Straks opent het nieuw zwembad aan de Pluimen en op hetzelfde ogenblik sluit het huidig zwembad De Kupe aan de Laure Fredericklaan.  Het vorig stadsbestuur wilde deze terreinen vrij maken voor appartementsgebouwen. Toen ook een promotor de aansluitende villa’s wilde verwisselen voor hoogbouw, stootte dat op heel wat protest van de buurt. Dat resulteerde in een blokkering van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de hele stationsbuurt.  Het nieuwe stadsbestuur van CD&V en Idee Diksmuide lijkt nu het geweer van schouder te veranderen.  Ze stelt expliciet dat de ruimte van De Kupe en dit van de vroegere aanpalende tennisterreinen publieke ruimte zullen blijven.  En hoe dat moet ingevuld worden, al dan niet met een publieke parking zoals CD&V dat wil, daarover wil ze de mening van de Diksmuidelingen kennen binnen de technische en budgettaire mogelijkheden.  En dat is slechts één punt van 86 die het Diksmuids stadsbestuur heeft opgenomen in haar beleidsplan voor deze nieuwe bestuursperiode. De voorbije 12 jaren werden gekenmerkt in Diksmuide door heel wat grote projecten.  De volgende bestuursperiode wordt gekenmerkt door minder grote projecten maar wel door acties die dichter bij de Diksmuideling aanleunen, zo stelt het stadsbestuur.  Meer over deze 86 acties voor 8600 (Diksmuide) leest u hierna verder.

1. Diksmuide wil zijn winkelkern aantrekkelijker maken voor ondernemers.
2. Om de interactie tussen de kleinhandelszone aan de Esenweg en de winkels in het centrum te bevorderen komen er gerichte commerciële acties.
3. De terrasbelasting wordt afgeschaft.  Wel wordt beter toegezien op de juiste plaatsing van terrassen.  Een verlaging van de onroerende voorheffing, daarop is het nog wachten op de financiële gevolgen van de federale beslissingen van de volgende regeringen.  Mogelijk komen er verhoogde tegemoetkomingen voor de plattelandsgemeenten.
4. Er wordt meegewerkt aan een digitaliseringsproject voor ondernemers in de Westhoek.
5. De banden met de industrie worden aangehaald en er wordt ingezet op netwerking.
6. De Diksmuidebon zal ook digitaal aangeboden worden.
7. Diksmuide neemt deel aan het project van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM) rond kernversterkende acties voor de lokale middenstand.
8. Diksmuide wil de horecazaken stimuleren om ook streekproducten aan te bieden.
9. Er worden heel wat extra vuilnisbakken geplaatst.
10. Hoekjes die niet netjes ogen worden aangepakt.
11. Er wordt ingezet op het onderhoud van grachten en bermen en er wordt gestreefd naar nieuwe grachten en bermen in het kader van waterbeheer.
12. Er wordt ingezet op een nette stad.  Daarvoor komen er proefprojecten met ondergrondse vuilnisbakken in nieuwe verkavelingen en camerabewaking bij glas- en kledingcontainers tegen sluikstorten. Overtreders worden maximaal beboet. Via communicatiecampagnes wordt iedereen gesensibiliseerd om geen afval op straat of in grachten te gooien en Diksmuide koopt ook een veeg- en stoommachine aan.
13. Diksmuide voorziet verplaatsbare plantbakken op de Grote Markt en streeft naar een uitbreiding van het Vestingspark aan de zuidzijde van het centrum als extra groene long.
14. Diksmuide gaat voor verplichte groenschermen voor (landbouw)bedrijven in het vergunningsproces. De leefbaarheid van de buurten wordt bewaakt door de beeldkwaliteit van de gevels van de woning aan de straatzijde strikt te beoordelen. Men blijft wel tolerant voor nieuwe woonvormen.
15. Diksmuide geeft het voorbeeld op vlak van duurzaamheid via het ondertekenen van het burgemeestersconvenant 2020-2030.  Ze maakt een hemelwaterplan op samen met onze partners en voeren dit uit.
16. Samen met de provincie worden de mogelijkheden voor de aanleg van waterbuffers onderzocht.
17. Diksmuide investeert in bijkomende fietspaden al is men hiervoor wel afhankelijk van andere overheden. Volgende dossiers komen in aanmerking : Schoorbakkestraat, Nieuwpoortstraat, Rousdammestraat, Jonkershovestraat, Vladslostraat, Zarren – Diksmuide, Wikkelarestraat – Kortewildestraat – Werkenstraat.
18. Diksmuide zorgt voor een veilige en fietsvriendelijke oplossing voor de  gekende problemen in de Koekelare- en de Kortewildestraat.
19. Aan het station wordt een fietshuursysteem uitgerold.
20. Diksmuide krijgt extra fietsstallingen en uitbreiding van fietssuggestiestroken. Er komen ook mobiele fietsstallingen voor evenementen.
21. Diksmuide waagt zijn kans om subsidies binnen te halen om het station uit te bouwen als mobipunt. Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden als een laadpunt voor elektrische fietsen, vaste taxistandplaats, postpakketautomaat, lockers, publieke fietspomp, uitvalsbasis voor deelfietsen en -auto’s, …
22. Diksmuide investeert in het gebruiksgemak van de huidige centrumparkings door vernieuwing, eventuele uitbreiding en voldoende verlichting. Diksmuide blijft zoeken naar nieuwe opportuniteiten om bijkomende parking in het centrum te realiseren. Daarbij wordt gedacht aan nieuwe mogelijkheden in de Oostendestraat en eventueel op de site van het huidig zwembad De Kupe.
23. De bewegwijzering in en rond het centrum wordt verbeterd met speciale aandacht voor de centrumparkings.
24. Men voorziet  3 miljoen euro voor de renovatie van onze landelijke wegen.
25. De Grintweg in Oostkerke wordt heraan gelegd in het kader van een riolerings- en wegenisproject.
26. Diksmuide vernieuwd, samen met Houthulst, het beschermd gedeelte van de Steenstraat.
27. De Bovekerkestraat wordt samen met Koekelare vernieuwd.
28. De riolering in de Jonkershovestraat in Woumen wordt vernieuwd, gekoppeld aan de aanleg van het fietspad.
29. Er wordt 1.250.000 euro geïnvesteerd om de voet- en wandelpaden en de trage wegen te verbeteren. Er is speciale aandacht voor mindervaliden en zwakke weggebruikers.
30. De Wilgendijk en de Stovestraat worden vernieuwd.  De werken in de Kiekenstraat en Vismarkt worden uitgesteld tot de subsidies voor de rioleringen voor deze straten vrij komen.  Wel komt er overleg met Onroerend Erfgoed om in afwachting van een definitief herstel de Kiekenstraat een asfaltlaag te geven.
31. Diksmuide koopt een wagen aan voor het vervoer van rolwagengebruikers en ze investeert in een rolwagenfiets. De inwoners kunnen deze wagen en fiets gebruiken volgens het principe van autodelen.
32. Diksmuide maakt een evaluatie van de bestaande oplaadpalen voor elektrische wagens en plaatst er extra bij.
33. De ontmoetingscentra in Pervijze en domein Zonnestraal worden grondig aangepakt.  Diksmuide wil een bib en een permanente exporuimte in de kerk van Pervijze maar wacht nog op een akkoord van de kerkfabriek.
34. Er wordt een nieuwe evenementenhal met fuifzaal gerealiseerd op de Boterhalle-site.  Er wordt afgestapt van het plan om dit te combineren met appartementen.  Met de diensten van Onroerend Erfgoed komt er in oktober overleg rond de mogelijkheden van een ondergrondse parking op de Boterhalle-site.
35. De woningen van het OCMW in de Kleine Dijk op het binnenterrein van Stichting van Wezel worden gerenoveerd.
36. De schouwburgzaal van CC Kruispunt wordt grondig gerenoveerd.
37. Kadens breidt uit met nieuwe klaslokalen in ondermeer de pas aangekochte woning in de IJzerlegerstraat.
38. Het masterplan zorgsite wordt gerealiseerd naast woonzorgcentrum Yserheem. Hier komt een nieuw Sociaal Huis met een lokaal dienstencentrum, de Klapstoel en sociale huurappartementen voor de woonmaatschappij IJzer & Zee. Zie ook een eerder bijdrage op eDiksmuide : klik hier.
39. Het sportcomplex De Pluimen wordt verder uitgebouwd  via lopende goedgekeurde subsidiedossiers. De bijkomende gevelbekleding aan de huidige sporthalle lijkt echter geen zekerheid meer.
40. Mn ondersteunt tennisclub De Maene voor de bouw van een overdekte tennishal met 350.000 euro.  Daarvoor is er ook al een subsidie van 250.000 euro.
41. Het wandel- en fietsnetwerk wordt verruimd. De wandel- en fietsinfrastructuur in de IJzerdijk, nu tussen de Hoge Brug en de Dodengang,  wordt doorgetrokken in de richting van IJzerboomgaard.
42. Diksmuide wil haar straatverlichting overdragen aan Fluvius en laten vervangen door duurzamere LED-verlichting. Tegelijkertijd wordt het huidig doofregime van de openbare verlichting geëvalueerd.
43. Bij bouwprojecten wordt telkens hernieuwbare energie toegepast  als een goede huisvader.
44. Diksmuide streeft in overleg met de grote aanbieders naar beter internet op het platteland.
45. Diksmuide wil haar merk meer in de verf zetten :
a. Diksmuide brengt haar huisstijl visueel in het straatbeeld.
b. Er wordt geïnvesteerd in foto’s met eigen inwoners.
c. Men promoot haar merk met gadgets.
46. Diksmuide vernieuwt inhoudelijk haar stadsmagazine Diksmuide info.
47. Diksmudie voert extra toeristische promotieacties om ook kustgangers aan te trekken.
48. Diksmuide voert gezamenlijke toeristische promo met Houthulst, Koekelare en Kortemark.
49. De verhalenkelder in het stadhuis wordt interactief gemaakt voor de bezoekers met digitale tools.
50. De zolder van het stadhuis wordt ingericht tot een exporuimte.
51. Diksmuide zet zijn streekproducten meer in de kijker via campagnes en evenementen.
52. Diksmuide zet in op citymarketing.
53. Diksmuide plaatst bekende Diksmuidelingen of mensen met een band met Diksmuide in de kijker als ambassadeurs van Diksmuide.
54. De elektriciteitscabines worden gepimpt met kunst en cultuur
55. Diksmuide wil tijdens de kerstperiode mooiere kerstverlichting in de straten van het centrum en de dorpen. Daarom zullen de stadsdiensten ook in de dorpen de kerstverlichting plaatsen.
56. Water is alom tegenwoordig in Diksmuide. Daarom lanceert ze nieuwe activiteiten rond het thema ‘water’.
57. Diksmuide zal een positief beleid voeren om hengelen te promoten.  Zo wil ze bijvoorbeeld initiatielessen voorzien.
58. Diksmuide zal een convenant sluiten met haar grote toeristische partners waarin de modaliteiten van onze samenwerking bepaald worden.
59. Er worden extra middelen vrijgemaakt voor de programmatie van CC Kruispunt.  Er worden daarnaast ook evenementen voorzien rond het thema “water”.
60. Wandelen in haar groene zee is voor Diksmuide het leukste wat er is. Daarom wil ze haar inwoners en bezoekers laten genieten van het landschap en de charmante dorpen door meer zitbanken te plaatsen.
61. Er wordt een team opgericht met lokale vrijwilligers of buren die huis aan huis gaan nadat ze vorming kregen over zorg- en hulpmogelijkheden en signalen leren opvangen over de leefsituatie van mensen met een kwetsbare situatie. Dit initiatief wordt opgestart in Vladslo, Pervijze en Woumen in het kader van het project rond buurtgerichte zorg.
62. Er wordt een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid van de buurten.
63. De dienstverlening van het lokaal dienstencentrum wordt gereorganiseerd tot een aanbod dat tegemoet komt aan de noden van de buurten.
64. De huidige dorpsrestaurants worden uitgebreid naar het centrum en de wijken van Diksmuide.
65. De brievenbus leegmaken, kinderen naar activiteiten brengen, boodschappen doen, de planten water geven, … Men stimuleert de komende jaren ‘het kleine helpen’ met initiatieven en activiteiten. Een buurtapp is een mogelijke denkpiste om mensen gemakkelijk met elkaar in contact te brengen.
66. Buddywerking uitbouwen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
67. Diksmuide voorziet sterretjesweiden op haar begraafplaatsen.
68. De kerkhofmuren van Vladslo, Pervijze en Diksmuide worden vernieuwd.
69. Diksmuide richt een nieuwe doorgangswoning voor crisisopvang op in het centrum van Diksmuide. Zo compenseert men het wegvallen van de doorgangswoning in Beerst.
70. Kwetsbare huurders wil men ondersteunen op de private huurmarkt.
71. Diksmuide zet extra in op haar dienstverlening op vlak van collectieve schuldregeling en wil nieuwe initiatieven bedenken om cliënten te helpen om hun uitgaven onder controle te houden.
72. Elke zomer organiseert Diksmuide een zomerschool. Anderstaligen leren er op een toegankelijke manier Nederlands. Ze will deze werking optimaliseren.
73. Diksmuide zal de huiswerkbegeleiding (Katrol) uitbreiden
74. Diksmuide wil samen met scholen en kinderdagverblijven werken aan
sensibilisering rond leven in armoede en zetten hiervoor ervaringsdeskundigen in.
75. Via een duidelijke strategie wil Diksmuide zorgen dat voedseloverschotten zoveel als mogelijk in de sociale winkel nUniek verkocht worden.
76. Diksmuide wil 75+’ers vaker preventief bezoeken met vrijwilligers.
77. Niet iedereen durft de stap te zetten naar het Sociaal Huis. Van een responsieve dienstverlening wil Diksmuide daarom verschuiven naar een proactieve dienstverlening, waarbij niet de kwetsbare burgers zelf, maar hen contacteren om voordelen en mogelijkheden wordt bekeken.
78. Diksmuide wil haar dienstverlening naar de dorpen brengen en koppelen aan haar dorpsrestaurants.
79. Er wordt de komende zes jaar ingezet op jonge gezinnen en kinderen door
a. uitbouw van het merk Kidsmuide op Diksmuides website
b. behoud van het Blokkot voor studenten
c. digitaal communicatieplatform voor jongeren
d. de speelruimtes aanvullen zodat ieder dorp een speelpleintje heeft en ook in de wijken van het centrum behoudt men speelpleintjes.
e. er wordt geïnvesteerd in de infrastructuur van jeugdwerkingen zoals de scouts en KLJ Beerst, Keiem en Leke.
f. voor de kinderen komen er verplaatsbare speeltoestellen die op diverse plaatsen in het centrum en in de dorpen kunnen opduiken.
g. het jeugdvoetbal in Keiem en Diksmuide krijgt een kunstgrasveld.  Ook in Keiem is dat op de huidige locatie.  Een nieuwe locatie wordt voorzien in de opmaak van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.  Een effectieve verhuis is voor het Keiems voetbal dan ook nog niet voorzien tijdens deze bestuursperiode.
h. Diksmuide zal skatetoestellen aankopen maar een locatie is er nog niet.
i. het tiener- en jongerenaanbod wordt uitgebreid met uitgebreide vakantiekampen, filmvertoningen voor jongeren, …
j. de mogelijkheden tot buitenschoolse kinderopvang worden uitgebreid tijdens schoolvakanties.
80. Diksmuide wil een nieuwe weg inslaan op vlak van participatie en inspraak van haar doelgroepen. Participatie hoeft niet altijd veel tijd in te nemen van onze burger en kan ook digitaal verlopen.
81. Er wordt gestart met een concreet participatieproject: de nieuwe invulling van de site van het oud zwembad De Kupe.
82. Verenigingen brengen leven in Diksmuide. Er wordt een ondersteuningsloket opgezet zodat het eenvoudiger wordt om activiteiten te organiseren. Dit geldt trouwens niet enkel voor verenigingen, maar voor alle inwoners.
83. De subsidiepot voor verenigingen wordt verdubbeld
84. Er wordt voorzien in extra uitleenmateriaal voor de verenigingen.
85. Er wordt gezorgd voor opslagruimte voor de verenigingen.
86. Iedereen moet van thuis uit een ontmoetingszaal kunnen reserveren.  De ontmoetingscentra blijven bruikbaar voor privaat gebruik. (DLD)