Diksmuide heeft de aanvraag voor een verkavelingsvergunning voor de collegesite goedgekeurd.  Van deze schoolsite in het centrum van Diksmuide, die bij de ingebruikname van de fusieschool van ’t Saam zou verlaten worden, wil men een nieuw woonproject maken.  Maar de plannen daarvan, waarin ook hoogbouw is verwerkt, deed menig Diksmuidse wenkbrauw fronsen.  Toch blijft het Diksmuids stadsbestuur, weliswaar met aanvullende voorwaarden, achter de plannen van de projectontwikkelaar staan.  Of ze hiervoor ook het advies volgt van de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, is niet duidelijk.  Wel was reeds op de gemeenteraad te horen dat alvast niet alle leden van deze adviesraad achter dit project zouden staan dat een grote impact zal hebben op het centrum.  Ook is het nu de vraag of ook de bezwaarindieners uit de buurt gerust gesteld zullen zijn met de belofte van Diksmuide dat men voldoende voorwaarden zal opleggen aan de projectontwikkelaar om de leefbaarheid van de buurt te waarborgen.  Intussen is er ook nieuws van dat andere ’t Saam-dossier, de vergunningsaanvraag voor de fusieschool aan de Cardijnlaan.  Deze aanvraag, waarover Diksmuide volgende week een beslissing zou nemen, werd nu voor de tweede maal ingetrokken door de aanvrager.

Zowel de plannen voor de herbestemming van de collegesite tussen de Wilgendijk en de Stovestraat, die door het katholiek schoolbestuur zou verkocht worden aan een projectontwikkelaar die op zijn beurt verbonden is met de aannemer die de fusieschool van ’t Saam aan de Cardijnlaan zou bouwen, als deze van de nieuwe ’t Saam-site zelf, blijven in Diksmuide voor beroering zorgen.  Deze weliswaar private projecten hebben een dermate grote impact op het centrum van Diksmuide dat ze telkens opnieuw, wanneer er hiervoor vergunningsaanvragen worden ingediend, zorgen voor een storm aan bezwaarschriften.  Onderliggend is het gebrek aan inspraak voor de buurtbewoners een doorn in het oog.  Zowel een gebrek aan inspraak als berichten op de gemeenteraad dat het Diksmuids stadsbestuur voorbij zou gaan aan het advies van de Gecoro, voedt enkel theoriën dat er aan beide projecten die Diksmuide, ondanks de weerstand, wil gerealiseerd zien, een verborgen agenda schuil gaat.

Dat nu voor de tweede maal voor de fusieschool van ’t Saam aan de Cardijnlaan door de bouwheer, het katholiek schoolbestuur, de aanvraag wordt ingetrokken, doet evenmin de rust terugkeren bij de buurtbewoners van de Woumenweg.  Daar wordt met argusogen gekeken naar de volgende stappen die de bouwheer zal ondernemen om dan toch zijn plannen te realiseren op deze plaats.  Toch stelt ’t Saam-woordvoerder Tommy Es dat de intrekking van de aanvraag gebeurde na het bestuderen en aftoetsen van de ingediende bezwaren.  Voor hem is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor dit project, men wil blijven leven en werken met de ruimere gemeenschap in het algemeen en de buurt in het bijzonder.  Er komt dus een nieuwe aanvraag waarbij men rekening zal houden met enkele bezwaren.  Volgens Tommy Es wil men, ook al zal hierdoor het project enkele maanden vertraging oplopen, dit project zo vlug mogelijk hernemen zodat de Diksmuidse jeugd de mogelijkheid krijgt om les te volgen in een moderne toekomstgerichte infrastructuur die gelegen is in een veilige, groene schoolomgeving.  Of deze omgeving ligt aan de Cardijnlaan, dat wil Tommy Es tegenover eDiksmuide niet gezegd hebben.  Wel had hij eerder in andere media laten optekenen dat voor ’t Saam de site aan de Cardijnlaan nog steeds de enige optie blijft.  Maar dat de site aan de Cardijnlaan alvast niet altijd even geurveilig is werd deze week nog eens bewezen toen er opnieuw een stankgolf, afkomstig uit de aanpalende industriezone Heernisse, over deze buurt trok.  De buurtbewoners van de Woumenweg hebben hiertegen alvast klacht ingediend.  (DLD)

Luchtfoto collegesite : (bron Google Earth)