Op de agenda van de gemeenteraad van volgende week maandag stelt het stadsbestuur voor om de kerkwegel of sentier nr 31 te schrappen die destijds een verbinding vormde tussen de Woumenweg en een afgesneden arm van de IJzer.  Maar volgens de buurtbewoners  van de Woumenweg is dit voorstel kort door de bocht.  Liever ziet men dat deze kerkwegel wordt verlegd, dan kan dit, gecombineerd met voetweg nr 32, een mooie verbinding vormen tussen twee provinciale domeinen, het Esenkasteel en IJzerboomgaard.  Hebben de buurtbewoners op zich geen bezwaar tegen de schrapping van een weg die al meer dan halve eeuw niet meer bestaat, wel wil men dat er wordt nagedacht over alternatieven.

Het is de gemeenteraad die zich moet uitspreken over de schrapping van een dergelijke voetweg of gemeenteweg zoals de omschrijving vandaag luidt.  Al worden deze trage wegen nog vaak gemeenzaam kerkwegels genoemd.  Meteen komt dan ook het dossier van de vergunningsaanvraag voor de omstreden nieuwe ’t Saam-fusieschool onrechtstreeks naar de raadzaal.  Voetweg nr. 31 ligt immers op de terreinen waar de nieuwe school moet komen en dat kan een wettelijk bezwaar zijn voor een vergunning waarover het schepencollege zich de komende weken moet uitspreken.  Zo kan komende maandag de gemeenteraad dan toch uitzonderlijk een rol spelen in de afwikkeling van de lopende procedure van een particuliere bouwaanvraag als deze van de ’t Saamschool.
De buurtbewoners, die het vergunningsdossier met de loupe volgen en reeds eerder bezwaar indienden tegen de plannen voor de nieuwe school, vonden alvast dat het schrappen van deze voetweg geen goed idee was.  Niet omdat hiermee een mogelijk beletsel voor de schoolvergunning wordt weggeveegd, wel omdat er alternatieven zijn, zo luidt hun standpunt.  Zij zien dan ook deze kerkwegel liever verlegd naar een andere en meteen ook betere plaats.
De realisatie van een Sparkenvaardekewandelpad zou niet alleen delen van voetpad 31 die men nu wil schrappen kunnen combineren met resterende delen van voetpad 32 dat vertrekt achter het park van het Esenkasteel, het kan ook gezien worden als een verbinding tussen dat Esenkasteel en IJzerboomgaard.  Vermits dit loopt langs de beek het Sparkenvaardeke op de zuidgrens van industriezone Heernisse kan dit verder uitgroeien tot een uniek groen voetpad in een industrieel decor.  Bijkomend voordeel is dat de voetweg niet langer op de schoolsite zal liggen zodat ze niet in haar totaliteit moet afgeschaft worden.  Geen rekening houden met dit volwaardig alternatief zou een gemiste kans zijn voor de buurtbewoners, voor wie de inspraak van burgers bij een dergelijke beslissing van groot belang is. (DLD)

Kaart :
cirkel : begin wandelpad aan Cardijnlaan ter hoogte van site VTI
geel : voorstel nieuw tracé
blauw : nog resterend deel van voetweg nr. 31