Uit het hemelwater- en droogteplan dat Diksmuide op de jongste gemeenteraad voorstelde, bleek dat Diksmuide de mogelijkheid zal onderzoeken om een waterbufferbekken te bouwen tussen de Handzamevaart en de Zijdelingegeleed langs de Vladslostraat en de Boterdijk. (foto) Deze zou een oppervlakte hebben van 54.000 m².  Toch zal dit, net als de meeste andere projecten uit het plan niet onmiddellijk in het straatbeeld verschijnen.  Diksmuides plan start immers vooral met sensibiliserings- en informatiecampagnes, het is dan ook veeleer een visieplan dan een actieplan.  Volgens schepen Martin Obin (CD&V) zijn er immers in Diksmuide niet veel hoogdringende knelpunten op het vlak van wateroverlast die een onmiddellijke aanpak vragen.  Enig dringend punt is het verbreden van grachten en waterlopen maar dan enkel als de mogelijkheid zich voordoet om meer ruimte te geven aan water.  Maar raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) ontdekte in het plan wel … wat er niet stond …

Dat er in Diksmuide geen grote knelpunten op het vlak van hemelwater zijn dankt men volgens de schepen aan de aanwezigheid van natuurlijke overstromingsgebieden als de Blankaart en de Handzamevallei.  Daarnaast zijn er ook nog heel wat biologisch waardevolle gebieden.  En daarbij zijn er ook nog eens vier polderbesturen actief in Diksmuide die de waterhuishouding in goede banen leiden.  Diksmuide wil zich dan ook in eerste instantie toeleggen op sensibiliseringscampagnes met aandacht voor het ontharden van privéterreinen, voor wateraudits voor de landbouw, drainages en onderzoek naar mogelijkheden voor eventuele bufferlocaties als in de Vladslostraat.  Verder moeten er ook informatiecampagnes komen rond het peilbeheer om landbouwers bewust te maken van deze problematiek in de toekomst.  Tenslotte wil men ook informeren over de samenwerking tussen landbouwers en industrie waarmee men de wateraanbieder en de watervrager samen brengt.
Afsluitend stelde schepen Obin op de jongste gemeenteraad nog dat men blijvend aandacht zal hebben voor de ontharding en waterdoorlatende verharding, de perceelsafscheiding en de verharding van voortuinen en het uitwerken van een subsidiereglement op het vlak van verharding en vergroening van privéterreinen.

Maar stelt Diksmuide in haar plan symbolisch dat in het centrum veel tuintjes moeten onthard worden, het rept met geen woord over de gigantische lappen beton die er iedere dag bijkomen op landbouwbedrijven en industrieterreinen, zo stelde raadslid Vanlerberghe vast. Daarnaast wordt ook het buitengebied van 15.000 hectaren ongemoeid gelaten en mag de ophoging van landerijen en de aanleg van drainage onverstoord verder gaan. En het raadslid vervolgde met de vraag waarom de oorspronkelijke teksten opmerkelijk bijgestuurd werden zodat het stadsbestuur, zelfs in erosiegevoelige gebieden, ophoging van landerijen kan blijven toestaan.  En tenslotte komt het woord “vernatting” niet eens voor in het plan en over de vermijding van verzilting door overmatig oppompen van grondwater wordt geen woord gezegd.  Voor het raadslid is Diksmuides plan dan ook enkel goed voor … een tweede zittijd.
In een reactie stelde schepen Martin Obin nog dat de voorgestelde maatregelen voor de door Kurt Vanlerberghe geviseerde ophogingen alvast strenger zijn dan deze die op vandaag van toepassing zijn. (DLD)