betekent dit ook dat Diksmuide voortaan bij de toekenning van omgevingsvergunningen, de vroegere bouwvergunningen, aandacht zal hebben  voor het verziltingsgevaar?  Volgens schepen Marc Deprez kan dit alvast bij grote bouwwerken met een omvangrijke bemaling, een belangrijke voorwaarde worden.  Verzilting, of een te hoog zoutgehalte in de waterlopen, is immers nefast voor zowel het drinkwater voor de dieren als voor het gebruik bij irrigatie.  Is er nu reeds een captatieverbod bij verziltingsgevaar tijdens de droge zomermaanden, Diksmuide wil nu ook voorkomen bij een omvangrijke bemaling dat dieper opgepompt water met een hoog zoutgehalte wordt vermengd met het gewoon grondwater.

Bij grote bouwwerken, zoals bij de bouw van windmolens, gaat men voor de funderingen soms tot tientallen meters diep.  Bij het bemalen, het noodzakelijk wegpompen van het water om in de grond te kunnen werken, kan men op grotere diepte op een groter zoutgehalte van het desbetreffende water stoten.  Nu wil men voorkomen dat dit water met een hoog zoutgehalte bij het bemalen vermengd wordt met het gewone grondwater, zo duidt schepen van vergunningen Deprez.  Want dit zou kunnen leiden tot de gevreesde verzilting met de gekende gevolgen.
Maar niet alleen Diksmuide heeft hier aandacht voor, ook voor de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg zal de bouwheer, het Agentschap voor Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest deze criteria hanteren, zo vervolgt Marc Deprez.  Verder stelt de Diksmuidse schepen dat ook in de toekomst Diksmuide dit zal toepassen bij de grotere bouwwerken.
Ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelt dat een bemaling pas zou mogen opgestart worden nadat aangetoond wordt dat er geen zilt water wordt opgepompt.  En dat moet verder opgevolgd worden tijdens de werken want de bemaling moet stopgezet worden wanneer zilt grondwater wordt opgepompt dat daarenboven ook niet in de straatkolken mag geloosd worden.  Het zijn voor de VMM bijzondere voorwaarden die alvast zouden moeten meegenomen worden in de omgevingsvergunningen.
Wordt er tijdens de drogere zomermaanden een captatieverbod van water uit openbare waterlopen gehandhaafd om verzilting tegen te gaan; Diksmuide wil dus ook in de omgevingsvergunningen voor grote bouwwerken een bijzondere voorwaarde meenemen om voortaan ook verzilting bij het bemalen te voorkomen. (DLD)