Vorige week maakte eDiksmuide bekend dat de poppies, de rode papavers die symbool staan voor de eerste wereldoorlog, een jaar na de herdenkingsperiode verdwenen waren uit de Dodengang.  Een gevolg van maaien en sproeien met pesticiden, zo luidden de eerste vaststellingen.   Maar waar het maaien door Defensie als beheerder van de Dodengang werd toegegeven, het gebruik van pesticiden werd door Defensie dan weer met klem ontkend tegenover de collega’s van de regionale zender Focus-WTV.  Defensie zou overigens niet zelf de papavers verwijderd hebben maar hiervoor een professionele onderneming aangesteld hebben.  Maar nu heeft dus de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bevestigt dat het verdwijnen van de papavers in de Dodengang wel degelijk het gevolg is van het verboden gebruik met pesticiden.  Dat leidt ze af uit foto’s die op 6 juni werden genomen in de Dodengang.  Evenwel kan de VMM zelf niet optreden bij dergelijke overtredingen, de handhaving van duurzaam gebruik van pesticiden is een bevoegdheid van de lokale toezichthouder, het Diksmuids stadsbestuur.

Nog volgens de VMM geldt het verbod op het gebruik van pesticiden ook in de Dodengang.  Het gaat immers om een terrein dat een openbare dienst verleent of eigendom is of beheerd wordt door een openbaar bestuur die Defensie is.  Wel kan er qua interpretatie mogelijks nog discussie optreden over de wanden van de loopgraven.  Een kunstwerk of bouwwerk, hier het loopgravencomplex, is niet echt een terrein en zou dan mogelijks niet onder het verbod vallen. Maar voor vlakke delen en paden is er daarentegen geen discussie, daar geldt wel degelijk het verbod.  Volledigheidshalve werd door de VMM nog nagegaan of er geen afwijkingen bestaan voor het loopgravencomplex van de Dodengang, die toch een bijzondere plaats is, maar dat is niet het geval.
Bijgevolg is het gebruik van pesticiden er verboden.  Omdat de VMM zelf niet kan optreden, zal ze contact opnemen met de milieuambtenaar van Diksmuide om verdere stappen te ondernemen.
Milieuschepen Marc Deprez stelt in een reactie dat deze vaststelling van de VMM in eerste instantie zal besproken worden binnen het schepencollege.  Maar voor de milieuschepen is het duidelijk : Diksmuide moet de nodige stappen ondernemen tegenover overtreder Defensie zodat alvast een herhaling van deze feiten kan vermeden worden en de papavers kunnen terugkomen naar de Dodengang. (DLD)