Het protest tegen de nieuwe ’t Saam-campus groeit.  Nadat in het voorjaar, bij de eerste vergunningsaanvraag voor de bouw van een nieuwe fusieschool van ’t Saam voor 1500 leerlingen en 200 leerkrachten aan de Cardijnlaan op de industriezone Heernisse, 27 buren van de Woumenweg bezwaar hadden ingediend, werd nu tegen de nieuwe vergunningsaanvraag opnieuw een bezwaarschrift ingediend, deze maal ondertekend door 85 personen.  Onder hen deze maal ook zaakvoerders van bedrijven op de industriezone.  Men vraagt het Diksmuids schepencollege opnieuw de aanvraag te weigeren en ook te streven naar een andere beter geschikte locatie in Diksmuide voor een dergelijke grote school.  Maar dan deze maal wel met respect voor de bestemmingen van het gewestplan en de plannen van aanleg.  Ze vragen daarbij ook aandacht te hebben voor het veiligheids- en gezondheidsaspect.

Dat deze maal ook bedrijfsleiders het bezwaarschrift hebben ondertekend, onderstreept ongetwijfeld de impact die de nieuwe school ook kan hebben voor het bedrijfsleven op de Heernisse die een zone is voor milieubelastende industrie.  Problemen met geur- en lawaaihinder waren er al recent en brand- en ontploffingsgevaar zijn er ook steeds aanwezig.  Daarnaast zal de groei van de ’t Saam-campus met de bouw van de nieuwe fusieschool ook grote gevolgen hebben voor Heernisse zelf.  Als belangrijkste wordt de afsluiting van de Cardijnlaan naar voor geschoven in het bezwaarschrift.  Ook kan op termijn de aanwezigheid van de school zorgen voor belemmeringen bij bedrijfsuitbreidingen.  Daarnaast wordt er ook gebouwd in de bufferzone die nochtans met zijn groenvoorzieningen zou moeten zorgen dat de bestaande bedrijven worden afgezonderd van de woonbebouwing in de Woumenweg.  En ook voor de gebruikers van de schoolsite zelf  is deze aanvraag tenslotte een aanfluiting voor hun levenskwaliteit.
Ook de in het eerste bezwaarschrift aangehaalde argumenten worden herhaald : problemen met de mobiliteit in de Woumenweg die niet alleen een invalsweg is maar waar ook nog andere projecten als winkelcentra en het nieuw politiekantoor op stapel staan, het opheffen van sentier of kerkwegel 31 die de buren liever verlegd zien en de aanwezigheid van de woningen in de directe omgeving die zullen geconfronteerd worden met de geluids- en omgevingshinder van een dergelijke grote campus.
Daarnaast is er ook het onbegrip dat sinds de komst in de jaren 70 van het toen nog kleinschalige VTI er nooit rekening werd gehouden met de omgeving, ook niet toen deze school ging uitbreiden.  Tenslotte wachten de omwonenden al tientallen jaren op de realisatie van de bufferzone tussen hun woningen en het industriegebied waarvan nochtans een deel gelegen is binnen het erkend Vogelrichtlijngebied IJzervallei.

De bezwaarindieners zijn verder duidelijk : deze aanvraag is wel degelijk zonevreemd.  Men wil deze school immers bouwen in een bufferzone, in een industriezone voor milieubelastende industrie en in een klein gedeelte woonzone.  De plannen voor een schoolcampus voor meer dan 1.500 leerlingen en meer dan 200 leerkrachten op meerdere hectaren kan volgens hen ook niet beschouwd worden als een beperkte uitbreiding die voorzien is in nieuwe bepalingen van de wetgeving.  De nieuwe ’t Saamschool is op de locatie aan de Cardijnlaan ook niet gelegen in een zone voor openbaar nut of gemeenschapsvoorziening waar ze wel thuis hoort.

Men roept dan ook het stadsbestuur op om niet alleen deze aanvraag te weigeren maar ook om werk te maken van de opmaak van de partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) waarin alternatieve sites voor een nieuwe school in het stadscentrum moeten gezocht worden.  De bal ligt nu in het kamp van het stadsbestuur die deze vergunningsaanvraag moet behandelen. (DLD)