In de aanloop naar de gemeenteraad werden maandagavond kort voor de zitting in de hal van het stadhuis memoranda van de fietsersbond en van de Noord-Zuidraad enerzijds en anderzijds ook een inspiratienota van de sportraad overhandigd aan alle aanwezige politieke families.  Voorzitter Rik Maekelberg van de Noord-Zuid-raad hoopt alvast dat de verschillende partijen de bezorgdheden van deze raden zullen meenemen in hun respectievelijke programma’s voor de volgende bestuursperiode 2019 – 2025.  Opvallend was dat de drie documenten alvast één vraag gemeen hebben, zij het vanuit een andere invalshoek: allen willen ze een fietsvriendelijker Diksmuide.

De drie raden stellen alvast dat Diksmuide op veel gebieden goed bezig is en een voortrekkersrol op zich neemt in de streek.  Maar goed bezig zijn, kan ook leiden tot een cultuur van tevredenheid waardoor men gas terug neemt en men op zijn lauweren gaat rusten.  En daarvoor zijn het volgens spreekbuis Rik Maekelberg niet de juiste tijden, elke vorm van bestuur zal vroeg of laat geconfronteerd worden met de uitdagingen van deze tijd: kansarmoede, klimaatverandering en de ondermeer hierdoor op gang komende migratiestromen.  Bijgevolg zal de volgende bewindsploeg moeten nagaan waar ze een steentje kan bijdragen aan duurzame oplossingen voor deze uitdagingen.
Wil men iets doen aan de CO²-uitstoot, dan zal nog meer moeten ingezet worden op duurzame mobiliteit.  De fietsersbond maakt in haar memorandum alvast de bedenking dat nu bij de aanleg van wegen de fietser als aandachtspunt wordt gezien.  Maar beter is dat de fietser, net als de voetganger een uitgangspunt is.  Diksmuide zou dan ook altijd het STOP-principe (stappers-trappers-openbaar vervoer-privaat vervoer) moeten gebruiken bij wegeninfrastructuurwerken.  Daarnaast zal er ook verder moeten nagedacht worden over het inplanten van grote of kleine windmolens.
In de memoranda wordt ook gevraagd dat Diksmuide zou meehelpen opdat de migratiestromen niet op gang komen.  En daar kan een duurzaam aankoopbeleid een grote rol in spelen.  Rik Maekelberg leert alvast uit zijn ervaringen in de werking van de wereldwinkel dat daar geen enkele van de coöperanten er aan denkt naar Europa te migreren, ze bouwden immers in hun thuisland een goed bestaan op dankzij de eerlijke handel.  Belangrijk is ook de Uitpas die toelaat dat ook mensen uit kansarme omgevingen kunnen sporten bij de sportclubs.  Voor de sportraad moet dit systeem niet alleen behouden worden maar ook verfijnd worden.
Maar er is ook een vast kader nodig om deze doelstellingen te bereiken.  Voor Rik Maekelberg zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die symbolisch aanwezig waren in de hal van het stadhuis (foto), hiervoor het kader bij uitstek.  Voor Diksmuide zijn deze trouwens van een nog grotere betekenis vermits Diksmuide door de vereniging van steden en gemeenten (VVSG) als pilootgemeente werd gekozen om de ontwikkelingsdoelstellingen transveraal te implementeren in elk beleidsdomein.  Symbolisch vindt men straks deze ontwikkelingsdoelstellingen ook al terug in het stedelijk informatieblad Info Diksmuide van september.
Gaf Rik Maekelberg maandagavond al een korte samenvatting van de punten die de fietsersbond, de Noord-Zuid-raad en de sportraad willen opgenomen zien in de programma’s van de politieke partijen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, opdat ze zich er nog meer in zouden kunnen verdiepen kregen de afgevaardigden nog een copie van de volledige memoranda overhandigd. (DLD)