In 2012 opende Diksmuide haar, weliswaar nog bescheiden, Vestingspark (wit gedeelte op foto) dat te bereiken is via de ingang aan de spooroverweg in de Esenweg.  Maar dit Vestingspark doet nog steeds dromen van meer want in het verlengde van dit park ligt nog een groter groen gebied (beige gedeelte op foto) tussen de spoorweg en de Tuinwijk (luchtfoto Google Earth).  Was dit gebied ooit ingekleurd als woonzone, na de herziening van het bijzonder plan van aanleg (BPA) voor de Tuinwijk werd dit een groenzone.  Tijdens de vorige bestuursperiode waren er al contacten tussen de eigenaars en Diksmuide.  Maar na misgelopen contacten bleek er toen geen interesse meer bij de eigenaars om deze gronden te verkopen.  Volgens schepen van ruimtelijke ordening Marc Deprez wordt er nu een nieuwe poging ondernomen om deze gronden te verwerven zodat er een groene long kan komen tussen het oude centrum en de nieuwe Tuinwijkverkaveling.  Daarenboven is er ook nog steeds de oude droom om hierlangs een hoofdfietsverbinding door het centrum te maken.  Deze zou in het verlengde kunnen komen van het nog aan te leggen fietspad langs de spoorweg tussen Zarren en Diksmuide om vervolgens aansluiting te geven op de Frontzate.  Maar dat laatste is nog een heel verre droom, eerst moet nog het bijkomend deel van het Vestingspark kunnen verworven worden.

De huidige eigenaar van de gronden is de familie van wijlen Laure Fredericq die ook de schenkster van de gronden van het stadspark was.  Een Zwitsers notaris is nu verantwoordelijk voor de eigendommen van de erfgenamen van de familie Fredericq.  Die erfgenamen zijn immers intussen uitgezworven naar alle delen van de wereld.
Na de misgelopen contacten met de familie Fredericq heeft het vorig stadsbestuur geen verdere stappen meer ondernomen want de erfgenamen waren ook, als schenkster van de gronden van het stadspark, mede-verzoekster in het geding tegen het stadsbestuur rond het RUP Stationsbuurt dat op vandaag, wachtend op een vonnis, bij de Raad van State ligt.  De familie Fredericq had immers enkele voorwaarden verbonden aan hun schenking van de stadsparkgronden, voorwaarden die dreigden geschonden te worden indien het RUP Stationsbuurt in zijn voorgestelde vorm zou uitgevoerd worden.
Intussen zou er nu opnieuw interesse zijn van de familie voor een eventuele verkoop waardoor Diksmuide de contacten ook op haar beurt zou kunnen opnieuw activeren. Wel zou de gevraagde prijs hoger liggen dan de prijzen die gelden voor een groenzone zoals ze vandaag ingekleurd is.  Diksmuide heeft op vandaag dan ook nog geen budget voorzien maar indien de gesprekken deze maal wel vlot verlopen, dan kan dit alsnog voorzien worden in de begroting van 2021. Uit een oriënterend bodemonderzoek van OVAM bleek in 2013 wel dat er een verhoogde concentratie aan Benzo(a)pyreen, lood en koper is vastgesteld.  Maar volgens OVAM dringt zich geen verder onderzoek of sanering op, evenmin zou dit een beletsel zijn voor de toegankelijkheid of de veiligheid als toekomstig park.

Werden deze gronden enkele decennia terug nog gebruikt als weide, op vandaag zijn het geen landbouwgronden meer en liggen ze er verwilderd bij.  Maar in het BPA Tuinwijk is deze zone voorzien als openbare zone voor groenaanleg en passieve dagrecreatie.  Via een viertal toegangspaden waarvan 2 in de Tuinwijk en telkens eentje in de Woumenweg en Esenweg zou het park bereikbaar zijn voor de woonwijk ten zuiden van de spoorweg. Het zou een rust- en stilteplaats moeten worden waarbij natuurbeleving voorop gesteld wordt.

Of ook het fietspad tussen het station en de Frontzate hierlangs kan gerealiseerd worden, is voor schepen Deprez nog een heel andere vraag. Allereerst is hiervoor een samenwerking met Infrabel nodig.  Wel had de woordvoerder van de spoorwegbeheer  ons eerder al laten weten dat de spoorwegbrug over de IJzer, waarlangs dit fietspad volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan loopt, alvast hiervoor niet uitgerust is. (DLD)