Reeds jaren wordt ervan gedroomd : het fietspad voor de Vladslostraat tussen Esen en Vladslo, op vandaag een heel gevaarlijke verbindingsweg voor vele schoolgaande fietsers.  Maar volgens gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe zou er nu eindelijk, na meer dan tien jaar, een doorbraak zijn in dit reeds lang geblokkeerd dossier : natuur- en mobiliteitsdoelen raakten nu op elkaar afgestemd zodat nog tegen 2024 het fietspad zou kunnen gerealiseerd worden.   Tussen Esen en de Broekstraat zou er een dubbelrichtingsfietspad komen.  Ter hoogte van de Broekstraat komt er een fietsoversteek en vervolgens wordt het fietspad ontdubbeld en komen er tot in Vladslo twee enkelrichtingsfietspaden.

De ligging in overstromingsgebied en de directe nabijheid van het vogelrichtlijngebied zorgde ervoor dat het fietspad tot dusver niet gerealiseerd raakte.  De doorbraak kwam er volgens gedeputeerde Vanlerberghe na overleg met de waterbeheerders en het Agentschap Natuur en Bos.  “Ik heb het voordeel dat ik bevoegd ben voor mobiliteit én natuur. Zo kon ik alle partijen opnieuw rond de tafel krijgen om een oplossing uit te werken. Iedereen is nu akkoord met een ophoging, mits de overstromingszone die verdwijnt elders gecompenseerd wordt. Dat kan door waterlopen te verbreden en nabijgelegen gronden af te graven. Zo behoud je de totale oppervlakte van het waterbuffergebied.”, aldus Jürgen Vanlerberghe.
Het dubbelrichtingsfietspad zou een breedte krijgen van 2,5 meter.  Tussen het fietspad en de rijbaan zit een berm van 2 meter. Aan de andere zijde van het pad mondt het talud uit in een gracht met rietkraag. Tussen de Handzamevaart en de Broekstraat wordt het fietspad verder aangelegd op de bestaande gracht, met daarnaast dan een nieuwe gracht, ook weer voorzien van een rietkraag.  De twee enkelrichtingsfietspaden tot aan de bebouwde kom van Vladslo krijgen dan weer een breedte van 1,75 meter.   Het fietstraject kruist in totaal drie waterlopen waarvoor drie bruggen in kunststof zijn voorzien.
De kosten voor de aanleg van het 1,6 kilometer lange fietspad, inclusief de drie bruggen, worden geraamd op 1.5 miljoen euro. De provincie kan hiervoor een beroep doen op tussenkomst van het Fietsfonds. De kosten voor grondverwerving en -compensatie worden geraamd op 350 000 euro. Deze zijn ten laste van Diksmuide.
Met deze realisatie zou er een einde komen aan de onveilige toestand voor de fietsers die nu nog moeten gebruik maken van de rijweg die op vandaag in een zeer slechte toestand verkeert. (DLD)