Nu de Diksmuidse Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, in een eerste advies het voorstel om het nieuw politiekantoor aan de Rijkswachtstraat te bouwen heeft afgewezen, bracht gemeenteraadslid Eric De Keyser (SP.a-open) een nieuw alternatief mee naar de raadzaal.  Een alternatief dat voor hem niet alleen sneller kan gerealiseerd worden maar dat ook nog eens goedkoper en centraler binnen de zone ligt.  En dat heeft hij gevonden op de hoek van de Stokerijstraat en de Esenweg (foto).  Toch heeft burgemeester Lies Laridon (CD&V) nog voldoende redenen om vast te houden aan de locatie aan de Rijkswachtstraat.

Voor Eric De Keyser moet de locatie aan de Stokerijstraat nog eens in overweging genomen worden vooraleer er definitief beslist wordt.  Dit terrein bevindt zich immers al in een zone voor openbaar nut.  Bij de opmaak van het gewestplan werd immers tijdens de vorige eeuw voorzien om er een centrale begraafplaats voor Groot-Diksmuide te realiseren, plannen die intussen afgevoerd werden.  Maar een nieuw politiekantoor kan perfect op gronden met een dergelijke bestemming.  Doordat het terrein aan de Rijkswachtstraat dit niet heeft, moet op vandaag daar gekeken worden voor een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat voor heel wat vertraging kan zorgen.
Heeft men aan de Stokerijstraat geen nieuw RUP nodig, bovendien kunnen deze terreinen er veel goedkoper verworven worden en ook latere uitbreidingen zijn er mogelijk wat aan de Rijkswachtstraat dan weer niet mogelijk zal zijn.  Daarenboven ligt het ook nog eens centraler binnen de politiezone met Koekelare, Kortemark en Houthulst.  Ook is het gelegen aan de gewestweg zodat de vier gemeenten makkelijker bereikbaar zijn voor de politiediensten.  Het nadeel dat de inplanting daar een 600-tal verder is van het centrum, vindt De Keyser verwaarloosbaar.  Hij vroeg dan ook alle alternatieven, met inbegrip van de Stokerijstraat, opnieuw, maar dan wel objectief tegen elkaar af te wegen.  Eerdere studies rond de locaties omschreef het SP.a-open-raadslid als subjectief omdat ze enkel moesten dienen om de gemaakte keuze van de Rijkswachtstraat te bevestigen.
Meteen kunnen bij een keuze voor de Stokerijstraat, de terreinen aan de Rijkswachtstraat ook behouden blijven voor woningen zoals dat oorspronkelijk was bedoeld.

Maar burgemeester Lies Laridon vreest dat men, met het terugdraaien van een eerder gesloten akkoord met de andere gemeenten binnen de politiezone, de bereikte consensus om het kantoor in Diksmuide te bouwen, verloren zal laten gaan binnen de inmiddels herschikte politieraad.  Door in te stemmen met de locatie aan de Rijkswachtstraat verzoende de politieraad zich er eerder mee om het hoofdkantoor in Diksmuide te bouwen, niettegenstaande dit niet centraal in de zone is.  Daarenboven zou de Diksmuidse burgemeester het betreuren dat, met de bouw van een politiecomplex aan de Stokerijstraat, er een mooie open ruimte zou verloren gaan.  Voor burgemeester Laridon blijft dan ook de keuze aan de Rijkswachtstraat de best te volgen weg voor het nieuw politiekantoor. Ze onderstreepte ook dat het eerder gegeven negatief advies van de Gecoro slechts een voorlopig standpunt is, dat later nog moet bevestigd worden zodat dit niet definitief negatief is. (DLD)