Waar men de voorbije jaren op de gemeenteraad van november het budget voor het komend jaar ter goedkeuring voorlegde, moet men dit jaar een maand langer wachten.  Volgens financiënschepen Gaby Verstraete is dit te wijten aan tijdsgebrek bij de stedelijke financiële dienst.  Maar hij maakt zich sterk dat het budget voor 2021 wordt besproken op de zitting van december.  Maandagavond wordt, aansluitend bij de gemeenteraad, wel de nieuwe voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst verkozen in opvolging van de overleden Jan Van Acker (Idee Diksmuide).  Zijn partijgenote, Katleen Winne (foto) wordt hiervoor, als bekend, naar voor geschoven.  In deze functie zal zij ook automatisch toetreden tot het schepencollege als schepen van sociale zaken.  Tenslotte zal Claude Vindevogel (Idee Diksmuide) de onfortuinlijke Jan Van Acker opvolgen als raadslid.  Daarnaast buigen de raadsleden zich maandagavond zich ook in ontmoetingscentrum Walnes in Woumen om 20 uur over volgende punten van de dagorde.

Zo is er de volgende fase in de aanleg van het fietspad in Rousdammestraat.  De goedkeuring wordt gevraagd over het ontwerp, het bestek en de bijhorende kostprijs.  Deze wordt begroot op bijna 1,9 miljoen euro waarvan er bijna 175.000 euro ten laste zal zijn van de Diksmuidse stadskas.  Verder wordt nog de goedkeuring gevraagd voor de verkoop van de Woumense pastorie, voor het reglement voor de nieuwe digitale Diksmuidebon en voor een nieuwe naam voor een straat in de verkaveling langs de Wijnendalestraat.  Nadat het eerste voorstel van Prosper Peirenstraat tijdens de gemeenteraad van september was afgevoerd, wordt nu de naam van Beerstmolenstraat naar voor geschoven.  En tenslotte worden, ook al wordt het budget voor 2021 pas tijdens de zitting van december behandeld, de reglementen voor diverse belastingen die men zal heffen in 2021 wel al ter goedkeuring voorgelegd.
Bij de bijgevoegde punten zitten allereerst de punten van respectievelijk Mieke Vanrobaeys (N-VA) en Fabienne Laridon (Groen) die werden doorgeschoven van de zitting van oktober.  Het N-VA-raadslid vraagt naar een stand van zaken in het dossier van de digitale Diksmuidebon, een vraag die intussen wel voor een groot deel achterhaald zal zijn door de goedkeuring van het reglement die ook op de agenda staat.  Verder vraagt het nieuwe Groen-raadslid Fabienne Laridon welke concrete initiatieven Diksmuide zal nemen voor de aanleg van bossen.  Ze doet dit naar aanleiding van het boscongres waarop alle burgemeesters en schepenen van Vlaanderen uitgenodigd waren.

Verder vraagt raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) om via sociale media een oproep te lanceren aan de Diksmuidelingen die de Diksmuidebon die ze kunnen missen, zouden afstaan aan Welzijnsschakel ”t Vlot zodat men hiermee Diksmuidelingen kan helpen die het heel wat meer nodig hebben.  Ook vraagt hij of Diksmuide een subsidieaanvraag heeft ingediend voor een lokaal hembomproject “Natte Natuur”.
Bij de N-VA-fractie vraagt Bert Laridon dat Diksmiude zijn openbare gebouwen zou screenen op het vlak van verlichting.  Raadslid Sarah Thieren vraagt tenslotte voor de duur van de coronacrisis een systeem uit te werken van financiële ondersteuning voor lokale verenigingen die de samenwerking aangaan met lokale handelaars.

Voor de volledige dagorde : klik hier. (DLD)