Het Diksmuids schepencollege heeft de aanvraag voor de bouw van 3 windmolens  aan de industriezone Oude Barriere te Kaaskerke goedgekeurd maar … ze wil wel dat er hieraan voorwaarden worden gekoppeld.  Hiermee wil ze ook deels tegemoet komen aan de opmerkingen van de Kaaskerkenaars.  Op 17 maart moet de provincie een definitieve beslissing nemen maar het stadsbestuur wil dat de extra voorwaarden die Diksmuide hieraan koppelt nog voorafgaandelijk extra worden onderzocht.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 543 bezwaren ingediend waaronder ook 144 positieve.  Zowel de positieve als de negatieve waren groter in aantal dan bij de aanvraag in 2017.  Diksmuide heeft hiermee rekening willen houden in haar advies en vraagt dan ook aan de provincie om een aantal aspecten extra te onderzoeken vooraleer het definitief besluit wordt genomen.

  • Het schepencollege wil laten onderzoeken of de inplanting kan worden gewijzigd, verder weg van de bebouwing.
  • In de aanvraag staat dat inwoners bij een van de drie molens kunnen participeren via aandelen. Het schepencollege wil nu ook dat aanvragers Beauvent en Elicio bekijken of participatie door bedrijven mogelijk is in de overige twee windmolens.
  • Op vandaag werd enkel de slagschaduw bij de woningen in kaart gebracht. Het stadsbestuur vraagt om die slagschaduw ook voor de andere gebouwen (en dus voor de bedrijven en vakantiewoningen) in kaart te brengen.
  • Als laatste wil het college graag weten in welke mate verzilting bij bronbemaling een negatief effect kan hebben op de bodem.  De fundering van deze masten die een hoogte zullen hebben van 121 meter, gaat immers tientallen meters diep in de grond zodat bij deze funderingswerken ook heel wat water zal moeten opgepompt worden.  Vandaar de vrees voor verzilting.

Alle adviezen, waaronder ook deze van het Agentschap Natuur en Bos, het departement omgeving, Infrabel, de Westkustpolder, en dus ook deze van Diksmuide worden nu overgemaakt aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie die ze zal behandelen.  Vervolgens zal de provinciale deputatie de definitieve beslissing nemen.  En deze beslissing moet er op uiterlijk 17 maart zijn.(DLD)