In het natuurgebied De Blankaart heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) vier uitkijktorens gebouwd. Een toren van 10 m hoog aan het pad bij de Kleine Blankaart geeft uitzicht op de rietmoerassen en natte hooilanden van het Neckersbroek, het Soetensbroek, de Kleine Blankaart en de vroegere visputten Kempynck. Op een toren van 5 m hoog aan de kerkewegel in het verlengde van de Pollaertstraat kan men boven de rietkragen uit vogels spotten in het Neckersbroeck.  De twee andere torens liggen nabij het waterproductiecentrum.  De ene toren (7,5 m) geeft zicht op een voormalige jachtput die via inrichtingswerken uitgebreid is. Daarnaast biedt deze hoge toren een zicht op de steltlopersplas aan de IJzer.  In de andere toren (5 m) kijkt men uit op de eendenkooi van Merkem. Men heeft er een panoramisch zicht op het centrale Merkembroek, waar ook inrichtingswerken zijn uitgevoerd.  Tenslotte ligt aan het einde van de Zuidbroekstraat/Pollaertstraat, achter het ruitercentrum van Sport Vlaanderen ook nog een nieuwe brug over de Houtensluisvaart.  Daar komt ook nog een infopunt.

Tussen 2009 en 2018 heeft de VLM in het Blankaartgebied terreinwerken uitgevoerd om meer rietmoeras te ontwikkelen rond de Blankaartvijver. Daarnaast heeft de VLM ook de broeken beter ingericht voor de tienduizenden vogels die er elk jaar overwinteren of broeden.  Om de waterrijke natuur alle kansen te geven, is in een zone van nagenoeg 900 ha het waterpeil verhoogd. Deze vernatting heeft ook een gunstig effect voor het klimaat. Doordat meer water in het Blankaartgebied opgeslagen is, wordt verhinderd dat de veengrond uitdroogt en daarbij CO2 afgeeft. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor opwarming van de aarde, zo vernemen we bij de VLM.
’s Winters komt het Blankaartgebied deels onder water te staan, waardoor men vanop de kijktorens doorheen het jaar een wisselend zicht krijgt op het omliggende land.  Voor het ontwerp van de uitkijkpunten komt de inspiratie uit de rietmoerassen. Zoals de roerdomp met zijn rijzige gestalte opgaat in het riet, zo gaan de torens op in de open ruimte van de Blankaart, terwijl het tegelijk bakens in het landschap zijn. De opgaande wanden met schuine elementen, openingen en groen plexiglas, verwijzen naar de rietkragen waarin vogels zich kunnen verschuilen en die toch een zekere transparantie hebben.

Voor Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir speelt Vlaanderen hiermee voluit natuur uit als troef en zorgt ze ervoor dat wandelaars en vogelspotters kunnen genieten van het landschap en de vogels zonder de natuur te verstoren. De bouw van deze infrastructuur is onderdeel van het natuurinrichtingsproject De Blankaart van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Landmaatschappij. De totale kostprijs van de infrastructuur bedraagt 639.478,74 euro. (DLD)

Foto : VLM