Projectontwikkelaar Raak uit Roeselare, die van Diksmuide een verkavelingsvergunning had gekregen voor de collegesite aan de Wilgendijk waartegen vervolgens de bewoners van deze straat beroep hadden aangetekend, heeft zijn aanvraag ingetrokken.  Het advies dat de provinciale omgevingsambtenaar had opgemaakt ter voorbereiding van de behandeling van het beroep door de West-Vlaamse deputatie, zou volgens de buurtbewoners zorgen voor een weigeringsbesluit.  En deze beslissing heeft de projectontwikkelaar niet afgewacht, hij gooide zelf de handdoek in de ring.  Of ontwikkelaar Raak verder wil gaan op de ingeslagen weg om op de site appartementen te bouwen en zijn dossier in die zin zal aanpassen, dan wel hij dan toch de visie van de buurtbewoners zal volgen en er een woonerf wil realiseren, zal nog moeten blijken.  Het buurtcomité Wilgendijk is alvast tevreden met dit voorlopig resultaat en hoopt verder nauwer betrokken te worden bij toekomstige plannen voor de site die een grote invloed kan hebben op hun woonsituatie.

Nog volgens de buurtbewoners bleek de door Raak ingediende verkavelingsvergunning die door Diksmuide al was goedgekeurd, niet te voldoen aan de wettelijke normen en regels.  Zo zou de ontwerper een loopje hebben genomen met de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het centrum rond bouwhoogtes en bouwdieptes.  De bouwhoogte langs de Wilgendijk zou te hoog zijn voor de smalle straat wat op zijn beurt zorgt voor problemen op vlak van schaduwvorming, zonlichtafname en privacy-aantasting.  Overigens had ook de Diksmuidse Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening al zijn twijfels geuit over de inpasbaarheid van het project in de omgeving.  Maar met dit advies van de Gecoro hield Diksmuide, die de vergunning goedkeurde, dus geen rekening.
Maar de provinciale omgevingsambtenaar bleek ook zijn inhoudelijke twijfels te hebben, zo concludeert toch Leefbare Wilgendijk uit zijn advies.  Volgens de plannen zou immers slechts een deel van de collegegebouwen aan de sloophamer ontsnappen terwijl deze gebouwen opgenomen zijn in een inventaris voor bouwkundig erfgoed van Diksmuide.  Het advies verwijst ook naar de belangrijke historische waarde van de gebouwen voor de stad.  Daarnaast wordt in het advies ook nog verwezen naar de bijkomende mobiliteitsbewegingen naar de parkeergarage waardoor de rust van de straat in het gedrang dreigt te komen.
Het buurtcomité Leefbare Wilgendijk wacht nu de verdere evolutie van dit dossier af maar blijft waakzaam. (DLD)