Als lid van de landbouwraad Diksmuide ben ik getuige van de steeds maar weerkerende vraag aan het schepencollege om er voor te zorgen dat ook in de buitengebieden kan teruggevallen worden op een degelijke internetverbinding.  In die vijf jaar dat ik in deze raad zetel is daar zoals op zoveel vragen vanuit een ondernemend Diksmuide niet op in gegaan. We moeten weliswaar ook inzien dat zo’n  voorziening uiteraard  een behoorlijk kostenplaatje heeft en dat zelfs in de tijd toen alles nog zogezegd gratis was er betreffend nooit iets uitgevoerd is geworden.
Als lid van de provincieraad West- Vlaanderen ben ik ook getuige van het installeren van digitale netwerken in buitengebieden, en zelfs concreet in ons eigenste Diksmuide. Hierbij kan ik de volgende dossiers goedgekeurd door de deputatie en met instemming van de provincieraad aanhalen:

1)      Goedkeuren van de offerte voor het aanleggen van een glasvezelverbinding tussen het provinciehuis Boeverbos en het bezoekerscentrum De Blankaart; kostprijs 197.650,00 € (deputatie 30/11/2017)

2)      Goedkeuren van de onderhandelingsprocedure en het gunnen van het aanleggen van een glasvezelverbinding tussen het provinciehuis Boeverbos en de IJzerboomgaard: kostprijs 26.549,84 € (deputatie 6/7/2017)

Concreet is dit vooral de kostprijs voor de fysieke aanleg van een glasvezelkabel naar het buitengebied zelf.
In de huidige context kan er niemand tegen zijn dat ambtenaren van de provincie zich op een fatsoenlijke manier kunnen bewegen op het internet, ook niet in de buitengebieden. Maar voor de ondernemers in diezelfde  buitengebieden moet het wel zuur opbreken dat ambtenaren zonder verpinken wel krijgen waar zij al jaren, en zelfs minder hoogtechnologisch, naar vragen. Wat meer is, als belastingbetalers helpen ze die digitale faciliteiten voor onze overheid creëren. Maar zelf worden ze al die jaren verhinderd om met de noodzakelijke digitale tools hun bedrijf te runnen.
De conclusie is altijd hetzelfde: politiek bedrijven is keuzes maken. De vraag is:  verdient een inwoner van de buitengebieden niet dezelfde faciliteiten als een ambtenaar die er werkt?
Niet Bredero kan daarop antwoorden want die man is allang dood. Wel een overheid die begaan is met zijn ondernemers.

Wie weet kunnen verkiezingstijden hier toch nog beweging in brengen…..

Luc Coupillie
Provincieraadslid voor N-VA

Waarom vragen wij af wordt onze wijk sedert een drietal maanden weer verstoord door wagens komende van en naar het spoorviaduct ?  Een dicht wonende buurman sprak mij daar over aan en meldde eveneens dat hij een Schepen verzocht om dit heuvel dringend op te lossen.
Helaas moest ik hem  net als voor zoveel ander schepenen dat ik al ontbood   het antwoord schuldig blijven en hem vertellen dat ze algemeen hun paraplu boven het hoofd houden uit vrees iemand te benadelen voor een mogelijk verlies van een stem … Op zijn verzoek ga ik dan ook onmiddellijk in en zeker omdat hij het ook al anders probeerde .. naar een uitvoerend orgaan !!  Verder zoek ik langs deze weg ook voor wat bescherming van de fietser langsheen de Grote en de Kleine dijk. Weinig plaats natuurlijk !Maar kan het niet als langs de landelijke smalle wegen dat er hier en daar een open plaatsje wordt aangelegd “ ZONDER “ verlies aan een parkeerplaats ?  Dit kan voor de een of ander inrit aan enkele garages  met het aflijnen in schuine witte strepen over een lengte van een grote personenwagen ?  Zo kan ieder  autobestuurder zich tijdig op zo’n afslag plaats opzij houden en voelt de zwakke weggebruiker zich veel veiliger !!

Wie trekt er zich even iets aan of wordt het ook weer verschoven op de lange baan !??

Georges Lanssens

Beste Maurits

Het spijt mij zeer dat u zich mateloos hebt geërgerd aan een artikel uit ons jongste N-VA info- blad voor Diksmuide. Jammer, maar volkomen onterecht me dunkt.
Dat korte artikel nog eens kort samengevat: N-VA vraagt uitleg over het niet uitvoeren van een financiële afspraak tussen het OCMW en ’t Vlot rond de opstart van de Klapstoel, een overigens gewaardeerd initiatief van het OCMW, in samenwerking met een aantal welzijnsorganisaties.  Als er op een terechte vraag geen antwoord komt binnenshuis dan volgt er logisch een tweede vraag buitenshuis: waarom wordt hier in alle talen over gezwegen? Wat valt er te verbergen?
Is deze logische vraag een aanval van de N-VA op de vrijwilligers van ’t Vlot?. Langs geen kanten.  Wie dat suggereert heeft duidelijk een andere agenda.  Ik geloof ook niet dat dit de bedoeling kan zijn van uw uitgebreide reactie.
Kort besluit: nu weten we ook officieel hoe de vork in de steel zit. De geschreven overeenkomst waarbij ‘t Vlot een bedrag van € 5.500  zou inbrengen in het project van de Klapstoel was eigenlijk gesimuleerd. Het is tussen partijen nooit de bedoeling geweest dat dat bedrag ook effectief zou betaald worden.
Vandaar de geforceerde stilte die volgde op een pertinente vraag.

Sans rancune en met vriendelijke groet

Jan Colaert

In het blad van N-VA dat eind februari in alle brievenbussen van Diksmuide terecht kwam haalt Joachim Van Opstal weer eens zwaar uit tegen Welzijnsschakel ’t Vlot die zogezegd zou weigeren een schuld van € 5500 te betalen,  nl. hun bijdrage bij de start van het project De Klapstoel. Jammer dat Dhr. Van Opstal niet vooraf eens de moeite gedaan heeft om bij de Welzijnsschakel  ’t Vlot zelf eens te informeren hoe de vork juist aan de steel zit. Het zou voor hemzelf misschien heel wat ergernis en voor de vrijwilligers van ’t Vlot zeker heel wat verontwaardiging bespaard hebben mochten hij dat wel gedaan hebben. Nu worden wij publiek beschuldigd van niet nakomen van afspraken, weigeren van betalen, gebrek aan “transparantie met belastingsgeld waarmee wij gesubsidieerd worden”. Dit komt voor ons wel erg zwaar over.

Hoe zit de vork dan wel aan de steel?
Al enkele jaren geleden klopte ’t Vlot bij het OCMW aan met een voorstel. In zijn werking krijgt ’t Vlot van heel wat mensen spullen aangeboden waarmee zij misschien kansarmen kunnen helpen: kledij, schoenen, huisraad, meubilair enz… Een probleem was voor ’t Vlot voldoende opslagplaats en een ruimte om dit ook aan de man te brengen. Daarnaast zochten we ook al lang naar een ontmoetingsplaats om mensen in armoede uit hun isolement te halen. ’t Vlot dat voor zijn werking zo goed als volledig steunt op sponsoring heeft zeker niet de financiële middelen om hiervoor een pand te huren. Vandaar de vraag naar het OCMW toe of zij een oplossing zagen. Van het OCMW hoorden wij dat zij ook dachten aan zo’n ontmoetingsplaats met eraan verbonden een zeer laagdrempelig winkeltje voor die doelgroep. Alleen de vrijwilligers hadden zij hiervoor niet. ’t Vlot kon daar wel voor zorgen. “De Klapstoel” kreeg zo stilaan vorm. Het OCMW diende voor de opstart een project in bij de provincie met vraag voor steun. Die aanvraag moest gebeuren niet alleen door het OCMW,  maar liefst ook in samenwerking met de verschillende vrijwilligersgroepen rond kansarmoede in Diksmuide. Werkten mee: ’t Vlot, de Vincentiusvennootschap, De Helpende Hand, het CAW. Vóór die aanvraag werd aan ’t Vlot gevraagd hoeveel wij eventueel konden bijdragen voor de start. Voor ons was die € 5.500n echt een maximum. Uiteraard gebruiken wij onze gesponsorde centen (niet van belastingsgeld!) liever om rechtstreeks kansarmen te helpen, bv. om mensen die niet van het OCMW of een andere instantie ondersteuning kunnen krijgen toch een duwtje in de rug te geven om aan hun kinderen kansen te geven die ze door hun gezinssituatie voortdurend moeten missen.
Tot grote voldoening van het OCMW en ook van ’t Vlot kende de provincie een startsom toe van € 75.000. Toen wij met ’t Vlot vaststelden dat enkel aan ons (en niet aan de andere groepen die mee betrokken waren bij de aanvraag) een bijdrage zou gevraagd worden bij de start trokken wij opnieuw naar het OCMW met de vraag om (gezien ook die mooie financiële steun van de provincie) niet te moeten betalen en onze centen meer efficiënt voor onze werking te gebruiken. Men had daar in het OCMW ook begrip voor. We kregen ook nooit een oproep om toch te betalen en kregen tot op heden ook nooit enig rappel voor achterstallige betaling van “schulden”.  Zo zit de vork dus aan de steel!  Is er wat ons betreft sprake van weigering? Van gebrek aan transparantie met gesubsidieerd belastingsgeld? Wij krijgen geen subsidies  (alleen zoals ook andere organisaties jaarlijks een kleine aanmoedigingssteun vanwege de stad en die wordt goed gebruikt). De aanval in het artikel van het blad van N-VA komt dan ook zwaar aan bij al onze vrijwilligers. Wij kijken ondertussen nieuwsgierig uit naar de verkiezingsbeloften van de verschillende partijen. Hopelijk krijgen we daar iets meer constructiefs te lezen dan in het vermeld artikel.

Maurits Latré

“Mens erger je niet” is een bordspel dat ontspannend kan werken. Maar wanneer het spel op een verkeerde manier in de wijdse natuur wordt gespeeld, dan kan dat wel eens leiden tot echte ergernis in het kwadraat. Als modale fietser overkomt het me bijna dagdagelijks.  Toen ik vanmiddag na een fantastisch deugddoend fietstochtje huiswaarts reed, werd mijn goed humeur alweer aangetast toen ik langs de berm een stel kapotte binnenbanden van een fiets zag liggen.

Beste meneer de wielertoerist: hoe is het mogelijk dat je je afval zomaar in de natuur achter laat?
90 % van de bevolking ergert zich aan zwerfvuil. 99 % van de wielertoeristen zelf ergeren zich daar blauw aan. Wil je aub je afval komen ophalen. Het ligt langs de Frontzate bij de oversteek van de Proostdijk. Jij bent één op de honderd fietsers die de naam van wielertoerist oneer aandoet. Door de goegemeente worden wielertoeristen nu al eens scheef bekeken als wielerterroristen die in het midden van de straat rijden op weg naar het dichtstbijzijnde café. Als we nu ook nog moedwillig onze kapotte banden toevertrouwen aan moeder natuur dan is die term terrorist zeker op zijn plaats.
Wij echte wielertoeristen die naam waardig, houden wel van de natuur en zijn de overheid en zeer zeker ook de landbouw dankbaar dat we kunnen genieten van de prachtige omgeving waar we mogen doorheen fietsen. Eigenlijk ook ongelooflijk dat landbouwers op bordjes een smeekbede moeten richten aan passanten om geen vuiligheid achter te laten; dat zou zo vanzelfsprekend moeten zijn. Zwerfvuil getuigt van een gebrek aan respect voor natuur en medemens
Daarom beste wielertoerist, als je de naam wielertoerist waardig bent en je de goede naam en faam van je collega’s wielertoeristen niet in het gedrang wil brengen, kom dan aub je rommel opruimen. Je zult veel ergernis besparen bij de vele passanten die daar dagdagelijks langs komen.

Luc Coupillie
Wielertoerist in hart en nieren

“Onze Vlaamse taal is wonderzoet, voor wie haar geen geweld aandoet.”   Een aloud gezegde dat de bedenkers van ’t Saam’ over het hoofd hebben gezien bij het zoeken naar een gepaste naam voor de scholengroep.  Deze nonchalance  ligt aan de oorsprong van de Babylonische spraakverwarring rond de benaming ’t Saam, waarvoor Bert uiteraard niet verantwoordelijk voor is.  Anderzijds  heeft de huisbaas van ‘De Westpoort’ de betekenis van “vermeend”, in de context van mijn column, fout geïnterpreteerd.  Volgens Van Dale zijn er verschillende synoniemen van “vermeend”, onder meer “verondersteld”, “vermoedelijk” en “ten onrechte beschouwd als.” Jammer genoeg heeft Bert op het verkeerde paard gewed.  Wat ik met mijn schrijven bedoel is “verondersteld’” of  “vermoedelijk” omdat ik weinig twijfels heb over het intellectueel niveau van B&S.  Waarom zou ik trouwens mijn tactiek van weleer wijzigen en zonder één enkele grondige reden op de kap van Bert en Sien gaan zitten?  Soms echter moet een tekst enkele keren worden gelezen, afhankelijk van het intellectueel peil van de lezer. Het is mijn vurigste wens dat dit jammerlijk misverstand bij deze is rechtgezet. Het lucht mij alvast op dat Bert geen wrok koestert ten opzichte van mij, wat me doet veronderstellen dat ik  geen ‘persona non grata’ zal zijn in zijn stijlvol kaffee en mijn vrouw en ik hopelijk zullenvergast worden op een gratis kopje koffie in ruil voor de vermeende verdachtmaking. Wat mij persoonlijk betreft, voel ik eveneens geen rancune ten opzichte  van Bert want zoals hij suggereert, kan ik inderdaad wel tegen een stootje, zelfs al heb ik niet het volume van Maggie De Block….

Johan Devos

‘Diksmuide geeft je ademruimte’  Dit is de slogan van Diksmuide. In kader van het onderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt de medewerking van de burger gevraagd. Het is een onderzoek in samenwerking van de krant De Standaard met de universiteit van Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en andere partners.  Meten is weten.   Als we veel meten, weten we meer.  Met burgerparticipatie komen we verder.  Het zorgt voor sensibilisatie en  betrokkenheid.   In sommige steden en gemeenten nemen de gemeentebesturen initiatieven tot aanzetten van particpatie aan dit project.  Spijtig dat  hier geen dergelijke initiatieven genomen werden.  Doet het bestuur mee ?  Het is de ideale  kans om de slogan daadkracht bij te zetten, als de resultaten gunstig zouden zijn…   Of worden de gevolgen van de luchtvervuiling door het vele doorkruisend zwaar vervoer en de tijdelijke files dwars door de centra hierdoor duidelijker ?  Ik was (zie vraagstelling in infoblaadje van Idee eind januari) en ik blijf ‘curieus’.  Dergelijke lovenswaardige initiatieven van ‘crowdsourcing’ maken wetenschappelijke studies mogelijk waar je als vragend individu niet toe in staat bent.  Citizen science combineert wetenschap, burgerzin en democratie.  We zijn met ons IDEE grote voorstander van burgerparticipatie en het raadplegen van de basis, herinner ons onterecht afgewezen  referendum X2 !

Ik heb alvast niet gewacht, het initiatief genomen en mij kandidaat gesteld.  Ik hoop met dit schrijven nog mensen uit Diksmuide  te motiveren om mee te werken.  Inschrijven kan nog tot 20/3/2018 via de website www.standaard.be/curieuzeneuzen

Katleen Winne

Een vlaming kruipt veel. Hij kruipt op zijn fiets, hij kruipt in zijn bed, hij kruipt op zijn….(fantasie laten werken!).  Ik kruip vandaag in mijn pen om columnist Johan van een stevig antwoord te dienen.
We klagen niet want we komen nogal dikwijls op een eerder positieve manier in beeld, in zijn taal.  En…ik lees altijd met plezier zijn zieleroerselen.  Wat hij ons aandoet in zijn laatste column is “des guten zuviel” om ook eens wat in onze derde landstaal te citeren.  Bovengenoemde Johan had in zijn laatste column onze vensterspreuk “in de mot” namelijk “ ’T SAAM in de WESTPOORT”  Hij doet wat schamper over ons “vermeend intellectueel gehalte” wat wij natuurlijk niet op zijn beloop kunnen laten.
Het is , het moet gezegd, ontsnapt aan zijn “lodderig oog” (zalige herinnering aan Arendsoog en Witte Veder” uit mijn goede jeugdjaren) dat effectief in de fel besproken nieuwe naam van onze geliefde middelbare scholen, de term “’T Saam” gebruikt wordt met het afkappingsteken op deze plaats.  Ik geef hem gelijk dat het niet juist geplaatst staat want een afkappingsteken vervangt een weggelaten klinker, hier dus “Te Saam.”  De sneer moet dus gaan naar de geniale bedenkers van deze uiterst bedenkelijke en gecontesteerde naam.
Dat voorbijgangers zich geen vragen gaan stellen gezien er geen passanten zijn is een waarheid als een koe maar wij maken ons daarover weinig zorgen daar we gelukkig kunnen bogen op een uiterst trouw en bijwijlen intellectueel cliënteel waaronder ik ook Johan en zijn geliefde eega wil rekenen.
“Sans rancune” en vriendelijk en sportief en ludiek bedoeld  Een columnist moet nu éénmaal tegen een stootje kunnen.

Bert van de Westpoort

De storm rond Aloysius is nu wat gaan luwen , en als conclusie is er maar één rode draad te bespeuren, namelijk dat we in de Petitie ‘Samen tegen t’ Saam’ ook de anonieme vermeldingen en brieven, onder de noemer ‘naam gekend bij de redactie’, een hart onder de riem moeten steken, want de waarheid is voor iedereen toegankelijk.
Je anoniem opstellen doe je uit schrik voor represailles, omdat je vreest voor een soort vergeldingsmaatregel; de mogelijkheid dat je gewraakt kunt worden door de personen met macht. Daarom die laatste strohalm om toch wat rustiger en dus anoniem te reageren op de keuze van een nieuwe naamvorming zoals ’t Saam.
Momenteel is het nog te vroeg om in detail te weten, waarom Aloysius weg moest. De tijd zal het leren, want de aanval zal steeds de beste verdediging blijken volgens de spreuk : ‘De zwaardvechter bepaalt zijn tactiek van aanval en verdediging in de arena zelf.’
Op het verzoek tot wederzijds respect en gezond verstand werd niet gereageerd. Op de vraag om te gaan voor het compromis bleef alles in de doofpot. Enkel ’t Saam is nu heilig volgens de ontwerpers van de scholengroep. In plaats van een machtspositie in te nemen, waarom geen dialoog ? Aloysius werd geofferd na een periode van 150 jaar als het zeer gerenommeerde Sint-Aloysiuscollege in Diksmuide. Vele oud-leraars en huidige leerkrachten pinken een zielig traantje weg, en oud-leerlingen zien met verstomming dat de geest niet op het goede pad is, als zijn  daden ervan afwijken.
Op uitstap doorheen Vlaamse steden en gemeenten , kunnen we nog plaatsen  bezoeken waar Aloysius nog welkom is. Sint-Aloysiuscolleges vind je nog in Menen, Ninove, Haaltert, Geel, Zepperen en Lier. Daar is Aloysius van Gonzaga nog aanwezig. Bezoek er de open schooldag en de kapel. Steek een kaarsje aan voor de Heilige die bij ons als banneling moet vertrekken.
Alleluja !  AMEN !!!!

Robert PIL, Diksmuide

Wie door het centrum van Diksmuide fietst mag telkens blij zijn om  heelhuids dit hachelijk avontuur te overleven en zeker sinds de invoering van de rode lichten aan kruispunt Stragier.  Fietsen in de Admiraal Ronarchstraat richting kruispunt Stragier is bijna onmogelijk door de in de file staande auto’s,vaak op nauwelijks 30 cm. van het voetpad.  Wie vanuit richting Woumen naar de markt fietst wordt voortdurend zwaar gehinderd door het stilstaand verkeer op het kruispunt aan de Paterskerk.
In de Maria Doolaegestraat is fietsen  gewoon met je leven spelen,beseft men wel dat hier kinderen naar de muziekschool en bibliotheek fietsen en bejaarden naar Ten Patershove om van de vele wielertoeristen nog te zwijgen die zich langs de IJzer willen begeven ?  Neen want men stuurt nog méér verkeer over die 2 oververzadigde kruispunten doordat men niet meer links mag afslaan in de St-Niklaasstr. en Markt richting Oostende!!!  Hiermee bereikt men alleen dat nog méér bewoners van Beerst,Keiem en Leke naar Koekelare zullen trekken voor hun boodschappen,bankzaken en eventueel terrasje.
Een verkeersarme as creëren vanuit de Weststraat. naar het station,laat ons niet lachen.Wie op de Westkant v.d. Markt gefietst heeft is zeker al van de baan gereden geweest door auto’s die elkaar nauwelijks kunnen kruisen op de veel te nauwe rijweg en heeft op de zuidkant v.d. markt al moeten remmen en uitwijken voor auto’s die vanuit hun haakse parkeerplaats achteruit reden,ze kunnen gewoon de fietsers niet zien.Zoveel mogelijk parkeerplaatsen creëren ten koste op de veiligheid v.d. fietsers is de trieste conclusie.Trouwens oversteken aan kruispunt Markt-Stationsstraat tussen de aanschuivende auto’s is ook geen lachertje.
Enorm veel sluipverkeer uit richting Oostende via de Grote Dijk,Kiekenstraat en Markt sinds de invoering van de rode lichten aan kruispunt Stragier.Eenrichting maken van de Kiekenstraat richting Grote Dijk zou dit niet alleen verhelpen maar méér ademruimte creëren voor de,vooral schoolgaande, fietsers.Diksmuide geeft je toch ademruimte?Trouwens al eens gefietst in de Kiekenstr.?Kiekenputstraat zou een passender naam zijn.
Een fietsenstalling(40.000 euro)aan de cultuursite plaatsen zal niemand méér doen fietsen wel een veilige weg er heen.  Steeds méér ouders brengen hun kinderen met de auto naar de muziekschool of bib wat nog méér auto’s teweegbrengt.  Zone 30 is een lachertje en wordt in Diksmuide  niet gecontroleerd.Eens flitsen in de Breyne Peelaertstr. ter hoogte v.d. Grauwe Broedersstr. zou veel opbrengen,niet alleen  geld voor verf om broodnodige zebrapaden te schilderen ter hoogte v.h. kruispunt Weststraat-Markt maar ook elders.  De laatste tijd zien we in tegenstelling tot de heksenjacht in de blauwe zone opvallend veel verkeerd geparkeerde auto’s die ongemoeid gelaten worden,een zeer slecht signaal.  De Weststraat spant hierin de kroon.
Iets positiefs nu,de Weststraat is mooi aangelegd en fietsen valt er wonderwel mee.Jammer van de vele tot woning omgebouwde winkels en de leegstand die er 3 keer hoger is dan in vergelijkbare steden.  Mobiliteit is de verkeersleefbaarheid verhogen en de verkeersonveiligheid terugdringen,de fietser het aangenaam maken zodat het gebruik ervan gestimuleerd wordt.In Diksmuide ziet men net het tegenovergestelde.  Probeert men elders de auto’s uit het centrum te houden in Diksmuide gaat men zowaar een evenementhal creëren pal in het oververzadigde centrum,heel toekomstgericht bezig?
Rode lichten aan kruispunt Stragier werden tegen alle adviezen in toch geplaatst,men heeft gegokt maar verloren.Het fileleed en vooral de onveilighied voor de zwakke weggebruiker is toegenomen.Enige eerlijkheid en mea culpa slaan zou menselijk overkomen maar kregen we niet zowaar enkele weken geleden een CD&V folder in onze bus met een foto aan kruispunt Stragier van enkele CD&V mandatarissen,zagen we ze beschaamd naar de grond kijken of bespeurden we enig schaamrood op de wangen?Neen ze keken zelfs nog fier,het duidelijkste bewijs hoever men van de realiteit leeft.

Johny Hemelsoen.