Vandaag eindigt het openbaar onderzoek dat gevoerd werd in het kader van de startnota voor de herziening van het kleinstedelijk gebied. Daarbij zou er ook gesleuteld worden aan de industriezone Heernisse en het westelijk deel van de Woumenweg. Omdat er, al dan niet opzettelijk, opvallend weinig aandacht werd gegeven aan dit openbaar onderzoek heeft het buurtcomité van de Woumenweg zelf het initiatief genomen en de mening van de bedrijfsleiders rond de toekomst van de Heernisse gevraagd. Daaruit blijkt alvast dat ook de bedrijfsleiders nauwelijks op de hoogte waren van het lopend onderzoek. Ze vragen dan ook nauwer betrokken te worden bij de opmaak van het plan en ze doen al enkele opmerkelijke voorstellen. Zo vraagt de grote meerderheid van de deelnemende bedrijfsleiders niet alleen dat er geen nieuwe schoolcampus komt maar ook dat het administratief centrum van Diksmuide (foto) zou verdwijnen van de Heernisse.

Het buurtcomité van de Woumenweg polste bij hun buren, de bedrijfsleiders op de industriezone Heernisse, naar hun mening via een vragenlijst. Volgens de enquête, die volgens het buurtcomité representatief is, moet er op de Heernisse voorrang worden gegeven aan ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Zuivere kantoorgebouwen als het administratief centrum van Diksmuide, horen daar volgens de bedrijfsleiders niet thuis. En ook voor de scholencampus, die ’t Saam er wil bouwen voor 1.400 leerlingen en 200 leerkrachten, moet er een betere locatie buiten de Heernisse gezocht worden. En dat is niet de bufferzone waar op vandaag de VTI-campus staat en die ook voor de bedrijfsleiders een parkgebied moet worden. Ook opvallend is de unanieme vraag om de Cardijnlaan, die volgens de huidige plannen zal afgesloten worden, open te houden en er net als voor de Nijverheidsstraat, een volwaardige toegangsweg naar de industriezone van te maken. Tenslotte zien ze liever een deel van ’t Buitenbeentje verhuizen naar de zogenaamde Blauwe Oksel, de restzone tussen de rechteroever van de IJzer en de trajectzone van de zuidwestelijke omleidingsweg.
De bedrijfsleiders van de Heernisse vinden het belangrijk dat ze voortaan, via een speciale infovergadering gehoord worden bij de opmaak van plannen voor hun industriezone. Ze vragen de opmaak van een globaal plan voor de industriezone, een plan dat er op vandaag niet is en wat zorgt voor een ongecontroleerde ontwikkeling met veel milieuproblemen. Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) kan soelaas bieden maar dan moet de bekendmaking beter lopen dan bij het huidig lopend openbaar onderzoek rond de herziening van het kleinstedelijk gebied dat moet uitmonden in het PRUP Heernisse.

Door het buurtcomité van de Woumenweg werd alvast, op basis van haar bevraging, een nota met bedenkingen overgemaakt in het kader van gevoerde openbaar onderzoek. Ze doet verder een oproep voor een maatschappelijk debat rond deze toekomstplannen waarbij er voorstellen en suggesties kunnen gegeven worden aan de hogere overheden.
Maar omdat Diksmuide nog steeds zijn partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) niet heeft vraagt ze aan de provincie de herziening van de afbakening stop te zetten totdat Diksmuide klaar is met haar huiswerk. Het kan voor de buurbewoners van de Woumenweg immers niet dat het stadsbestuur, zonder enige inspraak van haar inwoners, voorstellen uit het stopgezet GRS, nu laat meenemen in deze herziening. Voor het buurtcomité is deze werkwijze de logica op zijn kop zetten.
Ook het buurtcomité vraagt tenslotte nog dat Diksmuide de ’t Saamscholencampus herlocaliseert op een gunstiger site aan de rand van de stad en dat na 50 jaar met park Heernisse de noodzakelijke buffer tussen de industriezone en de woningen van de Woumenweg wordt gerealiseerd. Verder wil ze het deel tussen de Nijverheidsstraat en het toekomstig kruispunt met de kwartring voorbehouden voor klassieke woonbebouwing zonder appartementsbouw, kantoren of gemeenschapsvoorzieningen. Tussen de Nijverheidsstraat en de spoorweg kan er dan voor het buurtcomité wel voorzien worden in woonverdichting die beter aansluit bij het centrum van Diksmuide.

Het is nu voor het buurtcomité uitkijken of de plannenmakers voortaan de ‘hogere belangen’ ondergeschikt zullen maken aan de lokale inbreng. (DLD)