Op de laatste dag van 2021 werd het openbaar onderzoek afgesloten voor de verdere aanleg en inrichting van de stationsomgeving.  Hierin is niet alleen de aanleg van de pendelparking aan de overzijde van het station voorzien, men plant ook een fietstunnel onder de sporen.  Maar de buurtbewoners zien daar liever een passerelle of voetgangers- en fietsersbrug, desgevallend met fietslift, over de spoorweg.  Deze zou een verbinding kunnen maken tussen het Burggraaf Frederickplein met het busstation en de parking van supermarkt Aldi aan de overzijde.  Niet alleen het nieuw winkelcentrum zou hierdoor makkelijker en ecologischer met de fiets of te voet bereikbaar worden, ook het drukke kruispunt bij de huidige overweg aan de Esenweg kan hierdoor vermeden worden.  De nu voorziene fietstunnel, die ook niet gemaakt is voor gemengd gebruik met voetgangers, biedt volgens de wijkbewoners dan ook geen meerwaarde.  De door hen voorgestelde brug zou ook bruikbaar zijn, niet alleen door fietsers, maar ook door voetgangers en mensen met een beperking.  Op de laatste dag van 2021 dienden ze dan ook een bezwaarschrift in tegen de plannen voor de herinrichting.

Reeds vele jaren ijvert het buurtcomité Het Oostvesten dat niet alleen de stationsbuurt maar ook de achterliggende woonwijken omvat, voor een goede verbinding voor voetgangers en fietsers naar de overzijde van de spoorweg.  Steevast was er het voorstel van een brug in plaats van een tunnel en evenveel maal luidde volgens de buurtbewoners het antwoord van de stad dat een tunnel dé oplossing zou bieden.  Maar dat plots, zonder enig overleg met de buurtbewoners, dan toch een openbaar onderzoek liep voor de herinrichtingswerken bij het station, inclusief de fietstunnel, was voor hen het signaal om deze plannen van nabij te bekijken.  Temeer de organisatie van dat openbaar onderzoek op een diefje en chaotisch was georganiseerd.  Bij nazicht stellen ze vast dat de plannen enkel gericht zijn op de klanten van spoorwegbeheerder Infrabel : de pendelaars en gebruikers van het openbaar vervoer.  De Diksmuidelingen blijven echter volgens hen in de kou staan.  Nochtans zou een bruikbare verbinding met een brug voor alle zwakke weggebruikers, die uitkomt op dezelfde hoogte als de Aldi-parking, ervoor zorgen dat heel wat gemotoriseerd verkeer uit de binnenstad kan gebannen worden.  Heel wat bewoners van dit deel van Diksmuide zou dan immers te voet of per fiets kunnen gaan, niet alleen naar het winkelcentrum, maar ook verderop naar het sportdomein De Pluimen.  Daar worden op vandaag maar al te vaak jongeren door hun ouders met de auto naartoe gebracht.  Een voetgangers- en fietsbrug zou ook voor hen een mooi alternatief zijn.  De wijkbewoners concluderen dan ook dat Diksmuide blijkbaar geen enkele visie heeft over het organiseren van haar ruimte en de verkeersstromen.

Dat verder in de plannen ook een hondenloopweide wordt voorzien aan de overzijde van het station zorgt ook al voor bedenkingen bij de buurtbewoners.  Ze begrijpen niet waarom er hiervoor niet geopteerd wordt voor het nabijgelegen Vestingspark waar geen bomen moeten gerooid worden.  Een hondenloopweide bij het station zou verder ook aansluiten bij de buren uit de Esenweg.
Met het indienen van een bezwaarschrift willen de wijkbewoners volgens hun woordvoerder Paul Claus alvast voorkomen dat zinloze constructies worden gebouwd met geld van de belastingsbetaler.  Volgens hen kan dit geld beter besteed worden.  Tenslotte betreuren ze nog dat door het gebrek aan overleg en inspraak eens te meer plannen, die ook goede elementen als de pendelparking en het mobipunt bevatten, hierdoor op de lange baan dreigen te komen.

Kregen de bewoners van de stationsbuurt het de voorbije maanden meermaals op hun heupen met de beloofde inspraak die ze moeten missen in hun dossiers als de herbestemming van De Kupe, de hoogbouw in de Laura Fredericklaan en de fietsbrug versus tunnel, burgemeester Lies Laridon en schepen voor participatie Marc Deprez hebben in een mailbericht aan de indieners van ideeën voor de herbestemming van De Kupe toelichting gegeven bij de beslissing die leidde tot de nieuwe functie die het voormalig zwembad als nierdialysecentrum krijgt en op termijn gezondheidszorg dichter bij de Diksmuideling brengt.  “Misschien ben je wel wat ontgoocheld omdat er geen vervolg komt aan het hoofdstuk van ‘De Kupe’ en je lange tijd niets van ons hoorde. De gesprekken achter de schermen konden we, gezien de vertrouwelijkheid van het dossier, niet publiek maken. Het betekent echter zeker niet het einde van het participatieverhaal dat we samen willen schrijven. Samen met een externe partner willen we komend voorjaar stappen zetten om burgers meer, beter en op een correcte manier bij het beleid te betrekken en ook samen beleid te maken. We houden je dan ook graag verder op de hoogte van nieuwe projecten die op de plank liggen en hopen om je in 2022 terug te zien met frisse ideeën.”, zo luidde het bericht van 24 december. (DLD)