Als reeds eerder aangekondigd gaan de gemeenteraad en de OCMW-raad die voorzien waren op maandag 30 maart niet door in de gotische zaal van het stadhuis.  Deze worden in deze Corona-tijden digitaal gehouden via e-mail en een intern softwareprogramma.  Eerder was gemeld dat het om een besloten zitting zou gaan waardoor het publiek geen zicht meer zou krijgen op het desgevallend digitaal gevoerd debat.  Reden was volgens burgemeester Laridon dat in een gewone openbare gemeenteraad het publiek ook enkel kan aanwezig zijn en luisteren, ze mag niets zeggen zodat er geen beïnvloeding is van de raadsleden vanuit het publiek.  Als het debat op internet zou gevoerd worden, dan dreigen er ook voor het stemmen via het internet invloeden te komen vanuit het publiek.  Maar dreigt zo bij een digitale gemeenteraad de stem van de oppositie niet te verstommen?  Na publicatie deze morgen vernemen we van N-VA-fractieleider Koen Coupillie dat zijn partij vraagt de digitale gemeenteraad uit te stellen.  Maar voor gemeenteraadsvoorzitter Katleen Winne (Idee Diksmuide) zijn inmiddels de richtlijnen van hogerhand aangepast zodat het hier nu wel degelijk om een openbare zitting achter gesloten deuren gaat en niet om een besloten zitting zoals eerder gesteld.  Bijgevolg mogen achteraf vragen en antwoorden doorgegeven worden aan de pers.  Verder mogen ook alle voorziene punten op de dagorde staan, van uitstel kan dan ook geen sprake zijn. Tenslotte betreurt ze evenzeer dat raadslid Johan Desender (Vlaams Belang) het verzoek om geen punten toe te voegen aan de agenda heeft genegeerd.


Na publicatie had N-VA-fractieleider Koen Coupillie laten weten dat zijn partij haar akkoord gaf met het organiseren van een digitale gemeenteraad, ervan uitgaande dat enkel dringende voorstellen op de agenda zouden staan die nodig zijn om de werking van de stad te garanderen of in verband met de huidige coronacrisis.  Maar daar beantwoordt voor hem niet alle punten van de dagorde aan.  Daarenboven horen ze niet thuis in een besloten zitting.  En omdat tegen de afspraken in dan toch punten werden toegevoegd aan de agenda is voor N-VA voldoende reden om uitstel voor te stellen.  Maar voor gemeenteraadsvoorzitter Winne laten de gewijzigde richtlijnen van hogerhand wel degelijk deze dagorde toe.  Wat tenslotte de beweegredenen zijn van raadslid Desender om het verzoek te negeren geen punten toe te voegen, dat is voor voorzitter Katleen Winne de verantwoordelijkheid van het Vlaams Belang-raadslid.

Dagorde gemeenteraad

1. Notulen vorige zitting en zittingsverslag
2. Technische dienst – Aankoop diverse voertuigen voor de technische dienst
3. Technische dienst – Stovestraat en Wilgendijk – Ondergronds brengen elektriciteits- en kabelnetwerk, en het leveren en plaatsen van kerstverlichtingsinstallaties. In het kader van het masterplan Grote Markt en omgeving zijn de riolerings- en wegeniswerken ondertussen afgewerkt in de Vaartstraat, Halve Maanstraat, Generaal Baron Jacquesstraat en de Grote Markt. In een volgende fase worden nu ook de werken in de Stovestraat en de Wilgendijk uitgevoerd.
4. Technische dienst – Heraanleg Brugse Heirweg – In de meerjarenplanning werd beslist om de Brugse Heirweg heraan te leggen. Er werd een nieuw ontwerpdossier opgemaakt voor het uitvoeren van het project ‘Heraanleg Brugse Heirweg’.
5. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed – Milieu – Aanpassing politieverordening betreffende huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Het adres, het afval van evenementen moet conform het materialendecreet ingezameld worden, de formulering en de wijze van inzamelen van asbest en het volledig verbod op roken op het park zijn de belangrijkste wijzigingen.
6. Juridische en communicatiediensten – Er wordt goedkeuring gevraagd aan de gemeenteraad voor de aanpassing van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen.
7. Financiële dienst – Belastingen – Reglement inzake het heffen van een retributie voor de stedelijke begraafplaatsen.  De stad vraagt een retributie om de kosten voor de aanleg en exploitatie van de begraafplaatsen te kunnen dragen. In de tarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende types van concessies. Zo zijn concessies voor grafkelders duurder dan concessies voor urnenkelders of columbariumnissen omdat grafkelders meer ruimte innemen dan urnenkelders of
columbariumnissen. De tarieven voor niet-inwoners liggen gemiddeld 50% hoger omdat we onze begraafplaatsen in de eerste plaats willen voorbehouden aan de eigen inwoners.
Nieuw in dit reglement is dat niet-inwoners, verblijvend in een rusthuis niet op het grondgebied van Diksmuide, worden gelijkgesteld aan inwoners mits ze ingeschreven zijn geweest in de bevolkingsregisters van de stad voorafgaandelijk aan hun residentie in het rusthuis.
8. Financiële dienst – Algemeen – Klacht tegen reglement tot het heffen van een belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing – Deze klacht heeft niet geleid tot vernietiging van de gemeenteraadsbeslissing van 25/11/2019 houdende de goedkeuring van het reglement inzake het heffen van een belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing.
9. Vrije tijd en onderwijs – Jeugd – Reglement speelstraten – Gezien de stijgende aanvragen voor de organisatie van het project speelstraten verhoogt de nood
aan een éénduidig kader. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het reglement ‘speelstraten’.
10. Vrije tijd en onderwijs – Jeugd – Samenwerkingsovereenkomst techniekacademie 2020-2025 De techniekacademie weet een groot aantal kinderen te prikkelen om hun kennis te verruimen inzake techniek. Om een goede samenwerking te behouden, stelt Vives (Techniekacademie) een samenwerkingsovereenkomst voor betreft de periode 2020-2025.

Waar gevraagd werd aan de oppositiepartijen geen bijkomende punten op de agenda te plaatsen, gezien het om een digitale gemeenteraad gaat, houdt raadslid Johan Desender (Vlaams Belang) hiermee als enig raadslid geen rekening en laat hij toch drie bijkomende punten toevoegen.

11. Kan Diksmuide de restauratie van de Vliegenierskapel, in een samenwerkingsproject met de technische school (richting hout en bouw), op zich nemen?
12. Is er al een kostenraming voorzien van de schade en de opkuis van de vervuilde beek bij de Dodengang waar het drugsafval werd geloosd? Wordt het opgevolgd door het stadsbestuur of wacht de stad de uitspraak en het vonnis af?
13. Wanneer is de afwerking van het fietspad langs de Heernisse voorzien? DLD)