Vlaams minister Bart Somers liet vorige maand een fusieballonnetje op. Op vandaag kunnen gemeenten al vrijwillig opteren voor een fusieoperatie. Daarbij wordt dan een deel van hun schulden kwijt gescholden. Maar omdat er op vandaag te weinig animo is bij de gemeenten voor deze vrijwillige fusies, lanceerde hij het voorstel om opnieuw de kaart te trekken van een verplichte fusie. Maar hoe staan de Diksmuidse politici tegenover een eventuele fusie, vrijwillig of verplicht. En met wie willen ze eventueel fuseren? eDiksmuide ging vragen bij de verschillende fracties van de Diksmuidse gemeenteraad hoe ze denken over een derde fusieronde, na deze van 1964 (Kaaskerke en Esen) en 1976 (huidige fusiegemeente).

CD&V
CD&V is niet voor verplichte fusies laat Lies Laridon weten. CD&V is ook van mening dat Diksmuide zelf voldoende bestuurskracht heeft en geen fusie nodig heeft maar men staat open om dit ook te laten meten mocht de Vlaamse Regering dit willen meten.
Een vrijwillige fusie is voor CD&V dan ook niet aan de orde. Het is bovendien helemaal niet duidelijk waar Vlaanderen de lat zal leggen qua aantal inwoners of qua andere criteria zodat het niet mogelijk is een partner voor een fusie te kunnen suggereren.
Burgemeester Lies Laridon denkt dan ook dat er weinig draagvlak voor een fusie is bij de inwoners waarmee ze ook verwijst naar de uitslag in Ruiselede. Lies Laridon denkt dan ook dat fusies wellicht stof zal zijn voor de onderhandelingen voor de volgende Vlaamse Regering.

Idee Diksmuide
Of een fusie voor Diksmuide een goede zaak zou zijn, dat is voor Idee Diksmuide op vandaag koffiedik kijken. Idee Diksmuide is dan ook geen vragende partij voor een fusie, ze wensen autonoom te blijven. De vrees bestaat bij Idee Diksmuide dat een fusie de kloof tussen politiek en burger groter zal maken. Op vandaag is er sowieso al veel werk aan de winkel om de geloofwaardhgheid van de politiek op te krikken. Maar als Diksmuide zou verplicht worden om te fuseren, dan moeten de gemeenten inspraak krijgen. Dan zou de voorkeur van Idee Diksmuide naar een kustgemeente gaan. Een kustgemeente genereert immers volgens Marc Deprez veel inkomsten, afkomstig van de tweede verblijven. Anderzijds zou Diksmuides landschap ook voor de kustgemeente een bijkomende troef kunnen zijn op toeristisch- en recreatief vlak.

N-VA
Voor N-VA kunnen verplichte fusies niet. Het aanmoedigen van fusies door een financiële stimulans, zoals nu een stuk schuldvermindering lijkt voor hen de beste manier. Maar volgens Koen Coupillie zou het goed zijn dat de Vlaamse Regering meer voordelen maakt, zo kunnen fusies een echt positief verhaal worden. Sowieso moet er ook een vorm van inspraak van de inwoners zijn. Fusies zorgen immers vaak voor grote emoties bij inwoners maar N-VA wil daarbij de rationele kaart trekken. Ze wil wel het debat rond vrijwillige fusies niet uit de weg gaan. Maar vraag is voor N-VA: welke buurgemeente wil met Diksmuide in zee gaan. Diksmuide is op vlak van oppervlakte al groot waardoor het centrum ver van de kern van een buurgemeente ligt, er is een vrij lage bevolkingsdichtheid en tenslotte heeft Diksmuide een hoge schuldenlast opgebouwd. Dit maakt van Diksmuide niet de meest aantrekkelijke partner.

Vooruit
Vooruit Diksmuide is volgens Kurt Vanlerberghe geen voorstander van een vrijwillige fusie. Maar indien er verplichte fusies zouden komen, dan moeten de gemeenten evident inspraak krijgen in de gemeenten waarmee ze willen fuseren. Diksmuide telt zowat 17.000 inwoners en is hiermee groter dan elk van de omliggende gemeenten. Op Koekelare na is de schuldenlast in de omliggende gemeenten hoog. Nergens zijn er grote reserves. De toegevoegde waarde op financieel gebied zou beperkt zijn tot de eenmalige schuldovername van de Vlaamse overheid. De fusies van 1976 leerden dat de integratie van verschillende gemeenschappen tot één fusiegemeente niet van een leien dakje loopt en decennia duurt. De ervaring uit de Nederlandse fusiebeweging tot gemeenten van om en nabij de 60.000 inwoners leert dat er financieel geen voordelen zijn bij dergelijke fusies.  Het democratisch gehalte van zo’n fusiegemeenten zou er in alle geval op achteruit gaan.

Groen
Een debat rond fusioneren met omliggende gemeenten is volgens Gert Maertens zeker de moeite waard. Maar een fusie, omwille van een opgelegde politieke verplichting is voor Groen geen optie…. Wat zijn voor- en nadelen bij een fusie? Wat is het verschil met intergemeentelijk samenwerken? Is de dienstverlening dan nog nabij of worden ons dorpen, onze wijken een vergeten gat? We moeten er samen de meerwaarde van zien, dat is de essentie.
Het gaat niet enkel over geld, maar ook de uitdagingen van de toekomst verder kunnen aangaan, niet in het minst om klimaatdoelstellingen écht te kunnen halen. Een fusie hoeft ook niet het enige mogelijke antwoord te zijn. Groen gelooft in sterke regio’s, meer dan in “balkaniserende’ gemeenten en provincies.
Onder voorwaarde dat de dienstverlening dicht bij de burger blijft is één Westhoekregio voor Groen zeker een debat waardig.

Vlaams Belang
Vlaams Belang staat volgens Johan Desender zeker niet afkerig tegenover elke fusie. Vrijwillige fusies tussen gemeenten zou ze zeker aanmoedigen wanneer die het verhogen van de efficiëntie van de dienstverlening voor ogen hebben. Maar het financiële mag niet de drijfveer zijn. Verder mag ook de kostenbesparing niet ten koste van de inwoners zijn.
Voor Vlaams Belang is het ook essentieel dat de burgers inspraak krijgen. De bevolking moet voor Johan Desender haar goedkeuring geven aan een fusieoperatie via een bindende volksraadpleging.
Verplichte fusies zijn dan ook uit den boze voor Vlaams Belang. Indien er een fusie komt, dan moeten gemeenten inspraak krijgen en Johan Desender denkt dat de aanpalende gemeenten Houthulst en Kortemark hiervoor in aanmerking kunnen komen, als tenminste de inwoners van alle gemeenten daarmee akkoord gaan.

Onafhankelijk
Volgens Karline Ramboer is een verplichte fusie nooit een optie. Ze gelooft wel dat een fusie een kostenbesparende maatregel is maar deze kan een bevolking niet opgedrongen worden . Wanneer de inwoners emotioneel niet klaar zijn om te fusioneren , dan dringt men deze beter niet op. Dit ligt bij veel inwoners zeer gevoelig want het gaat over identiteit. Karline Ramboer is niet a priori tegen fusies op voorwaarde dat ze gedragen wordt door de bevolking en er zeer goede afspraken zijn qua beleid. Als er over een fusie wordt gepraat van Diksmuide met een andere gemeente, dan kijkt men altijd eerst naar Houthulst als mogelijke kandidaat. Maar is dat realistisch ? Heeft Houthulst Diksmuide veel te bieden? Voor haarj is ook Veurne een optie, een fusie die veel te bieden zou hebben. Alleen vreest Karline Ramboer dat het water daarvoor veel te diep is. (DLD)