Voor 32 volwassen bomen in het privaat gedeelte van het park van het Esenkasteel is een kapvergunning afgeleverd. Het was de Diksmuidse boomverzorger Günther Claes die opnieuw alarm sloeg en de VZW “Bescherm Bomen en Natuur” op de hoogte bracht. Op haar beurt tekende deze Brugse VZW beroep aan tegen deze beslissing. Maar dat hiervoor een kapvergunning wordt afgeleverd terwijl in het publiek gedeelte van datzelfde park de eigenaar, de provincie West-Vlaanderen zelf 1.600 jonge boompjes gaat planten is voor de VZW toch absurd. En nog meer bomen dreigen gekapt te worden want ook de eigenaar van een ander perceel in het privaat gedeelte maakt plannen om ook daar de volwassen bomen te kappen. Voor dit laatste werd nog geen kapvergunning afgeleverd.

De VZW Bescherm Bomen en Natuur heeft naar haar zeggen meer dan één reden om de kapvergunning aan te vechten. Het betrokken privaat perceel, dat deel uitmaakt van het kasteelpark, ligt weliswaar op de industriezone Heernisse, maar ze ligt ook in vogelrichtlijngebied. Daarnaast ligt het ook op 20 meter van een natuurverwervingsgebied en dicht bij een VEN-gebied waar heel strenge regels van kracht zijn. Zo moet er daar een natuurtoets gebeuren die ontbreekt bij deze vergunningsaanvraag. Verder werd er ook al geen MER-screening gemaakt. Volgens de aanvrager was dit laatste niet nodig maar de boombeschermers betwisten dit.

Tenslotte maakt dit perceel ook deel uit van het kasteelpark bij het Esenkasteel. En dat is volgens de boombeschermers een biologisch waardevol gebied. Maar de VZW vindt het absurd dat de provincie in haar gedeelte 1600 jonge bomen en 700 struiken zal aanplanten en dit trots aankondigt (foto bijdrage 3 maart 2021) terwijl in het perceel ernaast, maar eveneens in het park, er 32 grote gezonde bomen mogen gekapt worden. Voor de VZW is dat dus absurd, voor haar mag het park niet aangetast worden. De VZW vindt tenslotte dat in tijden van klimaatverwarming de ecologische waarde van bomen niet ontkend kan worden zodat het behoud van niet compenseerbare bomen in een project minstens evenveel aandacht moet krijgen. (DLD)