Donderdagavond heeft de stedelijke milieuraad haar zogenaamd memorandum gegeven aan het nieuw stadsbestuur.  In dit boodschappenlijstje, dat werd opgemaakt bij de start van de nieuwe bestuursperiode, heeft men enkele voorstellen geformuleerd die volgens dit adviesorgaan tegemoetkomen aan de bezorgdheden die leven bij verschillende van haar leden.  Wordt er aandacht gevraagd voor ondermeer trage wegen, natuur, landschapszorg, klimaat- en energietransitie, hinder, mobiliteit en feelgood, ook de werking zelf van de milieuraad vormt één van de speerpunten.  Volgens haar voorzitter Dirk Laplasse wil ze graag haar werking in de huidige vorm als een open raad verder zetten.

Op de bijeenkomsten van de milieuraad mag men telkens 30 tot 40 aanwezigen verwelkomen.  Dat zijn niet alleen afgevaardigden van verenigingen maar ook individuele personen die komen uit eigen interesse.  Opvallend is ook dat zowat de helft van de aanwezigen op de bijeenkomst van de milieuraad uit de landbouwsector komt.  De Diksmuidse milieuraad vormt dan ook een unieke ontmoetingsplaats voor landbouw en natuur.  Opvallend is daarbij dat men er toch ook meestal in slaagt om er natuurmensen en landbouwers in consensus te laten vergaderen.  En daarop is voorzitter Dirk Laplasse trots want zo slaagt hij erin om met de milieuraad iets te bereiken.
Hij hoopt dan ook dat het gewijzigd stadsbestuur de huidige werkwijze van de milieuraad zal weten te appreciëren zodat ze op de huidige weg kan verder gaan als een open raad.  In veel gemeenten rond Diksmuide werd de werking immers al afgebouwd omdat gemeenten niet langer verplicht zijn hun advies in te winnen.  Toch bleef de Diksmuidse milieuraad tot dusver een volwaardige adviesorgaan.  En voorzitter Laplasse hoopt dat ze dit ook tijdens de volgende bestuursperiode mag blijven.
En voor de nieuwe bestuursperiode heeft de milieuraad alvast enkele beleidsaanbevelingen meegegeven die het stadsbestuur op haar beurt kan meenemen in haar nog op te maken beleidsplan voor de periode 2020-2026.  Zo vraagt ze niet alleen aandacht voor de kleine landbouwbedrijven met hun niche-werking maar ook voor de plaats van het landbouwbedrijf in het landschap.  Het fiets- en wandelnetwerk moet verder uitgewerkt worden en ook de inspanningen om Diksmuide klimaatneutraal te maken moeten verder gezet worden.  De komende jaren mag Diksmuide ook verder werken aan de inventaris van haar groenstructuur, een belangrijk beleidsinstrument  En het groen in de stad mag daarbij ook meer biodivers worden.  Voor de milieuraad moet ook de komende jaren gestreefd worden naar een verbetering van de waterkwaliteit, die op vandaag nog te lijden heeft van een teveel aan stikstof afkomstig van de landbouwbemesting.  Tenslotte vraagt men in het memorandum ook nog aandacht voor een feelgood-situatie waar plaats is voor ondermeer meer groen en bloemen op de Grote Markt (foto)  En tenslotte moet Diksmuide ook aandacht blijven hebben voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de zogenaamde  SDG’s.
Het memorandum werd donderdagavond overhandigd aan de bevoegde schepenen Martin Obin van ondermeer landbouw en groen en Marc Deprez voor het gedeelte duurzaamheid en milieu.
Voor het volledig memorandum : klik hier. (DLD)