Op de nieuwe Tuinwijkverkaveling op de 7 hectaren grote Vandeweghe-site tussen de Tuinwijk, de Rijkswachtstraat en de Woumenweg is een grondwaterschandaal in de maak.  Waar er op vandaag grote aandacht is voor het grondwater en het laten insijpelen van het oppervlaktewater door ondermeer onthardingsprojecten, verdwijnt vandaag op deze nieuwe verkaveling al het overtollig oppervlaktewater van straten en regenputten in de riolering.  Nochtans stelde in september 2021 op eDiksmuide directeur Geert Sanders van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), die de verkaveling ontwikkelt, dat het overtollig regenwater wordt afgevoerd naar een waterbufferbekken in de centrale groenzone.  Maar volgens Vooruit-raadslid Eric De Keyser zijn de rioleringen niet aangesloten op deze buffering waardoor het regenwater niet in de grond sijpelt maar verdwijnt in de riolering.  Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) bevestigde dit niet alleen, op de voorbije gemeenteraad gaf hij ook mee dat noch de WVI, noch de VMSW, het overkoepelend Vlaams orgaan voor sociale huisvestingsmaatschappijen die de aanbesteding uitschreef, de meerwerken willen betalen om de riolering alsnog aan te sluiten op de waterbuffer.  Zij vrezen volgens de schepen dat dit zal leiden tot waterproblemen in deze site die gekend is als een overstromingsgebied.

Reeds bij de start van de plannen voor deze verkaveling werd gewaarschuwd voor de waterhuishouding in deze zone die gekend is als een risicovol overstromingsgebied.  Ook de Vlaamse Bouwmmeester waarschuwde om niet te bouwen in dit gebied.  Toch werden de plannen doorgezet.  Het probleem van de waterhuishouding zou opgelost worden door een centrale natuurlijke waterbuffering te voorzien.  Een zogenaamde wadi en een bestaande poel (foto) zouden zorgen dat het overtollig oppervlaktewater er werd opgevangen waarna het opnieuw in de grond kon dringen.  Tot zover de theorie want in praktijk leek er geen water in de opvangvijver terecht te komen.  Dat stelde Vooruit-gemeenteraadslid Eric De Keyser vast die als voormalig schepen de werken van nabij bleef opvolgen.  Bij navraag ter plaatse bleek dat men de riolering niet had aangesloten op het wadi-systeem met aansluitende buffervijver.  Voor Eric De Keyser ligt het waterbufferingssysteem er nutteloos bij, wat in strijd is met de verklaringen van WVI-directeur Sanders die op eDiksmuide nog verklaarde dat de waterbuffering in de nieuwe Vandeweghe-verkaveling zo natuurlijk mogelijk gebeurt.  Voegt men daar ook nog de drainagebuizen bij die men aan de zijde van de Tuinwijk had gelegd en waarvan men het water ook al rechtstreeks in de riolering liet lopen, dan wordt het hele gebied kunstmatig droog gelegd wat in strijd is met huidige denkpiste waarbij men beoogt zoveel als mogelijk het oppervlaktewater in de grond te laten sijpelen.
Vraag is wie de beslissing nam om de rioleringen niet aan te sluiten op deze waterbuffer terwijl het uitgangspunt nochtans was om de bestaande waterpartij te gebruiken om het overtollig water van straten en regenputten via deze vijver en bijhorende wadi vertraagd af te voeren zodat zoveel mogelijk regenwater in de bodem kon infiltreren.  Gebeurde dit op ambtenarenniveau of door het studiebureau zo vroeg raadslid De Keyser zich af op de voorbije gemeenteraad.  Aanvullend, wie is desgevallend verantwoordelijk voor deze al dan niet bewuste fout en gebeurde dit inderdaad uit vrees dat men problemen zou krijgen met de waterhuishouding?  Het is immers des te opmerkelijk dat, eens de fout is vastgesteld dat de riolering niet is aangesloten op deze waterbuffer, zowel de WVI als de VMSW nu ook weigeren om meerwerken uit te voeren om deze fout recht te zetten en, als initieel voorzien, het overtollig regenwater af te voeren naar de centrale vijver.  Volgens schepen Deprez zou deze aanpassing immers slechts een goeie 12.500 euro kosten, een relatief klein bedrag in een dergelijke grote verkaveling.  Daarenboven is het ook nog de vraag of deze kost ook niet kan verhaald kan worden op de verantwoordelijken voor deze fout.  Ook Diksmuide wil deze kost niet betalen omdat ze geen eigenaar is van deze gronden.

Conclusie : niemand lijkt bereid te zorgen voor een oplossing of zijn verantwoordelijkheid op te nemen waardoor het regenwater verder in de riolering verdwijnt.  Het lijkt alvast geen goed signaal in de richting van de burger die via onthardingsprojecten wel moet zorgen dat rond zijn woning het regenwater zoveel als mogelijk kan infiltreren en in de grond verdwijnt terwijl overheden als de provinciale WVI en de Vlaamse VMSW weigeren 12.500 euro op tafel te leggen om een fout recht zetten waardoor overtollig water van een nieuwe verkaveling dan toch naar een natuurlijke waterbuffer kan gebracht worden.  Of hoe zo Diksmuide een grondwaterschandaal krijgt. (DLD)