Eind vorig jaar was er nog heel wat ophef rond het al dan niet verwijderen van het verkeersbord op het kruispunt Rein Shop dat op vandaag verbiedt om, komend van de zuidelijke marktweg linksaf te slaan richting Oostende.  Vooral Idee Diksmuide, die sinds 1 januari haar plaats heeft gekregen binnen het Diksmuids stadsbestuur, wou dit verbod laten opheffen mits het nemen van bijkomende maatregelen voor een veilige verkeersafwikkeling in het centrum.  De gemeenteraad wou toen evenwel niet overhaast te werk gaan en vroeg eerst de stedelijke verkeerscommissie om advies.  In haar jongste bijeenkomst heeft deze nu voorgesteld om eerst nieuwe tellingen van de verkeersstromen te doen.  Burgemeester Lies Laridon (CD&V) wil over dit advies nog geen uitspraken doen, ze wenst dit eerst te bespreken binnen het schepencollege.  Maar uit het advies dat politiezone Polder op zijn beurt aan de verkeerscommissie bezorgde, blijkt alvast dat Diksmuide nood heeft aan een algemeen mobiliteitsplan voor haar centrum en niet overhaast gevoelsmatige beslissingen mag nemen op basis van de publieke opinie.  Een ingreep op het kruispunt Rein Shop zou immers heel wat in beweging kunnen zetten.  Of hoe anders het kruispunt Rein Shop weleens Diksmuides verkeersdoos van Pandora kan worden.

Politiezone Polder stelt in haar verslag over deze problematiek dat bij de tellingen uit 2015 voor het masterplan over het verkeer, komende van de Grote Markt richting De Breyne Peelaertstraat en Admiraal Ronarchstraat, geen gegevens beschikbaar zijn. Maar een opheffing van het verbod kan volgens PZ Polder wel leiden tot verkeersopstoppingen op de zuidelijke marktweg.  Op zijn beurt zal dit hinder veroorzaken bij het wegrijden van de parkeerplaatsen op de Grote Markt.  Terzijde adviseren de politiemensen ook om een aantal parkeerplaatsen te verwijderen op de Grote Markt, aan de inrit van de zuidelijke marktweg op het kruispunt Rein Shop.  Het veilig in- en uitrijden van deze parkeerplaatsen is er immers bijna onmogelijk.
Politiezone Polder stelt alvast voor een proefperiode in te voeren die zal toelaten tellingen te doen.  In een eerste periode kan men tellingen van het in- en uitrijverkeer op de kruispunten Rein Shop en Brouwershuys uitvoeren met een handhaving van het verbod om linksaf te slaan richting Oostende.  In een volgende periode kunnen dezelfde tellingen uitgevoerd worden zonder het verbod linksaf te slaan.   Dit moet toelaten niet alleen het sluipverkeer te registeren maar ook het bestemmings- en herkomstverkeer op de Grote Markt te kennen, de verkeersdrukte aan het Vrijheidsplein en de doorstromingsdruk op het plein Hauspie.
Aan de hand van de resultaten van de tellingen kan het bestuur volgens politiezone Polder desgevallend beslissen het verbod op te heffen, dan wel te handhaven.  Dat kan gebeuren mits eventuele bijkomende maatregelen als het invoeren van éénrichtingsverkeer op de zuidelijke marktweg, een wijziging van de rijrichting op het plein Hauspie en/of éénrichtingsverkeer op de vertakking Vrijheidsplein-De Breyne Peelaertstraat.
Politiezone Polder waarschuwt alvast niet overhaast, gevoelsmatig en zonder gefundeerde tellingen te beslissen.  Beslissen op basis van de publieke opinie lijkt haar niet aangewezen gezien de impact van deze beslissing op verschillende aspecten van de binnenstad als de schoolomgevingen, de schoolgaande jeugd en onnodig centrumverkeer.  Diksmuide heeft voor haar immers nood aan een algemeen mobiliteitsplan voor het oude centrum van Diksmuide waarin een overzicht van de verkeersstromen wordt opgenomen.  Het huidig mobiliteitsplan zou te weinig aandacht hebben voor de kleine verkeersstromen in het centrum. (DLD)