Eind 2022 sloeg boomverzorger Günther Claes alarm : er was een kapvergunning afgeleverd voor 32 volwassen bomen in het privaat gedeelte van het park van het Esenkasteel. Op haar beurt tekende de VZW “Bescherm Bomen en Natuur” op vraag van Diksmuideling Günther Claes beroep aan tegen deze vergunning. Nu heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen hierover uitspraak gedaan. De vergunning werd nietig verklaard. Toch zijn hiermee deze bomen niet gered. De betrokken bomen werden immers enkele maanden terug al gekapt, het bos is verdwenen (foto).

In 2022 leverde het Diksmuids stadsbestuur een omgevingsvergunning af voor het rooien van deze bomen die plaats moesten maken voor een nieuwe loods. Na een eerste beroep tegen deze beslissing bevestigde ook de provinciale bestendige deputatie deze vergunning, ondanks het negatief advies van de provinciale omgevingsambtenaar. Volgens de VZW Bescherm Bomen en Natuur werd geen rekening gehouden met ondermeer de aanwezigheid van dwergvleermuizen, de rosse vleermuis en de watervleermuis. Ook spechten zouden tijdens het broedseizoen gebruik maken van de holtes in deze bomen.
Maar de provinciale overheid verdedigde haar beslissing ondermeer door te verwijzen naar het industriegebied waarop dit bos is aangeplant. In deze zone waren bij de inkleuring geen vogelsoorten aanwezig die in verdrukking waren of zijn. En dat dit gebied is ingekleurd als vogelrichtlijngebied, is volgens haar enkel het gevolg van een vergissing.

Daarenboven zouden enkel die bomen gerooid worden die strikt noodzakelijk zijn voor het bouwen van een loods. Toch meent de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de vergunning niet voldoende onderbouwd is en moet vernietigd worden. De provincie krijgt nu 3 maanden om een nieuwe beslissing te nemen.
Maar op de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd dus niet gewacht om toch over te gaan tot het rooien van de bomen. Of de miskenning van dit arrest alsnog kan gecompenseerd worden, hetzij via een heraanplanten van het gerooid bos, dan wel via een financiële compensatie wordt nu door partijen onderzocht. De raad heeft alvast het plaatsen van nestkasten voor deze vleermuizen en vogels als een vorm van compensatie verworpen. In haar arrest doet de raad tenslotte geen uitspraak over de zogenaamde vergissing waardoor het bedrijventerrein Heernisse verkeerdelijk in Vogelrichtlijngebied ligt omdat dit geen invloed heeft op haar beslissing over de te rooien bomen. (DLD)