Sociale Bouwmaatschappij De Mandel wil dit najaar starten met de bouw van 11 huurwoningen, 15 huurappartementen en 5 koopwoningen in de Diksmuidse Mandelwijk. (afbeelding) De Mandelwijkbewoners hadden de vernietiging gevraagd van de 2 stedenbouwkundige vergunningen die de sociale bouwmaatschappij De Mandel had gekregen voor deze projecten in de Lange Veldstraat en de Schependomstraat.  De wijkbewoners konden zich immers niet vinden in de kleurkeuze van de gebruikte bakstenen voor de nieuwbouwwoningen.  Daarnaast viel ook de galerij op de eerste verdieping van de meergezinswoningen niet in goede aarde.  De privacy van de omliggende tuinen en huizen werd daardoor geschonden.  Daarenboven horen meergezinswoningen met huurappartementen niet thuis in een wijk waarvan de hoofdbestemming ééngezinswoningen is, zo luidde het bezwaar.  Maar de provinciale bestendige deputatie heeft deze bezwaren van tafel geveegd.  Nochtans had haar eigen administratie wel aanbevolen deze vergunningen te weigeren.  Woordvoerder van de wijkbewoners, Paul Claus, vermoedt dan ook dat omwille van politieke redenen de deputatie opmerkelijk het standpunt van haar eigen administratie niet volgde.  Tegen deze opmerkelijke provinciale beslissing opnieuw bezwaar indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is echter voor de buurtbewoners financieel niet haalbaar.  In de Mandelwijk betreurt men dan ook dat rechtspraak niet gelijk is voor iedereen.  Moet in dit dossier de kleine man van de Mandelwijk buigen, er zijn intussen nog nieuwe dossiers opgedoken waarbij de Mandelwijkbewoners eens te meer een groot vraagteken plaatsen achter hun inspraak.

Heel wat bewoners kregen immers opnieuw een brief van de bouwmaatschappij De Mandel met hun opzeg wegens verkoop of verbouwing waardoor hun woonwijk stilletjes een spookwijk wordt. Meer dan 20 woningen staan nu al leeg. De meeste daarvan zullen gesloopt worden. Daarnaast zijn er nog andere woningen die nog zullen gerenoveerd worden.  Toch kregen meerdere bewoners vorige maand ook nog een brief van het Diksmuids stadsbestuur met de melding dat hun voortuin en toegangswegen eens grondig zouden aangepakt worden. Ze kregen volgens Paul Claus maar 2 weken de tijd om hierop te reageren. Maar de slechte ervaring met de bouwvergunningen indachtig, werd door de wijkbewoners een krachtig signaal gegeven aan het stadsbestuur omdat de bewoners deze vorm van inspraak niet smaken. Niemand begrijpt trouwens waarom er nu plots plannen worden gemaakt voor de groenherinrichting van de woonwijk als er in het najaar grootschalige slopingswerken zullen plaatsvinden.  Daarenboven lijkt het eens te meer al een voldongen feit.  Ze vragen dan ook het schepencollege deze plannen naar de prullenmand te verwijzen en te starten met een echte bevraging van de bewoners over de wensen van de herinrichting van hun woonomgeving.
Intussen wacht men in de Mandelwijk ook nog op de plannen van de bouwmaatschappij De Mandel voor de inrichting van een nieuw woonerf naast de stelplaatsen van de Lijn in de Lange Veldstraat. Hier moet volgens Paul Claus nog een grootschalige grondsanering gebeuren omdat op deze plaats jarenlang door de Lijn dwarsliggers voor tramsporen met milieubelastende chemische middelen werden bewerkt. Zware grondverontreiniging is vandaag het gevolg ervan waardoor grote hoeveelheden grond zullen moeten afgevoerd worden.
Tenslotte worden er in de woonwijk ook nog vraagtekens geplaatst bij de plannen van Infrabel om een nieuwe weg aan te leggen naar de Lange Veldstraat.  Ter compensatie zou Infrabel wel aan de noordzijde van het spoor een ventweg met uitwijkstroken aanleggen van 4 meter breed tussen de Lange Veldstraat en de Warestraat in Esen.   Ook in dit dossier ontbreekt volgens Paul Claus alle informatie.
Eens te meer vreest men dat al deze plannen boven de hoofden van de kleine man in de Mandelwijk zullen uitgedacht worden zonder enige inspraak. (DLD)