De plannen voor een fietssnelweg tussen Kortemark en Diksmuide worden concreet.  En van de aanleg van dit fietspad langs de spoorweg wil spoorwegbeheerder Infrabel gebruik maken om enkele spoorovergangen te schrappen.  Zo zou ondermeer de overweg aan de Warestraat (foto) geschrapt worden.  Maar deze overweg vormt ook zowat de historische navelstreng tussen het valleigebied van de Bethoostersche Broeken en Esen, een wandelverbinding die in coronatijden veel gebruikt wordt.  Daarom stelt de vzw Twijg een alternatief voor de fietssnelweg voor met een voetgangerstunnel ter hoogte van de Warestraat.  Dit zou niet alleen veiliger zijn voor wandelaars en fietsers maar ook minder impact hebben op de omgeving.

De vzw Twijg is een burgerplatform dat op een constructieve wijze wil mee participeren met het beleid rond trage wegen in de gemeenten aan de IJzer.  Daarin past hun actie om niet alleen te protesteren tegen de afschaffing van de overweg aan de Warestraat maar ook om een alternatief voor te stellen voor het nu voorgesteld tracé voor de fietssnelweg tussen Kortemark en Diksmuide.  De huidige plannen voorzien aan de noordzijde van de spoorweg tussen de Steenstraat en de Vladslostraat de fietssnelweg die ook deels een ventweg voor het landbouwverkeer zal zijn.  Verder komt er ook tussen de Warestraat en de Vladslostraat aan de zuidzijde van de spoorweg een extra fietsverbinding.  Met het verleggen van de fietssnelweg naar de zuidzijde wordt meteen ook vermeden dat wandelaars en fietsers dan toch niet over een goeie 100 meter moeten gebruk maken van de onveilige Vladslostraat.
Maar met het schrappen van de spooroverweg aan de Warestraat verdwijnt voor wandelaars wel de doorgang naar het valleigebied van de Bethoostersche Broeken.  Zij zouden hierdoor niet alleen een meer verharde omweg moeten maken, tevens zal er over een afstand van 1,3 kilometer een onveilig gemeenschappelijk gebruik zijn van de fietssnelweg door wandelaars en (snel)fietsers.
Voor de vzw Twijg werden door de plannenmakers, die vooral rekening hielden met de fietsers, duidelijk de wandelaars vergeten.  Daarom stelt ze voor de fietssnelweg aan de zuidzijde van de spoorweg te voorzien.  Verder kan de bestaande landbouwweg aan de noordzijde die start aan de Hooiweg, verlengd worden met een tweesporen verharde landbouwweg tot aan de Warestraat.  Een voetgangerstunnel onder de spoorweg in het verlengde van de Warestraat, zou er meteen ook voor kunnen zorgen dat de wandelpaden, als het Bethoosters Broekenpad, kunnen behouden blijven.
Dit alternatief zou volgens de bezwaarindieners ook zorgen dat er minder ophoging en verharding nodig zijn waardoor vallei- en natuurwaarden minder aangetast worden.  Niet onbelangrijk omdat het om een overstromings- en internationaal beschermd vogelrichtlijngebied gaat.  Ook kan hierdoor een officiële historische voetweg (chemin 15) blijven bestaan.
De vzw Twijg onderstreept wel dat men met het voorstel van de voetgangerstunnel het project van de fietssnelweg zelf niet wil vertragen.  Daarom zouden ze er zich mee kunnen verzoenen om de aanleg van de voetgangerstunnel eventueel later uit te voeren.  Zo hoeft de planning van de fietssnelweg niet in het gedrang te komen.  (DLD)