Een dikke maand na zijn aankondiging kreeg Diksmuideling Andy Vermaut dan toch, als reeds eerder meegegeven op eDiksmuide, zijn certificaat als ambassadeur van de beweging Het Europees Klimaatpact. Hij is blij dat hij in Diksmuide, die hij omschrijft als de hoofdstad van de landbouwers in België, hun ambassadeur kan zijn om hun belangen in de klimaatproblematiek te verdedigen met duurzame oplossingen. Het is nu uitkijken of dit ambassadeursschap voor hem op termijn ook een springplank kan zijn naar de politiek, noodzakelijk om deze ambities ook te verwezenlijken.
In 2018 heeft Andy Vermaut bij de gemeenteraadsverkiezingen via zijn lokale beweging Ondernemend Diksmuide reeds tevergeefs de gunst van de kiezer willen vragen. Maar door een gebrek aan voldoende interesse moest hij toen de droom van een gemeenteraadszitje voortijdig opbergen.

Het Europees Klimaatpact is een beweging van mensen die elk stappen zetten in hun eigen wereld om te streven naar een duurzamer Europa dat tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. En de wereld waarin Diksmuideling Andy Vermaut beweegt, is deze van de landbouw. Hij is pleitbezorger van een duurzame landbouw. Daarom ziet hij zichzelf vooral als een ambassadeur van de landbouwbelangen in de klimaatproblematiek. Europa is voor hem immers niet tegen landbouw, wel wil ze deze sector verduurzamen waarbij ze een evenwicht wil vinden tussen ecologie en economie. Daarom is het voor Andy Vermaut belangrijk dat hij als ambassadeur van de landbouwbelangen ook contact heeft met de milieu- en natuurbewegingen. Hij wil zich profileren als een brugfiguur.

Maar hoe hij zijn boodschap van duurzame landbouw concreet wil invullen, daarvoor is het nog te vroeg. Wel wil hij dat er minder kunstmest wordt gebruikt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en een duurzame landbouw moet ondersteund worden met subsidies. Verder wil hij dat er in Diksmuide meer inspanningen worden gedaan rond de waterhuishouding.

Voor Vermaut leeft dit besef niet alleen bij de natuurorganisaties maar ook bij de landbouwers. Dit is belangrijk voor ondermeer de verhoging van het waterpeil in het Blankaartbekken en de te hoge aanwezigheid van nitraten in het IJzerwater. Duurzame oplossingen hiervoor die enerzijds de landbouwsector ondersteunen en die anderzijds natuur en milieu beschermen, moeten voor hem niet in tegenspraak zijn met elkaar.
Of Andy Vermaut met zijn invulling van dit ambassadeurschap een partner zal vinden bij de lokale afdeling van cd&v, die zich rond het stikstofakkoord ook al opwierp als verdediger van de landbouwbelangen, is nog niet duidelijk. Wel was ambassadeur Vermaut prominent aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van deze partij. Het is dan ook uitkijken in hoeverre zijn stem vanuit de beweging van het Europees Klimaatpact zal gehoord worden, niet alleen bij landbouwers en natuurorganisaties maar ook bij de lokale politiek in het algemeen en cd&v in het bijzonder enerzijds en de Europese Unie anderzijds.
Het ambassadeurschap bij het Europees Klimaatpact loopt over een termijn van 12 maanden. (DLD)