Idee 2006-raadslid Marc Deprez reageerde op ons pleidooi voor een betere bescherming van de Waleweiden (zie artikel eDiksmuide 17.1.2014). Deze reactie stond in de sterren geschreven en Dhr. Deprez doet wat zijn roeping is en dat is uiteraard zijn volste recht. Omdat ook de waarheid alle recht heeft toch een paar aanvullingen, lees rechtzettingen op zijn beweringen.

Uit niks blijkt dat een betere bescherming negatieve gevolgen zou hebben voor de landbouw. We vragen in de Waleweiden geen natuurreservaat, we vragen enkel dat de eeuwenoude graslanden niet meer opgevoerd en omgeploegd (gescheurd) zouden worden. Wat we vragen is in de feiten dat er rekening gehouden wordt met ‘de natuurlijke handicaps’ van een dergelijke gebied. Het opvullen en omploegen van oude polder- en hooilanden is nefast voor de natuurwaarden in een dergelijk biotoop en maakt ook voor een groot stuk de water- en klimaatbuffer van de polders kapot.
Verder vragen we dat er in de Waleweiden net als bijvoorbeeld in de Handzamevallei ruimte zou gemaakt voor herstel. Voor het overgrote deel zal dit bestaan uit het ruimen van grachten en sloten en daardoor een win-winsituatie voor landbouw en natuur zijn.
Hoe negatief het ecologisch effect van het scheuren van historische poldergraslanden ook is, ook voor de boer die scheurt zijn er vervelende gevolgen. Sommigen horen het niet graag, maar de polderboer scheurt niet alleen het eeuwenoude grasland, maar ook zijn portemonnee. Het ploegen, opvoeren en draineren van deze gronden kost immers al snel vele duizenden euro per ha en na een paar jaar blijkt al snel uit de praktijk dat deze omzettingen in de kustpolders economisch niet rendabel zijn. Overal waar er landbouw is moet men rekening houden met het natuurlijk gegeven, met de troeven, maar ook met de beperkingen van een gebied. Zeker in waterrijke gebieden als de polders is de gebruiker gebonden aan het karakter van de grond, aan de watertafel, aan het vele turf in de grond en de klei daarboven. Denken dat men dergelijke gronden zo maar kan omzetten en er op kweken wat men wil getuigd niet van gezond boerenverstand.
Kortom: het scheuren van poldergraslanden kost veel, is een ramp voor de natuur en brengt uiteindelijk noch de boer, noch de natuur iets op. Integendeel, enkel de aannemers die grond aanvoeren en draineren winnen, de boer zelf betaald de prijs voor gebakken lucht.
Dhr. Deprez verwijst naar afspraken van 2004. Ik beken dat er toen ook met hem afspraken gemaakt werden. Toen werd beslist om in Stuivekenskerke het natuurreservaat niet uit te breiden (waar wel zeer gegronde argumenten voor waren) maar in ruil wel werk te maken van een extra bescherming van de Waleweiden. Wat wij nu vragen is niet meer of niet minder dan een uitvoering van deze afspraken van toen. In de onderhandelingen van destijds gaf het natuurbehoud veel toe. Dit nu niet uitvoeren zou een kaakslag zijn voor de geloofwaardigheid van het overlegmodel tussen landbouw en natuur.
Dat een betere bescherming van de Waleweiden eigenlijk al jaren beslist is door de Vlaamse Regering, kan voor een democraat als Marc Deprez toch ook geen onbelangrijk detail zijn. We vragen immers niet meer, maar ook niet minder dan de uitvoering van een regeringsbeslissing. Samen met het parlement toch een fundament van onze democratie.
Dhr. Deprez vraagt financiële compensaties voor de landbouw. Of dit al dan niet kan zal de samenleving moeten beslissen. Dat er geen compensaties kunnen gegeven worden omdat de broeken al van oudsher nat zijn en kleigrond geen zandleem is hopelijk duidelijk. Hoe dan ook kunnen (bijkomende) compensaties niet zonder dat er ook duidelijke plichten tegenover staan. Die ‘plichten’ zouden in de praktijk eigenlijk al een onderdeel moeten uitmaken van de reeds bestaande steunmaatregelen voor de landbouw, onder meer de Europese.

Peter Bossu, voorzitter SOS Kustpolders

Als OCMW-raadslid van de CD&V-fractie ben ik heel blij dat de fractie van Idee2006 – bij monde van Borra Annemieke – tevreden is dat onze coalitie een aantal beleidspunten zou overgenomen hebben die door hen zou voorgesteld zijn geweest.
Maar….ik vraag me dan wel af waarom ze op de raad alle voorgestelde beleidspunten mee afgekeurd hebben?
Met vriendelijke groet,
Werner Verheecke – OCMW-raadslid

Hierbij wil ik de oppositie van de OCMW-raad bedanken om hetgeen ik tijdens de vorige legislatuur bepleit heb, en dan al lachend afgeketst werd, nu volmondig overneemt. Wij, vanuit Idee2006 hebben vurig gepleit voor het inschakelen van vrijwilligers bij het sociaal werk, maar dat kon dan niet, wegens gevaar voor schending van de privacy, en die mensen zijn daar niet voor opgeleid en duizend reden. Nochtans bleek dit dan al (oa in Poperinge en de buurtwerking van Alveringem) al duidelijk zijn diensten te bewijzen nl. verlaging werkdruk sociale dienst, voeling houden met “de burger” ea.
Hierbij willen wij ook de coalitie van de OCMW-raad bedanken om hun visie omtrent “armoede “ te hebben aangepast aan wat wij al vele jaren hebben bepleit nl. dat armoede enkel kan bestreden worden door de innerlijke kracht van de mens te versterken dwz hun kleine werkjes laten doen, stap voor stap te bevestigen bij elke positieve handeling ed.
Wij voelen ons gevleid dat de huidige meerderheid eindelijk het idee achter Idee2006 heeft door genomen en ons daarin bijtreedt. Moeten wij nu zo verder gaan?
Wij denken het niet. Onze pluimen zal de coalitie niet meer op hun hoed steken, ook al hebben we nog heel wat pluimen in petto.
Annemie Borra – OCMW-raadslid Idee2006

In het laatst verschenen CD&V pamflet wordt beweerd dat geen belastingsverhoging gelijk staat aan “belastingen blijven laag”?
Vreemde logica als je weet dat 8% personenbelasting en 2150 opcentiemen tot de hoogste van West-Vlaanderen behoren !  Misschien had een correctere weergave geweest “belastingen blijven even hoog”?
Laat ons hopen dat deze beide belastingen tenminste niet meer stijgen tijdens de huidige bestuursperiode zodat er dan in 2018 kan gesproken worden van “belastingen bleven gelijk”
Prettig eindejaar, Jeroen Bailleul

In Pervijze kon je blijkbaar stickers kopen, zij het buiten in de regen.  In Esen moest je niet in de regen staan wat de ambtenaar wist onmiddellijk te vertellen :”ik heb er geen meer” “alles is uitverkocht”.
Christiaan Merlevede

We zijn eind 2013 en tot hoever in 2014 wordt de levensgevaarlijke situatie aan de spooroverweg te Oostkerke nog uitgesteld ?  In de tegenreactie op mijn aangifte van de situatie wordt als dekmantel het argument van het verkeersbord 30 Km per uur vermeld en is alle gevaar precies weggewimpeld….  Verder nog gesteund door een flauw argument door de heer Fréderique Petit dat in theorie ieder voertuig kan stilvallen.
Niet akkoord met dit argument ! De lange bus komt praktisch daar telkens tot een bijna stilstand en de bestuurder is genoopt volledig naar links af te wijken en dit zonder een verkeersbord dat hij daartoe voorrang heeft op een tegenligger.  Met de winter voor de deur ware het aan te raden dit zeker te bespoedigen. De belofte in 2014 is van bij de start nog heel lang.!
Georges Lanssens

Zaterdagnamiddag tussen 13 u-13.45u is de ambtenaar van stad Diksmuide, zoals voorzien, met zijn bestelwagen aanwezig geweest op het kerkplein te Pervijze.  Een mooi lofwaardig initiatief van stad Diksmuide om dit in de deelgemeenten te komen doen maar…
In Pervijze zijn diegene (en zeker de ouderen) die van deze “dienst” gebruik hebben gemaakt helemaal niet te spreken dat ze daarvoor buiten in het rijtje in regen en gure wind hebben moeten aanschuiven.
Door het zijvenstertje van de bestelwagen zijn de stickers verkocht en de vuilniszakken omgeruild. De bewoners stonden gewoon buiten in de gure wind en de regen aan te schuiven terwijl het OC Ten Bercle op 10m afstand was en er genoeg lokalen voorhanden zijn waar dit droog en uit de wind kon gebeuren. bij navraag bij de chauffeur is dit blijkbaar in andere deelgemeenten aan andere OC’s ook het geval geweest.
Ik ben er ook kort na de middag zelf geweest om mijn oude rol om te ruilen tegen de 10€ duurdere nieuwe zakken en ben er meteen door (oudere) bewoners op aangesproken.
Dat de vuilniszakken aanzienlijk duurder zijn geworden is één zaak, dat ze daarvoor buiten moeten aanschuiven terwijl er een gemeentelijk OC zich op 10m bevindt wekte bij de aanwezigen veel ergernis.
Iemand suggereerde zelfs om de bedeling in het inkomportaal van de kerk te doen gezien deze open stond.
’s Avonds tijdens een kerstfeest ben ik daar opnieuw door nog andere bewoners op aangesproken en ook door iemand die, naar eigen zeggen, de burgemeester al had gecontacteerd om zijn ongenoegen hierover kenbaar te maken. Hij kreeg als antwoord dat hij ook elke dag op het AC terecht kon om zijn stickers te kopen en zijn vuilniszakken in te ruilen.  Een antwoord dat uiteraard opnieuw niet in goede aarde is gevallen.
Enfin, om een lang verhaal kort te houden, hoe een eigenlijk goedbedoeld initiatief door een slechte uitwerking en organisatie ervan, alvast in Pervijze, in slechte polderaarde is gevallen.  Het weer kan men niet bestellen, maar je kan er wel in je planning rekening mee houden.
Bart Verbrugghe – N-VA-raadslid

De laatste dagen werden er op ediksmuide en het manehoekje nogal wat meningen neergeschreven over het politieke klimaat in Diksmuide.  Er werd hierbij zelfs verwezen naar weertypes zoals vriezen en dooien. Ik wil bij mijn mening hier op het manehoekje daar even verder op inspelen en er graag nog de wind aan toevoegen.  Daarbij verwijs ik even naar de aloude bekende weerspreuk : “Een dooi zonder regen of wind, is het niet waard dat hij eraan begint”.
Wat eigenlijk wil betekenen dat een “echte “dooi niet zomaar stilletjes en zacht zijn intrede doet .De vrieskou komt dan ook dikwils terug bij een dooi zonder die regen en wind. De politici vullen dan ook best zelf in wat die fictieve regen en wind voor hen betekent tijdens het mogelijke dooiproces van de politiek in Diksmuide.
Het voorbije jaar heb ik ,weliswaar zonder een of andere politieke partijkaart op zak te hebben ,enkele keren de gemeenteraad bijgewoond.  Ik was dan ook getuige van(ik citeer Dhr Vanlerberghe) : “het bedenkelijke schouwspel” .De reden van mijn aanwezigheid was telkens  het op de agenda staan van de problematiek rond de kleine windmolens in Diksmuide en de persoonlijke interesse van mij om een kleine windmolen te plaatsen als proefproject op ons bedrijf.  Tijdens de zogenoemde monstergemeenteraad van 4 november kregen we dan uiteindelijk toch enig positief nieuws te horen over de kleine windmolens.  Het stadsbestuur van Diksmuide zou haar medewerking verlenen aan de provincie om proefprojecten op te starten en zoekzones vast te leggen ,ook op het grondgebied van Diksmuide .Verder ook nog een samenwerking tussen meerderheid en oppositie bij het verdere verloop van de kleine windturbines in Diksmuide wist de schepen van ruimtelijke ordening ons ook nog te vertellen.
Ja …we zullen het terug maar geloven zeker…en zien!
Ik hoop alvast dat alle 25 verkozen gemeenteraadsleden(zullen we ze dan maar voor eventjes de acteurs en actrices noemen) zelf voor die fictieve regen en wind zullen zorgen ,zodat we uiteindelijk van een “echte” dooi kunnen spreken . En dat alle gemeenteraadsleden hun volle politieke verantwoordelijkheid op zich nemen(mocht dit op vandaag nog niet het geval zijn) .Dit ten gunste van alle inwoners en vooral de kiezers van Diksmuide.
En…. hopelijk vinden we binnenkort de kleine windmolen dan toch ergens terug in het ontdooide Diksmuide!!!
Johan Debruyne – gewone boer uit de oude vooroorlogse romeinse heirweg van Esen ,op vandaag nog steeds “de Steenstraete” genoemd.

Nieuwe fietspaden, in één woord gezegd : SUPER !!!!!! Dit wordt een hele verbetering voor alle bewoners in de randgemeenten.  Het gaat trouwens de laatste tijd opvallend goed met Diksmuide: heel mooi vernieuwd Schoolplein, mooie stationsbuurt en nu nog een pak nieuwe fietspaden.  De natuur wordt zelfs niet vergeten: Nieuwe lindebomen in de Ijzerlaan en de Woumenweg. Prima!
Alleen hoop ik nu dat ze de mooie bomenrijen in de Vladslostraat niet offeren voor een fietspad.  Bijna alle mensen die bij ons op bezoek komen missen nog altijd de bomenrijen in de Oostendestraat.  Heel dikwijls komen ze uit de richting Sint-Pieterskapelle en kwamen dan in het landelijk en pittoreske Diksmuide aan.  Die sfeer is nu helemaal weg.   ( Dit geldt ook wanneer men van Torhout komt. ) Ik weet het er staan nieuwe bomen maar vooraleer die kunnen charmeren moeten we nog veel geduld hebben.
Daarom : laat ze alstublieft staan die bomen in de Vladslostraat !
Dank je wel . Peter Stuijk.

Na lang beraad heeft de N-VA-fractie beslist om toch te reageren op het artikel van K. Vanlerberghe waarin hij oproept om een betere sfeer te creëren in de gemeenteraad.

Hoe eerbaar de oproep van de schepen ook moge zijn, doch net door die oproep in het openbaar te doen bewijst hij nogmaals de minachting die de meerderheid heeft voor de oppositie. Zo was het namelijk de N-VA en Idee 2006 die een maand geleden een gemeenteraad samenriepen om die nieuwe start te kunnen nemen. Wij kwamen met 13 concrete voorstellen waarover we inhoudelijk het debat wilden aangaan. Dit initiatief werd echter volledig de grond ingeboord door de partij van de schepen, samen met zijn coalitiepartner.
Ik lees graag dat de schepen vindt dat niet alle voorstellen van de meerderheid a priori moeten verworpen worden, maar zijn daden spreken hem jammer genoeg tegen. Zo was er op de vorige gemeenteraad het punt van raadslid Bert Laridon waarbij hij na een voorstelling over nieuwe woonvormen vroeg om een goedkeuring om een aanbeveling te doen aan het Schepencollege om regisseur te worden van nieuwe, innoverende en inventieve woonprojecten. In zijn repliek antwoordde E. De Keyser dat hij al jaren als regisseur bezig is. Toch weigert de meerderheid om dit goed te keuren. De vraag van raadslid Jürgen Van Collie om het huishoudelijk reglement aan te passen zodat ze in orde is volgens de wet, werd zonder enige gène weggestemd.
Ik hoop ook dat het maandag dooit tijdens de gemeenteraad. Wij zullen alvast weer enkele positieve voorstellen doen, maar ik zal voor de zekerheid toch ook een warme jas meebrengen.
Koen Coupillie – fractieleider N-VA Diksmuide