Tussen 13 en 15 februari worden de Diksmuidse trajectcontroles geijkt.  Vervolgens zijn de palen operationeel.  Maar of er dan ook boetes zullen volgen is nog de vraag.  Politiezone Polder wil immers voorlopig niet meewerken aan de inning van de boetes.  Allereerst omdat deze trajectcontroles niet stroken met de lokale noden.  Maar volgens Diksmuids burgemeester Lies Laridon, die ook voorzitter is van de politieraad van zone Polder, gaat het ook niet op dat politiezone Polder de boetes uitschrijft en hiervoor 4 voltijdse medewerkers moet betalen terwijl de centen ervan naar Brussel gaan.  Of dit ook betekent dat er bij de inwerkingstelling helemaal geen boetes zullen uitgeschreven worden dan wel deze taak zal overgenomen worden door de federale politie, is ook burgemeester Laridon op vandaag niet duidelijk.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) installeerde vorig jaar trajectcontroles op plaatsen waar vroeger een flitspaal stond.  Maar voor Diksmuide is er slechts in 2 gevallen sprake van een doordrachte planning en dat is in de bebouwde kom van Esen en Woumen.  Burgemeester Lies Laridon : “De dure installaties op de andere locaties – met een kostprijs van 140.000 euro per traject – schieten hun doel voorbij. Ze controleren zones waar nauwelijks bewoning is. Wij zijn absolute voorstander van snelheidscontroles, maar vragen rationele inplantingen zoals trouwens ook onze inwoners dat willen.”  Voor de Diksmuidse burgemeester leiden de inplantingen nu tot absurde situaties.  Dat is alvast het geval in Pervijze.  Burgemeester Laridon : “Daar werden de flitspalen bij het binnenrijden van de bebouwde kom vervangen door een trajectcontrole bij het verlaten van Pervijze tot aan het industrieterrein ‘Oude Barriere’ in Kaaskerke. Dit betekent dat er geen systematische controle meer is van de bebouwde kom in de dorpskern. Deze zone wordt enkel occasioneel gecontroleerd door de politiezone Polder terwijl net daar de nood aan controle het hoogst is. ”
Begin december vorig jaar was er op aandringen van de politie nog een overleg met AWV. Hieruit bleek dat er nog bijkomende installaties voorzien waren op de gewestweg tussen ’s Heerwillems op de Veurnestraat en het begin van de bebouwde kom van Pervijze en verder op de N369 tussen De Kippe en De Blankaart. Zonechef Johan Geeraert : “De politie heeft aangedrongen om deze investeringen niet op deze locaties door te voeren maar wel op de Nieuwpoort-, de Veurne- en de Schoorbakkestraat in Pervijze. We hadden ook ernstige twijfels over de ongevallencijfers die AWV hanteert om de installatieplaatsen te verantwoorden. AWV heeft ons wel gehoord maar heeft niet geluisterd”.
Het overleg is dus een maat voor niets geweest, het project van de uiteindelijk 8 trajectcontroles op Diksmuids grondgebied (kaart AWV) loopt ongewijzigd door en wordt medio februari operationeel.  Het is evenwel nog niet duidelijk wanneer ook de boetes effectief zullen uitgeschreven worden. Maar donderdagmorgen verklaarde op Radio1 minister Ben Weyts dat de boeteverwerking automatisch zal verlopen zonder tussenkomst van de lokale politiezone. (DLD)