Op een werf in de Rijkswachtstraat midden een woonwijk waar een huis wordt gerenoveerd, werden onafgedekte golfplaten uit asbest ontdekt.  De woning ligt niet alleen in een woonstraat maar paalt ook aan de Graanwijk. Vermoedelijk zijn deze asbestplaten afkomstig van een bijgebouw van de woning.  De intergemeentelijke toezichthouder  die hiervan op de hoogte werd gebracht en ter plaatse ging voor vaststellingen, heeft intussen bevestigd dat het wel degelijk om asbesthoudend afval gaat.   Maar in tegenstelling tot wat de genomen foto van dit afval laat uitschijnen, zou dit volgens milieuschepen Marc Deprez niet om gebroken asbestmateriaal gaan.  Belangrijk omdat het vooral het gebroken asbestmateriaal is dat op termijn kan leiden tot borst- of buikvlieskanker, de meest gevreesde asbestziekte.  De eigenaar werd intussen verzocht het bewijs van afvoer naar het recyclagepark of een vergunde inrichting voor te leggen.  Schepen van volksgezondheid Katleen Winne roept intussen op om bij het opmerken van situaties waarbij onzorgvuldig met asbest wordt omgegaan dit te melden.  De stedelijke diensten kunnen dan de nodige maatregelen nemen.

Volgens milieuschepen Deprez bestaan er al jaren duidelijke regels rond de verwerking en afvoer van asbest.  Daarenboven voorziet men bij bouwvergunningen ook de verplichting van een asbestinventaris.  Verder wordt in de loop van 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van elke woning of gebouw ouder dan 2001.  Vanuit de Vlaamse overheid zal dan ook nauwer de vinger aan de pols kunnen worden gehouden bij afbraak of verbouwing van oude woningen.
Maar volgens schepen Deprez is het niet haalbaar om bij elke vergunning voor afbraak of verbouwing van woningen attesten op te vragen of controle uit te oefenen. Bij klachten wordt er wel ter plaatse afgestapt en volgt men het dossier van dichtbij op.  Betrokken woning in de Rijkswachtstraat maakt deel uit van het renovatieproject van 14 woningen in de Tuinwijk en Rijkswachtstraat.  Het is niet duidelijk of er ook bij de andere panden asbest werd verwijderd en of dit toen correct werd afgevoerd zodat er geen asbestresten zijn achter gebleven.

Voor schepen van volksgezondheid Katleen Winne moet Diksmuide als stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid nemen in asbestdossiers.  Het is dan ook belangrijk dat er reeds inspanningen worden geleverd, in samenwerking met afvalintercommunale IVVO, om Diksmuide asbestveiliger te maken.  Dat gaat van het aanbieden van asbestzakken en persoonlijke beschemingsmiddelen tot het gratis aanleveren van asbest in het recyclagepark.  Voor de schepen blijft vooral sensibilisatie en responsabilisering voor een correcte omgang met asbest  van primordiaal belang .  Voor Katleen Winne is het misschien wel noodzakelijk dat het asbesthoudend materiaal professioneel verwijderd wordt.  De burger kan dit ook zelf maar dan moet dit wel met de nodige omzichtigheid en voorzorgsmaatregelen gebeuren.  Bij twijfel of vragen kan de burger volgens de schepen van volksgezondheid altijd terecht bij stedelijke diensten.
En ze besluit : gezondheid is het hoogste goed en we dienen er zorgzaam mee om te gaan… (DLD)