Op de komende gemeenteraad zal de goedkeuring gevraagd worden voor 14 jaarrekeningen van 2022 van evenveel kerkfabrieken.  Voor de raadsleden wordt het uitkijken hoe creatief men geweest is bij de opmaak ervan.  In maart raakte immers bekend dat de Centrale Kerkraad via een boekhoudkundig truukje de te hoge investeringskosten zou verschuiven naar het volgend meerjarenplan.  Omdat bevoegd schepen Martin Obin (CD&V) toen te weinig standpunt had ingenomen, was er vanuit N-VA de vraag geweest om deze bevoegdheid aan een andere schepen toe te wijzen.  Het is nu uitkijken of N-VA met de voorliggende jaarrekeningen haar eis zal herhalen.

En er worden nog meer cijfers op tafel gelegd want er wordt eveneens de goedkeuring gevraagd voor de jaarrekening van stad en OCMW voor 2022. Tijdens de zitting van de maand april had financiënschepen Greet Dever reeds aangekondigd dat tijdens de zitting van mei de fout van 755.000 euro, afkomstig van de gemiste subsidies voor de stationsparking, zou gecorrigeerd worden. Het is niet duidelijk of deze correctie zal meegenomen worden in de goed te keuren jaarrekening van 2022. Enige andere aanpassing van het meerjarenplan die deze correctie kan bevatten, staat alvast niet op de agenda.

Andere punten van de agenda : akoestische ingrepen in het stadhuis.  De nieuwe orangerie in het stadhuis zorgt voor akoestieke problemen bij de dienst burgerzaken.  Daarnaast wordt ook een ontwerper aangesteld voor de tweede fase van het Vestingspark.  De gronden daarvan, tussen de spoorweg en de Tuinwijk, zijn weliswaar nog niet verworven omdat de onteigeningsprocedure nog hangende is, maar Diksmuide wil met deze beslissing klaar zijn op het ogenblik dat gronden eigendom worden van de stad.
Voor de volledige dagorde zoals ze wordt voorgesteld door het stadsbestuur : klik hier. (DLD)