Vorige zomer werd er in Diksmuide gemopperd over een overaanbod aan ijskarren in bepaalde woonwijken.  Volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) kwamen deze ook van buiten de stadsgrenzen om hier hun ijsjes te verkopen.  En daar wilde het Diksmuids stadsbestuur nu paal en perk aan stellen.  Daarom wilde ze haar grondgebied in vier zones verdelen waarin telkens slechts 1 ijskar actief mocht zijn, een toewijzing die via lottrekking zou gebeuren.  Maar op de voorbije gemeenteraad bleek dat Diksmuide blijkbaar overhaast te werk wilde gaan waarbij ze haar eigen reglementen vergat toe te passen.  Niet alleen werden volgens N-VA-raadslid Koen Coupillie hiervoor slechts drie ijskarhouders uitgenodigd, ook werd de hiervoor noodzakelijke aanpassing van het retributiereglement niet voorgelegd aan de gemeenteraad.  Burgemeester Lies Laridon liet daarom de nu voorziene procedure intrekken waardoor straks opnieuw alle ijskarren welkom zijn in Diksmuide.  Of hoe Diksmuide zich hierdoor verslikte in haar ijsjes.

Kon raadslid Coupillie zich vinden in het principe dat het overaanbod aan ijskarren een halt moest toegeroepen worden, hij betreurde wel het laattijdig ingrijpen van het stadsbestuur waardoor het overhaast te werk ging.  Hij verdacht er het stadsbestuur ook van een oplossing te hebben uitgewerkt in functie van één ijskaruitbater.  Hij vroeg dan ook het stadsbestuur hiervoor een openbare oproep te doen aan ijskaruitbaters zodat iedereen kon meedingen in plaats van het nu blijkbaar uitverkoren trio.  Daarnaast zou hij niet werken met een forfait per zone, wel kon de toewijzing ook beter gebeuren bij opbod.  Een werkwijze die overigens ook in andere gemeenten wordt gebruikt.  Maar hiervoor moet dus wel een reglement uitgewerkt worden dat vooraf moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) sloot zich aan bij het standpunt van het N-VA-raadslid en vroeg ook het stadsbestuur de normale procedure te volgen en een openbare oproep te doen voor ijskarventers zoals ze dat eerder ook al deed voor zeg maar de uitbating van de bar van het dienstencentrum.  Waarom een andere werkwijze voor ijsverkopers?
Maar burgemeester Lies Laridon wilde niet ingaan op deze suggestie en maakte meteen een einde aan de nu voorziene procedure voor de ijskarverdeling.  Daarenboven vond ze het niet langer haar opdracht nog een nieuw ijskarreglement uit te werken waaruit de toch wel vreemde opdracht volgde voor raadslid Coupillie om tegen de volgende gemeenteraad dan maar zelf een reglement uit te werken die de ijskarren in Diksmuide in goede banen moet leiden.
Maar door deze toch wel onorthodoxe werkwijze van het stadsbestuur wordt Diksmuide dus de komende zomer wel opnieuw het vrije ijskar-westen.  Tenzij de ijskarventers in onderlinge afspraak alsnog zichzelf regels opleggen zodat Diksmuidelingen zonder overlast van een ijsje kunnen genieten.  (DLD)