In het voorjaar van 2018 lanceerde minister Vandeurzen een projectoproep. Die richtte zich tot alle woonzorgcentra die zorgethiek als essentieel beleidsdomein willen benoemen. Het Diksmuids woonzorgcentrum Yserheem stelde zich kandidaat en werd als één van de tien woonzorgcentra in Vlaanderen geselecteerd om praktijken van zorgethiek te delen. Een aantal specifieke acties worden hiervoor uitgewerkt in 2019.  Zo zullen werknemers niet alleen kunnen wisselen van job en ze kunnen ook kiezen om  ‘bewoner voor één dag’ te worden.  Op basis van de ervaringen zal men vervolgens met alle medewerkers gesprekstafels over het thema ethiek organiseren. Zo willen ze ethiek echt gaan verankeren binnen Yserheem en dit project bespreken. Ethiek is een ‘fancy’ term maar zit in de meest kleine en dagdagelijkse dingen verweven waar iedere medewerker, bewoner en familielid door geraakt wordt.

Woon- en zorgcentra vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Ze proberen een zo goed en betekenisvol mogelijk leven te geven aan oudere zorgbehoevende mensen. Deze mensen hebben immers vaak al heel wat meegemaakt en hebben maar een beperkt verweer tegen wat hen overkomt. Ze zijn afhankelijk van de goede wil, de aandacht, de oplettendheid en de inspanningen van anderen. Goede zorg verzekeren is geen sinecure. Wanneer kan je immers spreken van goede zorg? Dat is voor iedereen anders.
Deze insteek bracht de medewerkers van Yserheem tot het thema ‘zorgethiek’.  Annelien Markey (welzijncoördinator) en Mieke Van Eenoo (referentieverpleegkundige dementie) hebben een aantal projecten op poten gezet om ethiek een plaats te geven binnen de dagdagelijks werking.  Om het eenheidsgevoel aan te wakkeren en een open blik te stimuleren werd alvast het ‘wisselen van job’ ingevoerd. Medewerkers kunnen zich vrijwillig opgeven om een dag te wisselen van functie. De collega’s werken immers voor hetzelfde doel die de bewoners zijn maar doen dat vanuit een compleet verschillend perspectief. Daarnaast kunnen medewerkers ook ‘bewoner’ zijn voor een dag om zich beter te kunnen inleven in een zorgsituatie. Wie binnenkort een Yserheemmedewerker aantreft die zich inleeft als bewoner, weet meteen dat dit bedoeld is als leermoment.(DLD)