De laatste dagen werden er op ediksmuide en het manehoekje nogal wat meningen neergeschreven over het politieke klimaat in Diksmuide.  Er werd hierbij zelfs verwezen naar weertypes zoals vriezen en dooien. Ik wil bij mijn mening hier op het manehoekje daar even verder op inspelen en er graag nog de wind aan toevoegen.  Daarbij verwijs ik even naar de aloude bekende weerspreuk : “Een dooi zonder regen of wind, is het niet waard dat hij eraan begint”.
Wat eigenlijk wil betekenen dat een “echte “dooi niet zomaar stilletjes en zacht zijn intrede doet .De vrieskou komt dan ook dikwils terug bij een dooi zonder die regen en wind. De politici vullen dan ook best zelf in wat die fictieve regen en wind voor hen betekent tijdens het mogelijke dooiproces van de politiek in Diksmuide.
Het voorbije jaar heb ik ,weliswaar zonder een of andere politieke partijkaart op zak te hebben ,enkele keren de gemeenteraad bijgewoond.  Ik was dan ook getuige van(ik citeer Dhr Vanlerberghe) : “het bedenkelijke schouwspel” .De reden van mijn aanwezigheid was telkens  het op de agenda staan van de problematiek rond de kleine windmolens in Diksmuide en de persoonlijke interesse van mij om een kleine windmolen te plaatsen als proefproject op ons bedrijf.  Tijdens de zogenoemde monstergemeenteraad van 4 november kregen we dan uiteindelijk toch enig positief nieuws te horen over de kleine windmolens.  Het stadsbestuur van Diksmuide zou haar medewerking verlenen aan de provincie om proefprojecten op te starten en zoekzones vast te leggen ,ook op het grondgebied van Diksmuide .Verder ook nog een samenwerking tussen meerderheid en oppositie bij het verdere verloop van de kleine windturbines in Diksmuide wist de schepen van ruimtelijke ordening ons ook nog te vertellen.
Ja …we zullen het terug maar geloven zeker…en zien!
Ik hoop alvast dat alle 25 verkozen gemeenteraadsleden(zullen we ze dan maar voor eventjes de acteurs en actrices noemen) zelf voor die fictieve regen en wind zullen zorgen ,zodat we uiteindelijk van een “echte” dooi kunnen spreken . En dat alle gemeenteraadsleden hun volle politieke verantwoordelijkheid op zich nemen(mocht dit op vandaag nog niet het geval zijn) .Dit ten gunste van alle inwoners en vooral de kiezers van Diksmuide.
En…. hopelijk vinden we binnenkort de kleine windmolen dan toch ergens terug in het ontdooide Diksmuide!!!
Johan Debruyne – gewone boer uit de oude vooroorlogse romeinse heirweg van Esen ,op vandaag nog steeds “de Steenstraete” genoemd.

Nieuwe fietspaden, in één woord gezegd : SUPER !!!!!! Dit wordt een hele verbetering voor alle bewoners in de randgemeenten.  Het gaat trouwens de laatste tijd opvallend goed met Diksmuide: heel mooi vernieuwd Schoolplein, mooie stationsbuurt en nu nog een pak nieuwe fietspaden.  De natuur wordt zelfs niet vergeten: Nieuwe lindebomen in de Ijzerlaan en de Woumenweg. Prima!
Alleen hoop ik nu dat ze de mooie bomenrijen in de Vladslostraat niet offeren voor een fietspad.  Bijna alle mensen die bij ons op bezoek komen missen nog altijd de bomenrijen in de Oostendestraat.  Heel dikwijls komen ze uit de richting Sint-Pieterskapelle en kwamen dan in het landelijk en pittoreske Diksmuide aan.  Die sfeer is nu helemaal weg.   ( Dit geldt ook wanneer men van Torhout komt. ) Ik weet het er staan nieuwe bomen maar vooraleer die kunnen charmeren moeten we nog veel geduld hebben.
Daarom : laat ze alstublieft staan die bomen in de Vladslostraat !
Dank je wel . Peter Stuijk.

Na lang beraad heeft de N-VA-fractie beslist om toch te reageren op het artikel van K. Vanlerberghe waarin hij oproept om een betere sfeer te creëren in de gemeenteraad.

Hoe eerbaar de oproep van de schepen ook moge zijn, doch net door die oproep in het openbaar te doen bewijst hij nogmaals de minachting die de meerderheid heeft voor de oppositie. Zo was het namelijk de N-VA en Idee 2006 die een maand geleden een gemeenteraad samenriepen om die nieuwe start te kunnen nemen. Wij kwamen met 13 concrete voorstellen waarover we inhoudelijk het debat wilden aangaan. Dit initiatief werd echter volledig de grond ingeboord door de partij van de schepen, samen met zijn coalitiepartner.
Ik lees graag dat de schepen vindt dat niet alle voorstellen van de meerderheid a priori moeten verworpen worden, maar zijn daden spreken hem jammer genoeg tegen. Zo was er op de vorige gemeenteraad het punt van raadslid Bert Laridon waarbij hij na een voorstelling over nieuwe woonvormen vroeg om een goedkeuring om een aanbeveling te doen aan het Schepencollege om regisseur te worden van nieuwe, innoverende en inventieve woonprojecten. In zijn repliek antwoordde E. De Keyser dat hij al jaren als regisseur bezig is. Toch weigert de meerderheid om dit goed te keuren. De vraag van raadslid Jürgen Van Collie om het huishoudelijk reglement aan te passen zodat ze in orde is volgens de wet, werd zonder enige gène weggestemd.
Ik hoop ook dat het maandag dooit tijdens de gemeenteraad. Wij zullen alvast weer enkele positieve voorstellen doen, maar ik zal voor de zekerheid toch ook een warme jas meebrengen.
Koen Coupillie – fractieleider N-VA Diksmuide

Mijn email richt ik aan het Manneke uit de Mane van wie het schitterende Standbeeld pronkt op de Grote Markt en tot wiens Orde ik met trots behoor ingevolge een ridderslag in 1977 toen ik Schepen was in ons geliefde stadje Diksmuide. Het is een bede tot onze bijzondere Diksmuidse Beschermer dat hij de gaven van Wijsheid en Verdraagzaamheid zou laten primeren ter dezer stede en zijn helderste Maanlicht zou laten schijnen zodat geen duisternis meer zou heersen en zodat verstarring in het denken zou wegvlieden.
De titel van “ver-van-mijn-bed-show” heb ik gekozen, niet in de betekenis van “ dat is iets waar ik me helemaal niet mee bezighoud” , maar wel in de betekenis van “ dat is iets dat op grote afstand van hier gebeurt”.
De afstand tussen Diksmuide en mijn bed in Dullstroom (Zuid-Afrika) bedraagt zo’n 10 000 km….en hier mijmer ik wel eens over het wel en wee van mijn geboortestad Diksmuide….
eDiksmuide biedt mij “ dagelijks” een flinke portie informatie over Diksmuidse aangelegenheden, gaande van een rubriek met het recentse nieuws tot de opgave van de overlijdens , de sport, de cultuur en verder is er dan ook een speciale schatkamer ( a chatroom) , nl. het Manehoekje, waar elkeen kwijt kan wat hij/zij wilt .
Het Manehoekje is een platform dat de kans schept om op de meest democratische manier denkbaar uiting te geven aan ongenoegen en tevredenheid , erkentelijkheid en ondankbaarheid , spijt en vreugde, linkse of rechtse opinies, syndicale aanhankelijkheid of vrije marktgenegenheid, enz., kortom een rubriek die zorgt voor opwinding en spanning, maar ook een prikkel om mee te helpen aan de verbetering van het dagelijkse leven in Diksmuide.
Luc Braem zat verleden week in de put over “ de uitlatingen in het Manehoekje” , het lag hem nogal zwaar op de maag . Hij smeekte eDiksmuide om er voor te zorgen dat het Manehoekje niet zou afglijden tot een “ordinaire roddelrubriek”.
Als medebehoeder van de Openheid en Oprechtheid, deugden die mijn leider, het machtige Manneke uit de Mane, sieren , stel ik voor dat elke eDiksmuidse lezer die erg gevoelig zou zijn voor een bepaalde lectuur eenvoudigweg de rubriek ,in casu het Manehoekje, niet meer zou lezen, ..er is toch geen verplichting….elke Vlaming is toch ook niet porno-verslaafd ….laat de kelk gewoon voorbijgaan….en dat anderen hem drinken.
Jan Van Acker filoseerde er sterk op los en zag het Manehoekje als een kleine Speakers’Corner van Hyde Park…. eDiksmuide heeft het goed afgekeken van London. Het Manneke knipt gewis een monkelend oog van goedkeuring.
Dat iedereen zijn/haar praatje mag afdreunen of neerpennen ?…, zeker !. ’t Manneke heeft er absoluut geen erg in, … en zo gebeurde het dat er een paar dagen geleden een titel opdook die op het eerste gezicht te doen had met het weerbulletin en de stand van de Maan nl. : “ Gaat het maandag dooien ?”.
Schepen Vanlerberghe erkende dat in de voorbije legislatuur budgettaire discussies met gewezen raadsleden als Koen Bultinck en Jan Colaert gevoerd werden met faire argumenten en cijfers , niet met oneliners en populistische uitvallen. Een late erkenning maar het Manneke uit de Mane stelt tevreden vast dat het spreekwoord “ Beter laat dan nooit” hier aan de orde is.
Het moet zijn dat er nog glad ijs was want dezefde mandataris gleed toch ferm uit toen hij een terugkeer van de politieke ethiek in het politieke debat in Diksmuide ambieerde, door te verwijzen naar het verval van de politieke zeden op nationaal niveau die verWilderen onder de invloed van wat in Nederland al jaren bezig is. Hij weet maar al te best dat de Augusta-helicopters-affaire , de Ibramco-affaire, de Fortis en Dexia-sages en de zaak van Arco en de Gemeentelijke Holding , e.a. , niet gestoeld zijn op of afgekeken van het Nederlands bestuur, maar wel alles en alles te doen hebben met typisch Belgische politieke gedrag, en hij weet dat het Zuiden van het Europese Kontinent wel een leerschool is die goeie leerlingen krijgt in Belgenland.
De Schepen is ook van mening dat alle 25 verkozenen van de Diksmuidse Gemeenteraad verkozen werden om zich bezig te houden met het welzijn van alle Diksmuidelingen ; …en verder haalt hij aan : “ wat echter nog niet wil zeggen dat alle voorstellen van de meerderheid slecht zijn, net zomin als de voorstellen van de oppositie a priori moeten verworpen worden.”.
Uiteraard is het Manneke in zijn Glorie aan het Firmament hiermee volledig akkoord.
’ t Manneke zou zo graag zien dat de kleine meerderheid en grote minderheid samenwerken in het belang van iedereen.
’t Manneke droomt zoals zo dikwijls, hij droomt van een eenheid van de Gemeenteraad , 25 mannen en vrouwen, en uit “elke” huidige politieke groep een Schepen, zodat elke Diksmuideling weet dat hij/zij een werkelijk woordje mee te praten heeft in het Bestuur. Wordt de droom een werkelijkheid ?….of blaast men alleen stoom af in de rubriek Manehoekje ?….
ja , dat mag, en daarom is de vrijheid van spraak zo’n duurbaar kleinood dat gekoesterd moet worden.
Joost Tryhou

‘Busje komt zo om het kind maar een naam te geven .. maar ‘t busje komt onder een trein dat hopelijk NOOIT. !!  Sedert de spoorwegvernieuwing op de lijn 73 De Panne – Brussel is er nu de gevaarlijke spooroverweg voor zwaardere voertuigen en zeker voor de bussen tussen Lettenburg en Oostkerke.  Daar hoeft een bestuurder die ervan op de hoogte is volledig van rijvak te veranderen wil hij een beschadiging voorkomen aan de bus bij het naar beneden rijden.  Dit gebeurt dan ook praktisch vanuit stilstand op de overweg !

Wat als er vanuit die toestand de motor het moest laten afweten ?  Wat als plots het rinkelende spooroverweg alarm van een opdagende trein tegen +- 130 Km per uur aanslaat ??  Paniek alom in de bus van opgeschrikte passagiers of van een bus beladen met schoolgaande jeugd.  Verder rijdt de bestuurder dan ook in ‘t beste geval de halve slagboom af aan de overzijde want deze is dan inmiddels naar beneden op zijn kant !  Aan die kant kan er zich inmiddels ook een voertuig bevinden die tegen wil en dank geen plaats meer kan maken … Wat als een autocar met toeristen daarover moet en niet wetend is over deze SLECHTE passage.  Ik mag er als ex-buschauffeur niet aan denken;

Wie trekt zich hier van aan ? Na meldingen van voorgaande gevaarlijke toestanden als slecht gelegen bushaltes en van uit en inritten zonder enig antwoord of herschikking via de Verkeerscommissie geef ik er de brui aan.  Nu is dat best niet voor deze laatste en draagt de N.M.B.S. voor dit slecht afgewerkt werk de verantwoordelijkheid. Werd een al opgelopen schade door autobusbedrijf Katrivan van deze lijnen al gemeld ? Hopelijk komen deze melding in tijds over voor het TE LAAT is.
Georges Lanssens

 

Londen heeft zijn speakers corner, Diksmuide zijn manehoekje…
Op Speakers’ Corner in het Londense Hyde Park, kunnen van oudsher sprekers in het openbaar hun mening verkondigen over politiek, cultuur, religie, enz… vaak staande op een zeepkist. In Diksmuide kan dit op het manehoekje…
Dit is voor mij een mooie traditie waarin iedereen die dit wil een forum krijgt om te oreren, te roepen, te lachen, te lullen, te zeveren en te argumenteren over zijn standpunten. Op verbale wijze kan een spreker mensen aanvallen, verguizen, uitschelden, de grond inboren of integendeel verheerlijken, in de bloemetjes zetten of de hemel in prijzen. Hij kan er standpunten verdedigen die gemeengoed zijn of die geen levende luis interesseren Over alle onderwerpen zoals sport, politiek, godsdienst, wetenschap, het geslacht van de engelen of de invloed van de aardstralen op het kerkbezoek mag iedereen zijn mening, bevlogenheid of frustratie ventileren. . In London zijn slechts 2 taboes waar iedereen zich aan houdt: de koninklijke familie en het omverwerpen van de regering. Daarnaast is er geen censuur en dit is goed ook. In Diksmuide zijn er bij mijn weten geen dergelijke taboes.
Een “vrije” tribune is wat het is en voor de samenleving een goede zaak. Laat dit zo blijven. Zoals vaak is “the evil in the eye of the beholder”. Dat er ongezouten meningen naar boven komen kan uiteraard, voor wie zich aangesproken voelt, zuur aankomen. En als het over politiek gaat, mag een beleidsverantwoordelijk of gelijkgezinde hier toch geen al te zere tenen hebben.
Dus, laat de “speakers” maar komen, uiteraard binnen de grenzen van het fatsoen. Het brengt leven in de brouwerij en af en toe wat stoom aflaten schaadt niet.
Jan Van Acker – fractieleider Idee2006

Idee2006 blijft zich ook met hand en tand verzetten om ontmoetingscentra ook te laten gebruiken voor privéfeesten. Ontmoetingscentra werden gebouwd met overheidsgeld en het kan dus niet dat deze plaatsen concurenten worden van de plaatselijke horeca. Immers de horecauitbater heeft handenvol geld geinvesteerd in zijn zaak en het gaat trouwens ook over de broodwinning van de uitbaters,…Bovendien betaalt de horeca in Diksmuide zich blauw aan belastingen. Een hoge onroerende voorheffing, ook op hun zaal, terrassenbelasting en de verguisde toerismebelasting, die allemaal tot overmaat van ramp werden verhoogd via indexatie.
We moeten inderdaad niet blind zijn, dat er soms privéfeesten doorgaan in oc’s onder het mom van een vereniging. Daarvoor zijn wij Vlamingen en Belgen bekend of berucht, naar het zoeken van achterpoortjes. Maar niettemin mag dit zeker geen alibi zijn om de privéfeestjes in oc’s te legaliseren. De misdaad wordt hierbij beloond. Integendeel, het is aan het schepencollege om het onterechte gebruik van oc’s voor privéfeesten in de kiem te smoren.
Idee2006 heeft in het verleden reeds aan de alarmbel getrokken omdat zoveel horecazaken, volkscafé’s hun deuren sluiten.
Wij hebben niets tegen de vernieuwing, restauratie van het oc in Oostkerke, dit weliswaar in functie van het verenigingsleven. integendeel. Hierbij wordt een bedrag van meer dan 300.000 euro Diksmuids belastingsgeld geinvesteerd. Maar deze zaal dan nog eens laten fungeren voor privéfeesten is toch wel een brug te ver. Hoe kan je in de toekomst dan nog een horecazaak aantrekken in Oostkerke. Nochtans Oostkerke heeft zeker toeristisch-recratief zijn troeven. Het bevindt zich op een boogscheut van de komgronden van Lampernisse en bovendien zou Oostkerke de place to be kunnen zijn in functie van een kajakroute. Maar daarvoor moet je als meerderheid een visie hebben,….
Marc Deprez, gemeenteraadslid Idee2006

S T O P !!!!!

Vrienden van e-Diksmuide,
Telkens ik de laatste weken e-Diksmuide wil lezen, word ik een opkomend gevoel van ergernis gewaar. Ik heb met name echt geen boodschap aan het steeds weerkerend spektakel van politici die e-Diksmuide gebruiken/misbruiken om mekaar in de haren te vliegen, met als (voorlopig?) dieptepunt, het epistel van dinsdag laatst van een of andere azijnpisser uit Pervijze versus een of andere Diksmuidse schepen.
Vrienden van e-Diksmuide : grijp alstublieft in en doe het NU; geef al dit moddergooien niet langer een podium. Ik vind/vond e-Diksmuide een prachtig medium : het is degelijk qua informatie, goed gedocumenteerd, steeds up-to-date, vlot geschreven, met professionele foto’s en met – proficiat! – af en toe een leuke invalshoek. Maar alstublieft : hou het zo!
Laat jullie degelijk magazine niet langer “teisteren” door gekrakeel en gekissebis van gefrustreerde……… (vul zelf maar aan, de woorden die ik in gedachten had kunnen maar beter niet gepubliceerd worden). En het interesseert me daarbij geen moer of het uit linkse dan wel rechtse hoek komt, of van bij groen, geel, rood, zwart, wit, oranje of appelblauwzeegroen,…. Stop die baarlijke nonsens en alstublieft : laat e-Diksmuide vooral niet afglijden naar een ordinaire roddelrubriek.
Met immer vriendelijke groet.
Luc Braem

Het Burggraaf Frederikplein (autobusplein) gaat in gebruik worden genomen op zaterdag 7 december.  Dat is precies 37 dagen later dan wat vroeger werd voorspeld.  Intussen stonden de wachtende reizigers niet alleen evenveel dagen maar ook reeds van bij de aanvang van de werken aan de blote hemel bloot gesteld te wachten in de Bortierlaan.
Een paar schuilhuisjes van op het vroegere plein konden niet eens van plaats verhuizen naar de overkant.  Volgens het bestuur van Trein Tram Bus is dit niet de verantwoordelijkheid van De Lijn, wel van het bestuur van onze stad.  Bedankt dus voor de zovele dagen in alle weersomstandigheden er te moeten wachten en verder ook alle achtergelaten vuil en voorwerpen te bezorgen aan de bewoners i.p.v aan de overkant !
Deze zullen ongetwijfeld de vroegere rust terug vinden en meteen kunnen hun klanten of bezoekers opnieuw parkeren voor hun zaak of woning.
Georges Lanssens

Mijn mail van 31/10 met de Halloween-verkeersperikelen is nog niet helemaal afgekoeld of we zitten met zijn allen met dezelfde miserie ! Vindt de Heer Verheecke een en ander misschien storend. Voelt hij zich ergens gekwetst of verdedigt hij een bepaalde politiek ?Mijn inziens, moet het voor meerderen toch iemand wakker schudden voor een beter regeling.  Heden was de bus van De Lijn Diksmuide-Oostende : Vertrek aan het station om 14.05’ u pas aan het Postgebouw omstreeks 14.35’ u en had dus al 30’ minuten vertraging .!!  Je hebt dan een afspraak met een specialist dokter te Oostende ..en je zit gevangen .  Om 17.uur was er filevorming tot aan Beerst dorp. De streek kennend belde ik iemand op om terug te rijden over Beerst, Vladslo en via Esen met zijn personenwagen.  Zo geraakte deze gemakkelijker Diksmuide binnen, maar ter hoogte van de Admiraal Ronarchstraat was het weer van dat.  Wanneer de bus van 17.uur uit Oostende, Diksmuide zal hebben bereikt is weer voor de zoveelste maal een vraag….Zo missen zij die naar Ieper moeten hun laatste aansluiting .. en De lijn laat amper een wachttijd van 5’ toe. Wie trekt hem dat nog aan ? ?
Georges Lanssens