De oproep van Groen om meer bossen te voorzien in Diksmuide is bij milieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) niet in dovemansoren gevallen.  Eerder had hij al plannen om een stadsbos aan te leggen aan de noordkant van Diksmuide langs de Galileistraat, nu wil hij Diksmuides bosgebied verder uitbreiden met 4 hectaren in Esen aan de rand van Bethoosterse broeken.  Daarnaast wil hij ook de 7 hectaren van het oud stort aan de Woumense Rapestraat bebossen.  Maar hij stuit op onverwacht verzet, Vlaanderen wil op deze plaatsen helemaal geen bossen.  Meer nog, de bestaande bomengroepen wil men er kappen.  Dit standpunt van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zorgt voor ongeloof en onbegrip, niet alleen bij schepen Deprez, maar ook bij de voltallige gemeenteraad.  Ook het schepencollege, de milieuraad en de milieudienst steunen volgens schepen Deprez unaniem zijn bebossingsplannen.  Toch hebben niet alleen ANB maar ook Natuurpunt soms hun redenen om liever bomen te rooien dan bossen te planten.

Volgens schepen Deprez is dit de wereld op zijn kop.  Iedereen schreeuwt om meer bossen maar in Diksmuide wil Vlaanderen geen bijkomende bossen. Meer nog,  bestaande bomen wil men er zowaar kappen.  Nochtans meent schepen Deprez dat de terreinen in Esen, waar hij zijn bebossingsplannen wil realiseren, hiervoor wel degelijk in aanmerking komen.  Ze liggen in het overgangsgebied naar de bosrijke gebieden van Vladslo en Koekelare en zijn nu reeds aan drie zijden omringd door bomengroepen, samen goed voor zowat 1 hectaren bomen.  Daarenboven sluit dit gebied, dat op vandaag geen open landschap is, ook aan bij een privaat bos van 2 hectaren dat zich aan de overzijde van de Handzamevaart bevindt.  Door de terreinen tussen de drie bomengroepen te bebossen, zou men komen tot een bijkomend bos van bijna 4 hectaren.  Deze gronden zijn deels eigendom van ANB zelf, deels van landbouwers die opmerkelijk ook open staan voor de plannen van de Diksmuidse schepen.  Hij begrijpt dan ook het verzet van ANB niet dat integendeel de bestaande gezonde bomen zowaar wil kappen.  Een particulier kan geen boom rooien zonder een kapvergunning, maar het Vlaams Agentschap heeft volgens de schepen geen kapvergunning nodig om bijna 1 hectaren bomen te rooien.  En ook Natuurpunt kan volgens Marc Deprez ongehinderd op haar terreinen bomen rooien.  Deze bedenking zorgde ook op de Diksmuidse gemeenteraad voor ongeloof.  Raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) omschreef deze werkwijze zelfs als schandalig.   En als schepen Deprez daarnaast ook het oud stort aan de Rapestraat wil bebossen, daar volgt hij naar zijn zeggen daarmee enkel Vlaams minister Zuhal Demir die de oude storten in Vlaanderen wil bebossen.  Maar ook in dit dossier is Zuhal Demirs eigen agentschap ANB geen voorstander van Deprez’ bosplannen.

Volgens ANB is het inderdaad haar bedoeling, om naar aanleiding van een update van haar beheerplan, groepjes populieren in de Handzamevallei tussen Esen en Vladslo te kappen en deze terreinen terug te herstellen in hun voormalige toestand als grasland of natte ruigte in het open valleilandschap.  Deze bomen die er pas eind jaren negentig werden aangeplant door de vorige eigenaar hadden immers als enig doel jachtwild dekking te geven.  Met het kappen van deze bomen kan volgens ANB dit bijna 4 hectaren groot terrein opnieuw een leefgebied worden voor de vogelsoorten die in een dergelijk open landschap thuis zijn.  Ze denkt hierbij aan weidevogels, kwartelkoningen, bruine kiekendieven, …  Overigens is dit gebied ook afgebakend als Europees Vogelrichtlijngebied.  Daarenboven gaat het volgens ANB niet enkel om het herstel van de vegetatie op de percelen zelf, maar ook om het opheffen van de grote negatieve impact die dergelijke bomengroepen hebben op deze vogelsoorten in de ruime omgeving.  Weidevogels houden voor hun nesten immers steevast enkele honderden meters afstand van zo’n bomengroepen omdat deze bomen mooie uitkijkposten en nestplaatsen zijn voor hun natuurlijke vijanden als de kraaien.  Het Vlaams Agentschap onderstreept wel dat, indien deze bosjes gekapt worden, men deze wel compenseert op andere terreinen waar dergelijk bomen geen probleem vormen voor de open landschapsdoelen.  Zo zou alvast het voormalige stort aan de Woumense Rapestraat hiervoor ook al niet in aanmerking kunnen komen.  Waar Diksmuide plannen heeft om ook dit oud stort te bebossen, meent ANB dat ook in Woumen dit een negatieve impact zou hebben op de openheid van het landschap en meer in het bijzonder op het leefgebied van de vogelsoorten die van dit open landschap afhankelijk zijn.  Deze vogelsoorten hebben het immers, zo besluit ANB nog, al knap lastig in landbouwgebied zodat men met bijzondere zorg moet omgaan met deze vogels die zich binnen natuurgebied bevinden.

Ook bij Natuurpunt erkent men dat men soms genoodzaakt is om bomen te rooien.  Maar wellicht wordt volgens haar hierrond niet voldoende gecommuniceerd.  Het is immers niet zo dat men alleen maar zoveel mogelijk bos moet hebben. Het verhaal is complexer dan dat. Veengebieden bijvoorbeeld, vangen 15 keer meer CO² op dan bos. Zulke zaken weten mensen vaak niet, zo luidt het bij Natuurpunt. Als men bos kapt voor een parking, dan beseft iedereen dat er een probleem is. Maar bos kappen voor een andere natuurinvulling is totaal iets anders. Natuurpunt stelt dan ook niet altijd tegen ontbossing te zijn. Als Europa vraagt quota te halen voor natte graslanden of open landschap, dan heeft men vaak geen andere keuze dan daarvoor te ontbossen. Maar ook al past dit steevast binnen haar beheerplannen die kapvergunningen overbodig maken, dat wordt vaak niet voldoende uitgelegd aan het publiek waardoor het op ongeloof stuit.  (DLD)