Glasbol_Diksmuide

De huisvuilophaling is verre van zelfbedruipend en de komende jaren zal Diksmuide voor zijn afvalbeleid nog meer knopen moeten doorhakken.  Dat bleek tijdens de voorbije gemeenteraad.  Moet de prijs van huisvuilzakken hoger?  Kiest Diksmuide voor huisvuilzakken of bakken of containers voor het restafval?  Blijft men opteren voor wekelijkse ophalingen of gaat men voor veertiendaagse? En opteert men ook voor ondergrondse vuilnisbakken en zo ja, voor welk afval? Schepen voor afvalbeleid Marc Deprez (Idee Diksmuide) staat voor een pak dilemma’s.

Voormalig schepen Kurt Vanlerberghe (SP.a-open), die tijdens de vorige bestuursperiode voor het afvalbeleid bevoegd was, maakte reeds eerder de huisvuilrekening van Diksmuide.  Hij bracht ze maandagavond ook nog eens ter illustratie mee naar de raadzaal en daaruit bleek dat Diksmuide flink mag bijpassen.  Schepen Marc Deprez beaamde dat ook in 2020 het afvalbeleid een flinke stuiver kost.  De huisvuilophaling vraagt aan de stadskas, zelfs rekening houdend met de ontvangsten uit de verkoop van de zakken, nog steeds 230.000 euro per jaar.  Daarnaast zijn er nog de kosten voor de PMD-ophaling en de uitbating van het recyclagepark, maar voor die afrekening is het nog wachten op de kost van de verwerking door Fost Plus en de intercommunale IVVO.
Mogelijks kunnen de kosten verminderd worden door te opteren voor bakken in plaats van zakken, voor een tweewekelijkse in plaats van voor een wekelijkse ophaling of voor een combinatie ervan  Maar daarover heeft het stadsbestuur volgens de schepen nog geen beslissing genomen.  Raadslid Kurt Vanlerberghe had evenwel reeds voorgerekend dat opteren voor bakken een nog grotere meerkost zou betekenen voor de stadskas. Een tweewekelijkse ophaling zou dit verlies kunnen laten dalen maar volgens Kurt Vanlerberghe verliest de Diksmuideling hierdoor wel een zeker comfort.  Ook een kleine verhoging van de restafvalzakken zal voor hem nooit kostendekkend zijn.
Volgens de huidige milieuschepen heeft de Diksmuidse milieudienst al een overzicht gemaakt van de pro’s en de contra’s maar is er nog niets beslist.  Toch beseft hij dat alles zijn voor- en nadelen heeft.  Daarnaast is het voor Marc Deprez ook nog afwachten wat bij de uitbreiding van PMD naar PMD+ de gevolgen zullen zijn voor de restafvalophaling.  Die uitbreiding zou starten in 2021.  Men verwacht alvast dat hierdoor de hoeveelheid restafval wel met een derde zal verminderen.  Tenslotte is er ook nog een ondergrondse inzameling voorzien in het beleidsplan.  Diksmuide wil alvast starten met een experiment.  Schepen Deprez dacht maandagavond al luidop aan ondergrondse glasbollen die niet alleen de geluidshinder voor omwonenden maar ook het zwerfvuil zou verminderen.  Maar er wordt ook gedacht om ook andere afvalsoorten in te zamelen in ondergrondse containers.  Momenteel wordt ook hiervoor onderzocht wat mogelijk is op vlak van kostprijs, locaties en soorten afval.  (DLD)