In zijn rapport dat Diksmuide bestelde, noteert de Vlaamse Bouwmeester in 2019 dat de nieuwe Vandeweghe-verkaveling aan de Tuinwijk in overstromingsgebied ligt (klik hier) .  Maar terwijl er de voorbije maanden steeds meer gewaarschuwd werd om niet langer te bouwen in dergelijke zones, wordt er intussen op deze nieuwe Diksmuidse verkaveling toch verder gebouwd.  Welke maatregelen genomen werden om daar op lange termijn de nieuwe woningen te beschermen tegen overstromingen, daarvoor verwijst Diksmuids schepen Marc Deprez naar de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), die het project ontwikkelde.  En daar vernemen we dat er bij de uitwerking van het project wel degelijk een maximale aandacht was voor een doordachte waterhuishouding : regenwaterputten en een bufferbekken zouden een oplossing moeten bieden tegen overstromingen.

Volgens Geert Sanders, algemeen directeur van de WVI, wordt op deze nieuwe verkaveling het aflopend regenwater van daken en verharde zones als de wegen, zoveel als mogelijk opgevangen.  Daarvoor wordt bij iedere woning een regenwaterput van 10.000 liter voorzien.  Het overige regenwater wordt afgevoerd naar een waterbufferbekken in de centrale groenzone.  Daar wordt het overtollige water tijdelijk geborgen en krijgt het de kans om in de bodem te dringen.  De waterbuffering gebeurt in de nieuwe Vandeweghe-verkaveling dan ook zo natuurlijk mogelijk.
Verder wordt ook de totale verharding per perceel beperkt.  De achtertuin van de woningen wordt ingericht als tuin waarbij er een maximale verharding wordt opgelegd.  Ook kan in de voortuin slechts 1 strook verhard worden voor het parkeren van een auto.  Tenslotte kan er nog een carport geplaatst worden.  Per woning zal verder ook minstens de toiletspoeling en één dienstkraan van de regenwatervoorraad gebruik maken.
Is er vooralsnog geen sprake van een verbod op een ondergrondse kelder, toch is het opvallend dat er bij de bouw van het gebouw van de sociale appartementen er geen gebruikelijke ondergrondse parkeergarage werd voorzien.  De noodzakelijke parkeerplaatsen werden allemaal bovengronds voorzien.
Tenslotte werd er aan de zuidzijde van de verkaveling, waar de aanpalende woningen van ondermeer de Royaertstraat, de Scerpdeurestraat, de Morgennietstraat en de Rederijkersstraat heel wat lager liggen dan de nieuwe verkaveling, een drainagebuis voorzien die deze huizen moet beschermen tegen eventuele wateroverlast vanuit de nieuwe verkaverling.  Volgens directeur Sanders zal deze infiltratie- of drainagebuis dat regenwater opvangen.  En bij veel regen op korte tijd wordt het overtollig regenwater volgens hem afgevoerd naar het centraal waterbufferbekken.
Nog volgens de WVI blijft deze verkaveling een mooi project waar men wel degelijk rekening houdt met zowel een tekort als een teveel aan water. Toch plaatste niet alleen de Vlaamse Bouwmeester maar ook N-VA-raadslid Bert Laridon destijds al een vraagteken achter de waterhuishouding van deze nieuwe verkaveling.  (DLD)