In Diksmuide worden op veel plaatsen de graskanten mee omgeploegd en wordt er geteeld tot tegen de weg.  Nochtans stelt het GAS-reglement dat langs landelijke wegen, waar geen grachten voorkomen, de gebruikers van de landerijen een grasstrook moeten laten groeien van minstens één meter.  Maar tegen deze overtredingen wordt niet opgetreden, laat staan dat er sancties worden uitgeschreven.  Op de jongste gemeenteraad vroeg raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) waarom in Diksmuide deze grasbermen ongestraft kunnen omgeploegd worden.  Maar volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) is het niet aan het stadsbestuur hiertegen op te treden, dit moet gebeuren door de autonome sanctioneringsambtenaar die naar eigen goeddunken moet optreden.

Nochtans hebben volgens raadslid Kurt Vanlerberghe de grasstroken langs landelijke wegen wel degelijk een functie.  Deze strook moet er immers voor zorgen dat de weg niet overstroomt met regenwater maar ook niet met de door erosie afgespoelde grond.  Daarnaast wordt ook vermeden dat de structuur van de weg niet wordt aangepast.  Tenslotte zorgen deze grasbermen ook voor de broodnodige biodiversiteit, zo vervolgde raadslid Vanlerberghe op de zitting..  Het GAS-reglement moet dan ook voor hem ook op dit punt toegepast worden.  In tegenstelling tot de visie van de burgemeester vond hij dan ook dat het wel degelijk de plicht is van het stadsbestuur de sanctioneringsambtenaar erop te wijzen dat het reglement op alle punten moet nageleefd worden.   Het kan voor hem niet dat er gewerkt wordt met 2 snelheden waarbij plattelandsgerelateerde overtredingen niet gesanctioneerd worden.
Daarnaast verwees hij ook nog naar een ander artikel uit het GAS-reglement dat in Diksmuide ook al ongestraft met voeten wordt getreden.  Bij het verhuren van een woning moet men bij elke publieke mededeling het bedrag van de gevraagde huurprijs en de lasten vermelden.  Volgens het raadslid wordt ook deze regel niet gehandhaafd, laat staan gesanctioneerd.  Nochtans werden in het verleden vastgoedbemiddelaars hierrond herhaaldelijk gesensibiliseerd.  Maar desondanks vindt raadslid Vanlerberghe op geen enkel aankondigingsbord de vermelding van de gevraagde huurprijs.  (DLD)